Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych

Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego

Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
Zespół 3 – Materiały i towary 
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe 
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem 
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 

Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy

801Kapitał zakładowysaldo Ma
Bilans Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
802Kapitał zapasowysaldo Ma
Bilans Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
II. Kapitał (fundusz) zapasowy
803Kapitał rezerwowysaldo Ma
Bilans Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
804Kapitał z aktualizacji wycenysaldo Ma
Bilans Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
830Rezerwysaldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
840Rozliczenia międzyokresowe przychodówsaldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe
851Zakładowy fundusz świadczeń socjalnychsaldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
4. Fundusze specjalne
852Inne fundusze specjalnesaldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
4. Fundusze specjalne
860Wynik finansowysaldo Wn (-) oraz saldo Ma
Bilans Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
VI. Zysk (strata) netto
870Podatek dochodowyobroty Wn
Rachunek zysków i strat
J. Podatek dochodowy (wariant kalkulacyjny)
M. Podatek dochodowy (wariant porównawczy)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10