„nowy” egzamin

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pdf

Struktura egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

1. Cześć pisemna egzaminu

Cześć pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzana jest w formie testu pisemnego:
– z wykorzystaniem elektronicznego systemu,
– lub z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Egzamin traw 60 minut i składa się z 40 zadań zamkniętych z czterema wariantami odpowiedzi do wyboru, tylko jedna odpowiedz jest poprawna.

2. Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna egzaminu zawodowego przeprowadzana jest w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Zdający ma 10 minut, które nie wilcza się do czasu trwania egzaminu, na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego.

Praktyczna cześć egzaminu trawa 180 minut.

Podstawa uznania egzaminu za zdany
 
część pisemna – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
część praktyczna – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania
Informacje o zawodzie 
 

Zadania zawodowe 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2) obliczania podatków;
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
4) prowadzenia rachunkowości;
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą.

Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie
W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono 2 kwalifikacje.
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 Prowadzenie rachunkowości