Egzamin pisemny A.35 – czerwiec 2017 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.35 – czerwiec 2017 – egzamin CKE

Egzamin pisemny

1. Notę korygującą wystawia nabywca towarów lub usług między innymi w przypadku gdy, od sprzedawcy otrzymał fakturę zawierającą błąd

 
 
 
 

2. W której części biznes planu znajdują się informacje dotyczące przewidywanej wielkości produkcji czy sprzedaży, określenia wysokości nakładów potrzebnych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, etapy przebiegu procesu produkcji?

 
 
 
 

3. Którą formę opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej wybrał przedsiębiorca, jeżeli oblicza podatek dochodowy od osób fizycznych według stawek 18% i 32%?

 
 
 
 

4. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 – Pozostałe przychody ewidencjonuje się

 
 
 
 

5. Koszt wytworzenia 20 000 sztuk wyrobów gotowych wyniósł 60 000,00 zł. Ile wyniesie cena sprzedaży netto za jednostkę wyrobu, jeżeli na sprzedaży wyrobów przedsiębiorstwo realizuje zysk w wysokości 40% jednostkowego kosztu wytworzenia?

 
 
 
 

6. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają

 
 
 
 

7. Zakład Krawiecki Jan Kowalski, zatrudniający pracowników, miał obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA za kwiecień 2017 r. wraz z imiennymi raportami miesięcznymi najpóźniej do

 
 
 
 

8. W Przedsiębiorstwie AGROS sp. z o.o. sporządzono następujące pismo

Przedstawiony dokument to

 
 
 
 

9. Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę podatku VAT, jaką należy odprowadzić do urzędu skarbowego za maj 2017 roku.

 
 
 
 

10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną z chwilą

 
 
 
 

11. Spółka komandytowa jest

 
 
 
 

12. Pracownik z 20-letnim stażem pracy, zatrudniony na umowę o pracę, przebywał w maju 2017 roku na zwolnieniu lekarskim z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Było to jego pierwsze zwolnienie lekarskie w tym roku. Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal, który Kod świadczenia/przerwy należy wpisać w formularzu ZUS RSA

 
 
 
 

13. Koniecznym elementem umowy o pracę jest określenie

 
 
 
 

14. Zgłoszenie nowo zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na formularzu

 
 
 
 

15. Ile wynosi łączna kwota dobrowolnych potrąceń naliczonych w liście płac?

 
 
 
 

16. Obowiązek pracodawcy prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy

 
 
 
 

17. W maju pracownik przepracował:
– 168 godzin zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy przy stawce 15,00 zł/godz.,
– 5 godzin nadliczbowych w niedzielę z dodatkiem w wysokości 100% wynagrodzenia.

Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za maj?

 
 
 
 

18. Zamieszczona piramida przedstawia

 
 
 
 

19. W zamieszczonej tabeli przedstawiono strukturę zapasów magazynowych w fabryce zajmującej się produkcją okien. Jaki udział w zapasach stanowią materiały podstawowe?

 
 
 
 

20. Przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Na podstawie informacji zawartych w tabeli oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

 
 
 
 

21. Dochód do opodatkowania osiągnięty przez Jana Kowalskiego w 2016 roku wyniósł 87 500,00 zł. Od jakiej kwoty dochodu podatnik naliczy podatek w wysokości 32%?

 
 
 
 

22. Stosunek wielkości badanego zjawiska w danym okresie do wielkości tego samego zjawiska w innym okresie przyjętym za podstawę porównań można obliczyć za pomocą wskaźnika

 
 
 
 

23. Pracownik składa pracodawcy oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na formularzu

 
 
 
 

24. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją kozaków damskich. Norma zużycia czarnej skóry wynosi 25 m2 na wytworzenie 100 par butów. Jednostka zamierza wyprodukować 2000 par kozaków. Ile m2 czarnej skóry należy zamówić, jeżeli w magazynie znajduje się zapas 200 m2?

 
 
 
 

25. Urlop okolicznościowy to przysługujące pracownikowi zwolnienie od pracy w związku

 
 
 
 

26. Hurtownia zakupiła w maju 2017 r. i przyjęła do magazynu jabłka na podstawie dowodów Pz – przyjęcie zewnętrzne zgodnie z wykazem zamieszczonym w tabeli.
Ile wynosi średnia cena jednego kilograma jabłek przyjętych do magazynu w maju 2017 r. obliczona metodą średniej ważonej?

 
 
 
 

27. Które zadania leżą w kompetencji Ministra Rozwoju i Finansów?

 

 
 
 
 

28. Hurtownia, będąca czynnym podatnikiem VAT, sprzedała 300 sztuk towarów po cenie sprzedaży brutto 24,60 zł/szt. Cena zakupu netto tego towaru wynosiła 16,00 zł/szt. Oblicz marżę zrealizowaną na sprzedaży towarów, jeśli towar był objęty podstawową stawką podatku VAT.

 
 
 
 

29. Kierowanie rozwojem jednostki w długim okresie, nastawione na wykorzystywanie szans i unikanie zagrożeń pojawiających się w otoczeniu, to

 
 
 
 

30. Pierwszą częścią biznesplanu jest

 
 
 
 

31. Jeżeli dostawca luksusowego towaru preferuje tylko jeden wybrany punkt sprzedaży na danym obszarze, to znaczy, że zastosował dystrybucję

 
 
 
 

32. Przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić na rynek nowy wyrób. Jeżeli menadżer przed podjęciem ostatecznej decyzji przeprowadza ocenę różnych wariantów rozwiązań i dokonuje wyboru wariantu optymalnego, to jest to analiza

 
 
 
 

33. Średni stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie w I kwartale br. wynosił 600 pracowników. W badanym okresie przyjęto do pracy 12 pracowników, a z 18 pracownikami rozwiązano stosunek pracy. Wskaźnik zwolnień w badanym okresie wyniósł

 
 
 
 

34. Do obliczenia wskaźnika rotacji zapasów towarów w razach potrzebne są informacje dotyczące

 
 
 
 

35. Opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych oraz statystycznych prognoz gospodarczych i społecznych jest jednym z zadań

 
 
 
 

36. Deklarację PIT-37 składa podatnik uzyskujący

 
 
 
 

37. Na podstawie danych zamieszczonych w załączonej części D.1. deklaracji PIT-36 ustal wysokość przychodu, jaki osiągnął podatnik w 2016 roku.

 
 
 
 

38. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 200,00 zł, dodatek stażowy w wysokości 10% oraz premię, która jest uzależniona od liczby zawartych umów z klientami. Ile wyniesie łączne wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli w bieżącym miesiącu zawarł 16 umów z klientami?

 
 
 
 

39. Powołany przepis reguluje odpowiedzialność

 
 
 
 

40. W przedsiębiorstwie, w którym obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, jest zatrudnionych 10 pracowników produkcyjnych, w tym 6 w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 na 1/2 etatu. Jeżeli norma wydajności pracy dla każdego pracownika wynosi 15 sztuk wyrobów w ciągu godziny, to planowana wielkość produkcji w miesiącu, w którym są 22 dni robocze, wyniesie

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments