Egzamin pisemny A.65/AU.65 – styczeń 2022 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – styczeń 2022 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Z wynagrodzenia za pracę pracodawca może bez zgody pracownika potrącić

 
 
 
 

Ryczałt samochodowy za jazdy lokalne

Pracownik wykorzystuje swój samochód o pojemności 2000 cm3 na potrzeby zakładu zgodnie z przyznanym mu ryczałtem w granicach limitu 700 km. Z tytułu używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy przysługuje pracownikowi kwota ryczałtu brutto

 

 
 
 
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązkowo tworzą pracodawcy

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal podstawę naliczenia podatku dochodowego z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem.

 
 
 
 

Pracownica z tytułu urodzenia dziecka z dniem 21 listopada 2021 r. uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego. Ustalona podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 5 580,00 zł. Oblicz kwotę zasiłku macierzyńskiego za listopad 2021 r., jeżeli pracownica nie złożyła wniosku o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze?

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu w systemie czasowym z premią przepracował w grudniu 20 dni po 4 godziny dziennie zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za grudzień, jeżeli stawka za godzinę pracy wynosi 25,00 zł a premia 20%?

 
 
 
 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (fragment)

Wydatek związany z zakupem paliwa do samochodu dostawczego, należy zaewidencjonować w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę złożył pracodawcy wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jego małoletniej córki. Płatnik składek dokona zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu

 
 
 
 

Na podstawie tabeli określ kod tytułu ubezpieczenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

 
 
 
 

Pracownik zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania otrzymuje co miesiąc:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 4 200,00 zł,
  • dodatek funkcyjny – 500,00 zł,
  • premię regulaminową – 5% wynagrodzenia zasadniczego.

Miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika wynosi

 
 
 
 

Które koszty ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie są kosztami uzyskania przychodów według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 
 
 
 

Dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2020, którego termin płatności upłynął 30 kwietnia 2021 roku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej należy przechowywać do końca roku

 
 
 
 

W grudniu 2021 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 5 dni z powodu choroby. Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Podstawa wymiaru naliczenia wynagrodzenia chorobowego wynosiła 3 000,00 zł. Ile wyniosło wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności pracownika do pracy płatne 80%?

 
 
 
 

Fragment zamieszczonego oświadczenia jest podstawą do

 
 
 
 

Właścicielka zakładu fryzjerskiego w maju osiągnęła przychód w wysokości 15 000,00 zł. W celu świadczenia usług poniosła następujące koszty:

  • zakup materiałów fryzjerskich 3 000,00 zł
  • zapłata za media 500,00 zł
  • reklama lokalna 100,00 zł
  • zapłata za wynajem lokalu 1 400,00 zł.

Osiągnięty dochód salonu kosmetycznego wyniósł

 
 
 
 

Osoba prawna jest zobowiązana złożyć deklarację na podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy do właściwego

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego do urzędu skarbowego, jeżeli zleceniobiorca (lat 28) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu zawartej ryczałtowej umowy zlecenia, a do rozliczania umowy ryczałtowej nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów.

 
 
 
 

Przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem VAT i prowadzący sprzedaż wyłącznie opodatkowaną, zakupił samochód osobowy, który będzie wykorzystywany do celów prywatnych oraz do opodatkowanej działalności gospodarczej (tzw. cele mieszane).

Ustalona na podstawie faktury 1520/2021 wartość początkowa zakupionego samochodu osobowego przyjętego do użytkowania 17.12.2021 r. wynosi

 
 
 
 

Rachunek kosztów podróży służbowej nr 16/2021

Na podstawie rachunku kosztów podróży służbowej ustal kwotę do wypłaty dla pracownika.

 
 
 
 

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (fragment)

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży używanej opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W grudniu z tytułu prowadzonej działalności jego przychody po odliczeniach osiągnęły 80 000,00 zł. Kwota ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorcy w grudniu wyniosła

 
 
 
 

Pracownikowi w listopadzie 2021 r. przysługiwały następujące składniki wynagrodzenia:

  • płaca zasadnicza 6 000,00 zł,
  • zasiłek chorobowy 750,00 zł,

Oblicz kwotę składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 
 
 
 

Wskaż ubezpieczonego, który jest zwolniony ze składek na Fundusz Pracy.

 
 
 
 

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości

 
 
 
 

Cechą charakterystyczną każdej umowy zlecenia jest

 
 
 
 

Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z uczniem w wieku 19 lat niebędącym jego pracownikiem na kwotę 220,00 zł brutto. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło nr 54/2021, oblicz kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła Adama Sroki (lat 45).

 
 
 
 

Na podstawie przedstawionych w tabeli pozycji z listy płac ustal podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu listy płac nr 12/2021 ustal kwotę wynagrodzenia, jaką należy przelać na rachunek bankowy pracownika.

 
 
 
 

W której części akt osobowych przechowuje się dokumenty dotyczące ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej?

 
 
 
 

W dniu 10 grudnia 2021 r. wspólnicy zawarli umowę spółki z o.o. i wnieśli wkłady pieniężne o łącznej wartości 30 000,00 zł. Oblicz kwotę podatku od czynności cywilnoprawnej.

 
 
 
 

Pracownik, który jest absolwentem szkoły wyższej i przepracował 4 lata na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze rocznym

 
 
 
 

Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z emerytem na kwotę 1 800,00 zł, dla którego ta umowa stanowi jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Emeryt nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Ile wyniesie łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę?

 
 
 
 

Przedstawiciel handlowy zatrudniony w systemie czasowo-prowizyjnym otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 200,00 zł oraz prowizję, która zależy od wysokości osiągniętego obrotu ze sprzedaży. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto przedstawiciela handlowego, jeżeli w bieżącym miesiącu przepracował obowiązujący go czas pracy w porze dziennej i osiągnął obrót ze sprzedaży w wysokości 18 000,00 zł?

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo stosuje akordowy system wynagradzania pracowników. Stawka podstawowa wynosi 30 zł/godz., a norma czasu pracy wynosi 6 min/szt. Pracownik wykonał w miesiącu 2 400 szt. wyrobów. Wynagrodzenie brutto tego pracownika wyniesie

 
 
 
 

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą, która jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń. Ustal kwotę składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przedsiębiorcy za grudzień 2021 r., jeżeli przysługuje mu preferencyjna podstawa do ubezpieczeń społecznych w wymiarze 840,00 zł?

 
 
 
 

Pełny wymiar urlopu ojcowskiego wynosi

 
 
 
 

Ile wynosi stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorca wybrał liniową formę opodatkowania?

 
 
 
 

Wybrane dane z listy płac za listopad 2021

Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy.

 
 
 
 

Wskaż zestaw, który zawiera tylko podatki pośrednie.

 
 
 
 

Przedstawiony fragment formularza posiada symbol

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments