Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych

Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego

Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
Zespół 3 – Materiały i towary 
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe 
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem 
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Wariant porównawczy rachunku zysków i strat

400Amortyzacjaobroty Wn
B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja
401Zużycie materiałów i energiiobroty Wn
B. Koszty działalności operacyjnej II. Zużycie materiałów i energii
402Usługi obceobroty Wn
B. Koszty działalności operacyjnej III. Usługi obce
403Podatki i opłatyobroty Wn
B. Koszty działalności operacyjnej IV. Podatki i opłaty
404Wynagrodzeniaobroty Wn
B. Koszty działalności operacyjnej V. Wynagrodzenia
405Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaobroty Wn
B. Koszty działalności operacyjnej VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia
409Pozostałe koszty rodzajoweobroty Wn
B. Koszty działalności operacyjnej VII. Pozostałe koszty rodzajowe
490Rozliczenie kosztówobroty Ma oraz obroty Wn (-)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

W wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat konta zespołu 4 są przeksięgowywane na konto “Rozliczenie kosztów” i nie są wykazywane w RZiS. 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o