Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych

Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego

Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
Zespół 3 – Materiały i towary 
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe 
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem 
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 

Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe

601Wyroby gotowesaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
3. Produkty gotowe
602Półfabrykatysaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
2. Półprodukty i produkty w toku
603Produkcja niezakończonasaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
2. Półprodukty i produkty w toku
621Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowychsaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
3. Produkty gotowe
saldo Ma (-)
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
3. Produkty gotowe
622Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatówsaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
2. Półprodukty i produkty w toku
saldo Ma (-)
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
2. Półprodukty i produkty w toku
623Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowychsaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
3. Produkty gotowe
saldo Ma (-)
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
3. Produkty gotowe
640Rozliczenia międzyokresowe kosztówsaldo Wn
Bilans Aktywa
Aktywa B. Aktywa obrotowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
saldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe
641Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupusaldo Wn
Bilans Aktywa
Aktywa B. Aktywa obrotowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
saldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe
 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o