Wynik finansowy – zadanie – Hurtownia TRUSKAWKA sp. z o.o.

Wynik finansowy  – Hurtownia TRUSKAWKA sp. z o.o.

Rozwiązanie

Ad. 1.

Rozliczenie kosztów = Zużycie materiałów i energii + Amortyzacja + Wynagrodzenia + Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia + Usługi obce

Rozliczenie kosztów = 1 248,- + 2 730,- + 12 090,- + 2 522,- + 2 080,-

Rozliczenie kosztów = 20 670,-

 

Ad. 2.a. wariant kalkulacyjny

(schemat RZiS )

Przychody ze sprzedaży towarów      133 380,00 zł
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu         83 460,00 zł
= Zrealizowana marża         49 920,00 zł
Koszty handlowe         20 670,00 zł
= Wynik ze sprzedaży         29 250,00 zł
+ Pozostałe przychody operacyjne           5 382,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne           4 940,00 zł
= Wynik z działalności operacyjnej         29 692,00 zł
+ Przychody finansowe           2 366,00 zł
Koszty finansowe           2 470,00 zł
= Wynik finansowy brutto         29 588,00 zł
podstawa opodatkowania         29 744,00 zł
podatek dochodowy           5 651,00 zł
= Wynik finansowy netto         23 937,00 zł

 

Ad. 2.b. wariant porównawczy

(schemat RZiS )

Przychody ze sprzedaży towarów      133 380,00 zł
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu         83 460,00 zł
Zużycie materiałów i energii           1 248,00 zł
Amortyzacja           2 730,00 zł
Wynagrodzenia         12 090,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia           2 522,00 zł
Usługi obce           2 080,00 zł
= Wynik ze sprzedaży         29 250,00 zł
+ Pozostałe przychody operacyjne           5 382,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne           4 940,00 zł
= Wynik z działalności operacyjnej         29 692,00 zł
+ Przychody finansowe           2 366,00 zł
Koszty finansowe           2 470,00 zł
= Wynik finansowy brutto         29 588,00 zł
podstawa opodatkowania         29 744,00 zł
podatek dochodowy           5 651,00 zł
= Wynik finansowy netto         23 937,00 zł

 

Ad. 3.

Podatek dochodowy (zapłacony zaliczkowo w ciągu roku) -> 2 600 zł

Na 31.12.2017 r. suma podatku dochodowego, który powinien być wpłacony za 2017 rok wynosi -> 5 651 zł

Odpis wyrównawczy

2 600,- – 5 651,- = – 3 051,-

Do zapłaty 3 051,-

 

Treść zadania