Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych

Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego

Zespół 0 – Aktywa trwałe 
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
Zespół 3 – Materiały i towary 
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe 
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem 
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 

Zespół 0 – Aktywa trwałe

010Środki trwałesaldo Wn
Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. środki trwałe
020Wartości niematerialne i prawnesaldo Wn
Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
030Inwestycje długoterminowesaldo Wn
Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe
IV. Inwestycje długoterminowe
071Umorzenie środków trwałychsaldo Ma (-)
Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. środki trwałe
072Umorzenie wartości niematerialnych i prawnychsaldo Ma (-)
Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
080Środki trwałe w budowiesaldo Wn
Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe
II. Rzeczowe aktywa trwałe
2. środki trwałe w budowie
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10