Egzamin pisemny A.35 – czerwiec 2017 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.35 – czerwiec 2017 – egzamin CKE

Egzamin pisemny

1. Pracownik z 20-letnim stażem pracy, zatrudniony na umowę o pracę, przebywał w maju 2017 roku na zwolnieniu lekarskim z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Było to jego pierwsze zwolnienie lekarskie w tym roku. Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal, który Kod świadczenia/przerwy należy wpisać w formularzu ZUS RSA

 
 
 
 

2. Powołany przepis reguluje odpowiedzialność

 
 
 
 

3. Opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych oraz statystycznych prognoz gospodarczych i społecznych jest jednym z zadań

 
 
 
 

4. Pracownik składa pracodawcy oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na formularzu

 
 
 
 

5. Jeżeli dostawca luksusowego towaru preferuje tylko jeden wybrany punkt sprzedaży na danym obszarze, to znaczy, że zastosował dystrybucję

 
 
 
 

6. Urlop okolicznościowy to przysługujące pracownikowi zwolnienie od pracy w związku

 
 
 
 

7. Zakład Krawiecki Jan Kowalski, zatrudniający pracowników, miał obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA za kwiecień 2017 r. wraz z imiennymi raportami miesięcznymi najpóźniej do

 
 
 
 

8. W przedsiębiorstwie, w którym obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, jest zatrudnionych 10 pracowników produkcyjnych, w tym 6 w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 na 1/2 etatu. Jeżeli norma wydajności pracy dla każdego pracownika wynosi 15 sztuk wyrobów w ciągu godziny, to planowana wielkość produkcji w miesiącu, w którym są 22 dni robocze, wyniesie

 
 
 
 

9. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 – Pozostałe przychody ewidencjonuje się

 
 
 
 

10. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 200,00 zł, dodatek stażowy w wysokości 10% oraz premię, która jest uzależniona od liczby zawartych umów z klientami. Ile wyniesie łączne wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli w bieżącym miesiącu zawarł 16 umów z klientami?

 
 
 
 

11. Zgłoszenie nowo zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na formularzu

 
 
 
 

12. Zamieszczona piramida przedstawia

 
 
 
 

13. Obowiązek pracodawcy prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy

 
 
 
 

14. Które zadania leżą w kompetencji Ministra Rozwoju i Finansów?

 

 
 
 
 

15. W której części biznes planu znajdują się informacje dotyczące przewidywanej wielkości produkcji czy sprzedaży, określenia wysokości nakładów potrzebnych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, etapy przebiegu procesu produkcji?

 
 
 
 

16. Notę korygującą wystawia nabywca towarów lub usług między innymi w przypadku gdy, od sprzedawcy otrzymał fakturę zawierającą błąd

 
 
 
 

17. Którą formę opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej wybrał przedsiębiorca, jeżeli oblicza podatek dochodowy od osób fizycznych według stawek 18% i 32%?

 
 
 
 

18. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają

 
 
 
 

19. W zamieszczonej tabeli przedstawiono strukturę zapasów magazynowych w fabryce zajmującej się produkcją okien. Jaki udział w zapasach stanowią materiały podstawowe?

 
 
 
 

20. Hurtownia, będąca czynnym podatnikiem VAT, sprzedała 300 sztuk towarów po cenie sprzedaży brutto 24,60 zł/szt. Cena zakupu netto tego towaru wynosiła 16,00 zł/szt. Oblicz marżę zrealizowaną na sprzedaży towarów, jeśli towar był objęty podstawową stawką podatku VAT.

 
 
 
 

21. Kierowanie rozwojem jednostki w długim okresie, nastawione na wykorzystywanie szans i unikanie zagrożeń pojawiających się w otoczeniu, to

 
 
 
 

22. Hurtownia zakupiła w maju 2017 r. i przyjęła do magazynu jabłka na podstawie dowodów Pz – przyjęcie zewnętrzne zgodnie z wykazem zamieszczonym w tabeli.
Ile wynosi średnia cena jednego kilograma jabłek przyjętych do magazynu w maju 2017 r. obliczona metodą średniej ważonej?

 
 
 
 

23. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją kozaków damskich. Norma zużycia czarnej skóry wynosi 25 m2 na wytworzenie 100 par butów. Jednostka zamierza wyprodukować 2000 par kozaków. Ile m2 czarnej skóry należy zamówić, jeżeli w magazynie znajduje się zapas 200 m2?

 
 
 
 

24. Dochód do opodatkowania osiągnięty przez Jana Kowalskiego w 2016 roku wyniósł 87 500,00 zł. Od jakiej kwoty dochodu podatnik naliczy podatek w wysokości 32%?

 
 
 
 

25. Przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić na rynek nowy wyrób. Jeżeli menadżer przed podjęciem ostatecznej decyzji przeprowadza ocenę różnych wariantów rozwiązań i dokonuje wyboru wariantu optymalnego, to jest to analiza

 
 
 
 

26. Ile wynosi łączna kwota dobrowolnych potrąceń naliczonych w liście płac?

 
 
 
 

27. Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę podatku VAT, jaką należy odprowadzić do urzędu skarbowego za maj 2017 roku.

 
 
 
 

28. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną z chwilą

 
 
 
 

29. Do obliczenia wskaźnika rotacji zapasów towarów w razach potrzebne są informacje dotyczące

 
 
 
 

30. W maju pracownik przepracował:
– 168 godzin zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy przy stawce 15,00 zł/godz.,
– 5 godzin nadliczbowych w niedzielę z dodatkiem w wysokości 100% wynagrodzenia.

Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za maj?

 
 
 
 

31. Deklarację PIT-37 składa podatnik uzyskujący

 
 
 
 

32. Pierwszą częścią biznesplanu jest

 
 
 
 

33. W Przedsiębiorstwie AGROS sp. z o.o. sporządzono następujące pismo

Przedstawiony dokument to

 
 
 
 

34. Koszt wytworzenia 20 000 sztuk wyrobów gotowych wyniósł 60 000,00 zł. Ile wyniesie cena sprzedaży netto za jednostkę wyrobu, jeżeli na sprzedaży wyrobów przedsiębiorstwo realizuje zysk w wysokości 40% jednostkowego kosztu wytworzenia?

 
 
 
 

35. Spółka komandytowa jest

 
 
 
 

36. Na podstawie danych zamieszczonych w załączonej części D.1. deklaracji PIT-36 ustal wysokość przychodu, jaki osiągnął podatnik w 2016 roku.

 
 
 
 

37. Koniecznym elementem umowy o pracę jest określenie

 
 
 
 

38. Przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Na podstawie informacji zawartych w tabeli oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

 
 
 
 

39. Średni stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie w I kwartale br. wynosił 600 pracowników. W badanym okresie przyjęto do pracy 12 pracowników, a z 18 pracownikami rozwiązano stosunek pracy. Wskaźnik zwolnień w badanym okresie wyniósł

 
 
 
 

40. Stosunek wielkości badanego zjawiska w danym okresie do wielkości tego samego zjawiska w innym okresie przyjętym za podstawę porównań można obliczyć za pomocą wskaźnika

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40