Algorytm obliczania listy płac i jej ewidencja

Poniższy algorytm można stosować jedynie do wynagrodzeń za pracę wypłacanych do 31.12.2021 r.

Algorytm obliczania listy płac:

 1. Wynagrodzenie zasadnicze
 2. Inne składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy)
 3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
 4. Ogółem przychód [poz. 1 + poz. 2. + poz. 3]
 5. Podstawa wymiaru składek ubezpieczeń społecznych [poz. 4 – poz. 3]
 6. Składki na ubezpieczenia społeczne
  • a) emerytalne [poz. 5 x stawka]
  • b) rentowe [poz. 5 x stawka]
  • c) chorobowe [poz. 5 x stawka]
 7. Razem składki ubezpieczeń społecznych [poz. 6a + poz. 6b + poz. 6c]
 8. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotnego [poz. 4 – poz. 7]
 9. Składka ubezpieczenia zdrowotnego
  • a) pobrana [poz. 8 x stawka]
  • b) odliczona od podatku [poz. 8 x stawka]
 10. Koszty uzyskania przychodu
 11. Podstawa naliczenia podatku dochodowego [poz. 8 – poz. 10] lub [poz. 4 – poz. 7 – poz. 10]
 12. Podstawa naliczenia podatku dochodowego zaokrąglona do pełnych złotych
 13. Stawka podatku PIT
 14. Ulga PIT (1/12 kwoty wolnej od podatku)
 15. Potrącona zaliczka na podatek dochodowy [poz. 12 x poz. 13 – poz. 14]
 16. Należna zaliczka na podatek dochodowy  [poz. 15 – poz. 9b]
 17. Należna zaliczka po zaokrągleniu do pełnych złotych
 18. Potrącenia (np. składki na dobrowolne ubezpieczenie grupowe)
 19. Wynagrodzenie netto [poz. 4 – poz. 6 – poz. 9a – poz. 17 – poz. 18]Ewidencja listy płac

Objaśnienia do schematu:
 1. Lista płac – wynagrodzenia brutto  21 392,00
 2. Lista płac – potrącenia w liście płac
  • Obowiązkowe:
   • a) Składki ubezpieczeń społecznych    2 932,85
   • b) Składka ubezpieczenia zdrowotnego – pobrana    1 661,31
   • c) Należna zaliczka na podatek dochodowy    1 259,00
  • Dobrowolne:
   • d) Składki związkowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa, ubezpieczenia dobrowolne pracowników np. w PZU    770,-
  • Potrącenia razem    6 623,16
 3. KW – wypłacono pracownikom wynagrodzenia gotówką    3 401,62
 4. Wb – przelewy wynagrodzeń na imienne rachunki bankowe pracowników    12 137,22
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments