Egzamin pisemny A.36/AU.36 – czerwiec 2022 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – czerwiec 2022 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Sprzedawca wystawiając fakturę dla kontrahenta błędnie wpisał stawkę podatku VAT. Powstały błąd należy poprawić poprzez wystawienie

 
 
 
 

Wpływ należności od odbiorcy towarów należy zaksięgować na koncie Rachunek bieżący na podstawie

 
 
 
 

W grudniu 2020 r. jednostka gospodarcza zakupiła i przyjęła do ewidencji środków trwałych urządzenie produkcyjne o wartości początkowej 40 000,00 zł, które amortyzuje metodą degresywną, stosując przepisy podatkowe. Roczna stopa amortyzacji z wykazu stawek wynosi 10%, a współczynnik podwyższający stawkę 2,0. Oblicz kwotę rocznego odpisu amortyzacyjnego tego urządzenia w roku 2022.

 
 
 
 

W spółce wskaźnik rentowności netto sprzedaży wyniósł 20%. Oznacza to, że

 
 
 
 

Na podstawie zapisów na kontach ustal wartość materiałów na dzień bilansowy.

 
 
 
 

Dodatnie różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji walutowych zalicza się do

 
 
 
 

W przedsiębiorstwie handlowym przy ustalaniu wyniku finansowego brutto metodą księgową w wariancie porównawczym obroty kont kosztów układu rodzajowego należy przeksięgować na konto

 
 
 
 

Operacja gospodarcza WB – zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych z rachunku bankowego spowoduje zmianę

 
 
 
 

Na podstawie wybranych pozycji z rachunku zysków i strat oblicz zysk z działalności operacyjnej.

 
 
 
 

Naliczona w liście płac premia motywacyjna dla pracownika, obciąży konto

 
 
 
 

Cukiernia w okresie sprawozdawczym na wyprodukowanie 200 sztuk tortów o wadze 1 kg i 200 sztuk tortów o wadze 0,5 kg poniosła koszty w wysokości 15 000,00 zł. Oblicz jednostkowe koszty wytworzenia tortów stosując kalkulację podziałową ze współczynnikami ustalanymi w oparciu o wagę tortów.

 
 
 
 

Wskaż poprawną dekretację dla przedstawionego dowodu księgowego OT nr 5/2022.

 
 
 
 

Lokaty bankowe założone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy należy wykazać w bilansie jednostki w grupie

 
 
 
 

Przedsiębiorca wystawił upoważnienie dla dostawcy usług telekomunikacyjnych do obciążania rachunku bankowego przedsiębiorcy okresowymi kwotami wynikającymi z faktur za świadczone usługi telekomunikacyjne. Z której formy rozliczeń pieniężnych skorzystał przedsiębiorca?

 
 
 
 

Roczne sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdza

 
 
 
 

Zasada podwójnego zapisu nie obowiązuje na kontach

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo produkcyjne, które ewidencjonuje wyroby gotowe w magazynie po planowanym koszcie wytworzenia, powinno zaksięgować operację gospodarczą o treści PK – przeksięgowanie rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych na kontach

 
 
 
 

Wzrost wskaźnika rotacji należności krótkoterminowych z 14 dni do 21 dni oznacza

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo produkcyjne, które prowadzi ewidencję kosztów tylko w układzie kalkulacyjnym, powinno zaksięgować zużycie materiałów bezpośrednio produkcyjnych w ciężar konta

 
 
 
 

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się

 
 
 
 

Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalnym polega między innymi na ustaleniu, czy

 
 
 
 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w sklepie stwierdzono różnice inwentaryzacyjne w zapasach towarów. Kierownik jednostki podjął decyzję o kompensacie niedoboru nadwyżką według zasady mniejsza ilość, niższa cena. Wartość kompensaty wyniesie

 
 
 
 

Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów to konto

 
 
 
 

Oblicz wskaźnik rotacji należności w dniach, jeżeli w ciągu 180 dni hurtownia osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 200 000,00 zł, a przeciętny stan należności wynosił 40 000,00 zł.

 
 
 
 

Hurtownia Słodyczy sp. z o.o. przekazała nieodpłatnie swoim klientom artykuły z własnego magazynu. Który zapis księgowy należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych na podstawie dowodu Wz nr 1/05/2022?

 
 
 
 

Hurtowania zakupiła na podstawie faktury towary od dostawcy OMEGA sp. z o.o. Do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymano towarów od dostawcy OMEGA sp. z o.o. Konto Rozliczenie zakupu towarów wykazuje saldo

 
 
 
 

Na podstawie obrotów wybranych kont wynikowych hurtowni oblicz wynik finansowy brutto.

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo produkuje wyroby gotowe w ramach dwóch zleceń produkcyjnych X i Y. Koszty wydziałowe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 240 000,00 zł i są rozliczane na poszczególne zlecenia proporcjonalnie do płac bezpośrednich. Oblicz koszty wydziałowe przypadające na zlecenia X i Y.

 
 
 
 

Saldo konta Koszty działalności podstawowej ustalone na koniec okresu sprawozdawczego oznacza wartość

 
 
 
 

Operację gospodarczą o treści PK – rozliczenie niedoboru towarów mieszczącego się w granicach norm i limitów na ubytki naturalne w kwocie 700,00 zł należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

Operację gospodarczą o treści WB – pobranie przez bank odsetek od kredytu bankowego, należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

Wartość początkowa urządzenia produkcyjnego wynosi 36 000,00 zł, a przewidywany okres eksploatacji 8 lat. Miesięczny odpis amortyzacyjny maszyny wyniesie

 
 
 
 

Poprawa błędu księgowego za pomocą storna czarnego spowoduje na korygowanych kontach

 
 
 
 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe należy przechowywać, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego księgi dotyczą, co najmniej przez okres

 
 
 
 

Który dokument sporządza komisja inwentaryzacyjna podczas ustalania ilości materiałów znajdujących się w magazynie?

 
 
 
 

Opłaty skarbowe i notarialne należy zapisać w ciężar konta

 
 
 
 

Podczas inwentaryzacji w jednostce handlu detalicznego stwierdzono niedobór gotówki w kasie zawiniony przez osobę materialnie odpowiedzialną, która nie zgadza się na spłatę tego niedoboru. Sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. W tej sytuacji rozliczenie ujawnionego niedoboru gotówki w kasie zostanie ujęte w księgach rachunkowych zapisem

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal rodzaj i wartość różnic inwentaryzacyjnych.

 
 
 
 

Zakupione prawo do wynalazków i wzorów zdobniczych, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w działalności gospodarczej, zalicza się do

 
 
 
 

W którym roku jednostka była najmniej uzależniona od kapitałów obcych?

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments