Egzamin pisemny A.36/AU.36 – styczeń 2021 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – styczeń 2021 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Jeżeli w planie amortyzacyjnym okres użytkowania środka trwałego ustalono na 40 lat, to roczna stopa amortyzacji wynosi

 
 
 
 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono różnice inwentaryzacyjne w zapasach tkanin. Kierownik jednostki podjął decyzję o kompensacie niedoboru nadwyżką według zasady mniejsza ilość, niższa cena. Wartość kompensaty wyniesie

 
 
 
 

W przedsiębiorstwie produkcyjnym koszt ogrzewania hali produkcyjnej, ustalony na podstawie faktury, należy zaksięgować w ciężar konta

 
 
 
 

Forma rozliczeń pieniężnych polegająca na wydaniu bankowi przez dłużnika dyspozycji obciążenia jego rachunku określoną kwotą i przekazania jej na rachunek wierzyciela, to

 
 
 
 

Wskaż dowód księgowy, w którym zgodnie z ustawą o rachunkowości można poprawić błąd przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej.

 
 
 
 

Dowód księgowy LT potwierdza

 
 
 
 

Jeżeli w ciągu 180 dni hurtownia osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 200 000,00 zł a przeciętny stan należności wynosił 40 000,00 zł. to wskaźnik rotacji należności w dniach wynosi

 
 
 
 

Który wskaźnik informuje, w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe?

 
 
 
 

W Przedsiębiorstwie GRAFIT SA wyprodukowane markery do tablic sucho ścieralnych i przyjęte do magazynu, powinny być wykazane w bilansie w pozycji

 
 
 
 

W którym roku jednostka gospodarcza była najmniej uzależniona od kapitałów obcych?

 
 
 
 

Zasada podwójnego zapisu nie obowiązuje na kontach

 
 
 
 

W bilansie jednostki gospodarczej zgodnie z ustawą o rachunkowości układ pozycji pasywów uszeregowany jest według zasady

 
 
 
 

Kwotę brutto z faktury za zakupiony środek trwały, płatną w odroczonym terminie, należy zaliczyć do zobowiązań

 
 
 
 

Jednostka ewidencjonująca koszty działalności podstawowej tylko na kontach zespołu 5, powinna na koniec roku obrotowego przeksięgować obroty konta Koszty ogólnego zarządu w ciężar konta

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo produkcyjne, które ewidencjonuje wyroby gotowe w magazynie po planowanym koszcie wytworzenia, operację gospodarczą o treści PK – przeksięgowanie rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych powinno zaksięgować na stronach kont

 
 
 
 

W przedsiębiorstwie handlowym na podstawie obrotów wybranych kont wynikowych wynik finansowy brutto wynosi

 
 
 
 

Wskaż konta, na których błędnie wpisano salda początkowe.

 
 
 
 

Której formy rozliczeń bezgotówkowych dotyczy opis w ramce?

 
 
 
 

Wartość utworzonego odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw i usług stanowi dla przedsiębiorstwa

 
 
 
 

Wzrost wskaźnika rotacji należności krótkoterminowych z 10 dni do 19 dni oznacza

 
 
 
 

W przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wybranych pozycji z rachunku zysków i strat zysk z działalności operacyjnej wynosi

 
 
 
 

23 marca 2020 r. przedsiębiorstwo produkcyjne zakupiło i przyjęło do używania środek trwały o wartości początkowej 180 000,00 zł, który jest amortyzowany metodą liniową zgodnie z przepisami podatkowymi. Roczna stopa amortyzacji wynosi 14%. Oblicz wartość odpisu amortyzacyjnego środka trwałego w 2020 roku.

 
 
 
 

Dodatnie różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji walutowych zalicza się do

 
 
 
 

W jednostce handlowej w związku z włamaniem i kradzieżą towarów należy przeprowadzić inwentaryzację

 
 
 
 

Saldo konta Koszty działalności podstawowej ustalone na koniec okresu sprawozdawczego oznacza wartość

 
 
 
 

Na podstawie podsumowań zapisów na kontach analitycznych ustal wartość obrotów i sald końcowych konta syntetycznego Rozrachunki z odbiorcami.

 
 
 
 

Piekarnia EKO wypieka chleby i bułki żytnie. Koszty materiałów i robocizny dzieli proporcjonalnie do wagi (masy) wypiekanych produktów. Którą metodę kalkulacji stosuje piekarnia do obliczenia jednostkowych kosztów wytworzenia chlebów i bułek?

 
 
 
 

Wskaż strony kont Rachunek bieżący Kredyty bankowe, po których księguje się operacje gospodarcze równocześnie zwiększające stany tych kont.

 
 
 
 

Ujawniony w hurtowni owoców i warzyw ubytek pomidorów spowodowany zmniejszeniem ich masy na skutek utraty wody to niedobór

 
 
 
 

Wskaż poprawną dekretację dla przedstawionego dowodu księgowego OT nr 5/2020.

 
 
 
 

Który dokument sporządza komisja inwentaryzacyjna podczas ustalania ilości materiałów znajdujących się w magazynie?

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonej faktury nr 11/2020 w Zakładzie Produkcji Mebli MAX sp. z o.o. została zaksięgowana operacja gospodarcza o treści

 
 
 
 

Operację gospodarczą o treści WB – pobranie przez bank odsetek od obrotowego kredytu bankowego, należy zaksięgować na stronach kont

 
 
 
 

Wpływ należności od odbiorcy towarów na rachunek bankowy należy zaksięgować na koncie Rachunek bieżący na podstawie

 
 
 
 

Przedmiotem analizy finansowej jest badanie m.in.

 
 
 
 

W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników dokonuje się inwentaryzacji

 
 
 
 

Jednym z elementów ksiąg rachunkowych jest

 
 
 
 

Metodą spisu z natury inwentaryzuje się

 
 
 
 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe należy przechowywać, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego księgi dotyczą, co najmniej przez okres

 
 
 
 

Operacje gospodarczą o treści PK – rozliczenie niedoboru towarów mieszczącego się w granicach norm i limitów na ubytki naturalne w kwocie 500,00 zł należy zaksięgować na stronach kont

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments