Egzamin pisemny A.65/AU.65 – czerwiec 2022 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – czerwiec 2022 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po 6 latach pracy złożył pracodawcy w dniu 25 lutego 2022 r. pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Stosunek pracy został rozwiązany z dniem

 
 
 
 

2. Cechą charakterystyczną każdej umowy o dzieło jest

 
 
 
 

3. Na podstawie przedstawionego fragmentu listy płac oblicz kwotę do wypłaty.

 
 
 
 

4. Pracownik zatrudniony w systemie akordowym, w bieżącym miesiącu przepracował obowiązujące go normy czasu pracy i wykonał 810 sztuk elementów, z czego tylko 800 sztuk spełniało normę jakościową. Norma wyrobu wynosi 5 elementów na godzinę, a stawka godzinowa pracownika wynosi 30,00 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za bieżący miesiąc?

 
 
 
 

5. Na podstawie fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2022 ustal kwotę zaliczki na podatek dochodowy, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

 
 
 
 

6. Pracownik zatrudniony w systemie czasowym w maju przepracował:

  • 168 godzin zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy,
  • 4 godziny nadliczbowe w niedzielę, płatne 100%.

Stawka za godzinę pracy wynosi 30,00 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za maj?

 
 
 
 

7. Na podstawie rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła.

 
 
 
 

8. Przedsiębiorstwo zatrudniło osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia, ustalając wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 zł brutto. Jest to jedyne źródło dochodów zleceniobiorcy, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Ile wyniosą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę?

 
 
 
 

9. Zleceniodawca podpisał umowę zlecenia z osobą w wieku 27 lat na kwotę 3 000,00 zł brutto. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 600,00 zł, a zleceniobiorca, jest zatrudniony na pełny etat w innym zakładzie i nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami. Oblicz kwotę na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez zleceniobiorcę

 
 
 
 

10. Pracownik zatrudniony w hurtowni w systemie czasowo-prowizyjnym otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 800,00 zł oraz prowizję, która zależy od wysokości osiągniętego obrotu ze sprzedaży. W bieżącym miesiącu hurtownia osiągnęła obrót ze sprzedaży w wysokości 26 000,00 zł. Ile wynosi kwota wynagrodzenia brutto pracownika, jeżeli przepracował obowiązujący go czas pracy w porze dziennej?

 
 
 
 

11. Pracownica (58 lat) przebywała na zwolnieniu lekarskim od1 kwietnia do 8 maja 2022 r. Jest to pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Pierwszym dniem, od którego przysługiwał jej zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS był

 
 
 
 

12. Z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy, ze stałym wynagrodzeniem brutto w kwocie 5 250,00 zł pracodawca rozwiązał umowę z upływem czasu, na który została zawarta. Jaką kwotę ekwiwalentu za zaległy urlop otrzymał pracownik, który nie wykorzystał 4 dni urlopu wypoczynkowego, jeśli współczynnik urlopowy wynosił 21?

 
 
 
 

13. Strata podatkowa występuje, jeżeli

 
 
 
 

14. Pracownik zatrudniony od 01.01.2022 r. przebywał w czerwcu na zwolnieniu lekarskim przez 10 dni z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, płatnym 80%. Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Ustal wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, korzystając z informacji zawartych w tabeli.

 
 
 
 

15. Pracownica, która urodziła dziecko, uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego z dniem 12 maja 2022 r. i nie złożyła wniosku o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Ile wyniesie zasiłek macierzyński za maj 2022 r. (20 dni), jeżeli podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 4 500,00 zł?

 
 
 
 

16. Do podatków zasilających w całości budżety jednostek samorządu terytorialnego należy podatek

 
 
 
 

17. Dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2021, którego termin płatności upłynął 30 kwietnia 2022 roku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej należy przechowywać do końca roku

 
 
 
 

18. Podatnik rozlicza się miesięcznie z podatku VAT, prowadzi sprzedaż wyłącznie opodatkowaną. Na podstawie danych oblicz kwotę jaką, należy zapłacić do urzędu skarbowego.

 
 
 
 

19. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi sprzedaż usług wyłącznie opodatkowaną. Podatnik zakupił samochód osobowy, który będzie służył zarówno do celów prywatnych oraz do opodatkowanej działalności gospodarczej, czyli tzw. celów mieszanych. Ustal wartość początkową samochodu osobowego na podstawie Faktury 108/2022, według której zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych.

 
 
 
 

20. Przedsiębiorstwo zakupiło i sprowadziło do Polski materiały produkcyjne od kontrahenta z USA. Wartość celna zakupionych materiałów wyniosła 40 000,00 zł, a cło 6,5%. Oblicz podatek VAT od zakupionych z importu materiałów, wiedząc, że są one objęte podstawową stawką VAT.

 
 
 
 

21. W dniu 1 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa spółki. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady o łącznej wartości 20 000,00 zł. Oblicz kwotę podatku od czynności cywilnoprawnej.

 
 
 
 

22. Pracodawca z wynagrodzenia pracownika można potrącić sumy przeznaczone na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych w wysokości

 
 
 
 

23. Hurtownia z siedzibą w Krakowie będąca czynnym podatnikiem VAT zakupiła towary handlowe, które przywieziono do Polski od kontrahenta z innego państwa Unii Europejskiej. Hurtownia ta dokonała

 
 
 
 

24. Zgodnie z Kodeksem pracy do obowiązkowych dodatków do wynagrodzenia zalicza się

 
 
 
 

25. Które koszty ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie są kosztami uzyskania przychodów według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 
 
 
 

26. Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie

 
 
 
 

27. Deklarację na podatek od środków transportowych osoba fizyczna składa do właściwego

 
 
 
 

28. Spółka zawarła umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobą fizyczną, z którą nie łączy jej stosunek pracy, na kwotę brutto 9 000,00 zł. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla wykonawcy dzieła, jeżeli koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%?

 
 
 
 

29.

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2022 r. i wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych podatkiem liniowym. Na podstawie fragmentu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustal dochód za styczeń 2022 r.

 
 
 
 

30. Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę o pracę w dniu 31 marca 2022 r. W umowie wskazał datę rozpoczęcia pracy 1 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracownika dokona najpóźniej w dniu

 
 
 
 

31. Wskaż formę opodatkowania, która do ustalenia wysokości podatku dochodowego wymaga wskazania rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza i liczby zatrudnionych.

 
 
 
 

32. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 5 000,00 zł. Wskaż, które kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane są przez pracownika.

 
 
 
 

33. Pracodawca, który wypłacał swoim pracownikom wynagrodzenia z tytułu przychodów ze stosunku pracy, ma obowiązek złożyć PIT-4R Deklarację roczną o zaliczkach na podatek dochodowy najpóźniej do końca

 
 
 
 

34. Mikroprzedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek przekazywać w formie elektronicznej plik JPK_V7M do organu podatkowego najpóźniej do

 
 
 
 

35.

Na podstawie przedstawionego fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oblicz kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, którą płatnik powinien przekazać na indywidualny numer rachunku składkowego do ZUS.

 
 
 
 

36. Korzystając z tabeli, oblicz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez ubezpieczonych.

 
 
 
 

37. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, dokonuje rocznego rozliczenia podatku, sporządzając deklarację

 
 
 
 

38. Który dokument musi złożyć płatnikowi składek pracownica po urodzeniu dziecka, aby otrzymać zasiłek macierzyński?

 
 
 
 

39. W maju 2022 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniała na podstawie umowy o pracę

  • pracownika w wieku 32 lat z wynagrodzeniem brutto 5 000,00 zł;
  • pracownika w wieku 28 lat z wynagrodzeniem brutto 3 500,00 zł,
  • pracownicę w wieku 63 lat z wynagrodzeniem brutto 4 000,00 zł.

Którą kwotę zapłacił płatnik składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za zatrudnionych pracowników?

 
 
 
 

40. Przedsiębiorstwo zatrudniło pracownika w wieku 49 lat na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W maju pracownik otrzymał wynagrodzenie zasadnicze 3 800,00 zł, wynagrodzenie chorobowe 300,00 zł oraz dodatek motywacyjny 200,00 zł. Ile wyniesie składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzenia pracownika?

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments