Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych

Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego

Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
Zespół 3 – Materiały i towary 
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe 
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem 
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia

200Rozrachunki z odbiorcamisaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
210Rozrachunki z dostawcamisaldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Wobec pozostałych jednostek
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
220Rozrachunki z budżetamisaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
3. Należności od pozostałych jednostek
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
saldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
221Rozrachunki z ZUSsaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
3. Należności od pozostałych jednostek
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
saldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
223Inne rozrachunki publicznoprawnesaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
3. Należności od pozostałych jednostek
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
saldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
225Rozrachunki z tytułu podatku VATsaldo Wn 
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
3. Należności od pozostałych jednostek
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
saldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Wobec pozostałych jednostek
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych
231Rozrachunki z tytułu wynagrodzeńsaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
3. Należności od pozostałych jednostek
c) inne
saldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
h) z tytułu wynagrodzeń
234Pozostałe rozrachunki z pracownikamisaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
3. Należności od pozostałych jednostek
c) inne
saldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
i) inne
240Pozostałe rozrachunkisaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
3. Należności od pozostałych jednostek
c) inne
saldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
i) inne
243Należności dochodzone na drodze sądowejsaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
3. Należności od pozostałych jednostek
d) dochodzone na drodze sądowej
 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10