Egzamin pisemny A.65/AU.65 – styczeń 2022 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – styczeń 2022 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

W dniu 10 grudnia 2021 r. wspólnicy zawarli umowę spółki z o.o. i wnieśli wkłady pieniężne o łącznej wartości 30 000,00 zł. Oblicz kwotę podatku od czynności cywilnoprawnej.

 
 
 
 

Rachunek kosztów podróży służbowej nr 16/2021

Na podstawie rachunku kosztów podróży służbowej ustal kwotę do wypłaty dla pracownika.

 
 
 
 

Przedstawiony fragment formularza posiada symbol

 
 
 
 

Cechą charakterystyczną każdej umowy zlecenia jest

 
 
 
 

Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z uczniem w wieku 19 lat niebędącym jego pracownikiem na kwotę 220,00 zł brutto. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło nr 54/2021, oblicz kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła Adama Sroki (lat 45).

 
 
 
 

Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z emerytem na kwotę 1 800,00 zł, dla którego ta umowa stanowi jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Emeryt nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Ile wyniesie łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę?

 
 
 
 

W grudniu 2021 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 5 dni z powodu choroby. Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Podstawa wymiaru naliczenia wynagrodzenia chorobowego wynosiła 3 000,00 zł. Ile wyniosło wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności pracownika do pracy płatne 80%?

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal podstawę naliczenia podatku dochodowego z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem.

 
 
 
 

Pracownik zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania otrzymuje co miesiąc:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 4 200,00 zł,
  • dodatek funkcyjny – 500,00 zł,
  • premię regulaminową – 5% wynagrodzenia zasadniczego.

Miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika wynosi

 
 
 
 

Wskaż zestaw, który zawiera tylko podatki pośrednie.

 
 
 
 

Fragment zamieszczonego oświadczenia jest podstawą do

 
 
 
 

Wybrane dane z listy płac za listopad 2021

Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy.

 
 
 
 

Które koszty ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie są kosztami uzyskania przychodów według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 
 
 
 

Ile wynosi stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorca wybrał liniową formę opodatkowania?

 
 
 
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązkowo tworzą pracodawcy

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę złożył pracodawcy wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jego małoletniej córki. Płatnik składek dokona zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu

 
 
 
 

Pracownica z tytułu urodzenia dziecka z dniem 21 listopada 2021 r. uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego. Ustalona podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 5 580,00 zł. Oblicz kwotę zasiłku macierzyńskiego za listopad 2021 r., jeżeli pracownica nie złożyła wniosku o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze?

 
 
 
 

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (fragment)

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży używanej opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W grudniu z tytułu prowadzonej działalności jego przychody po odliczeniach osiągnęły 80 000,00 zł. Kwota ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorcy w grudniu wyniosła

 
 
 
 

Na podstawie tabeli określ kod tytułu ubezpieczenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

 
 
 
 

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości

 
 
 
 

Na podstawie przedstawionych w tabeli pozycji z listy płac ustal podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 
 
 
 

Pracownik, który jest absolwentem szkoły wyższej i przepracował 4 lata na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze rocznym

 
 
 
 

Przedstawiciel handlowy zatrudniony w systemie czasowo-prowizyjnym otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 200,00 zł oraz prowizję, która zależy od wysokości osiągniętego obrotu ze sprzedaży. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto przedstawiciela handlowego, jeżeli w bieżącym miesiącu przepracował obowiązujący go czas pracy w porze dziennej i osiągnął obrót ze sprzedaży w wysokości 18 000,00 zł?

 
 
 
 

Osoba prawna jest zobowiązana złożyć deklarację na podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy do właściwego

 
 
 
 

W której części akt osobowych przechowuje się dokumenty dotyczące ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej?

 
 
 
 

Dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2020, którego termin płatności upłynął 30 kwietnia 2021 roku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej należy przechowywać do końca roku

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu listy płac nr 12/2021 ustal kwotę wynagrodzenia, jaką należy przelać na rachunek bankowy pracownika.

 
 
 
 

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą, która jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń. Ustal kwotę składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przedsiębiorcy za grudzień 2021 r., jeżeli przysługuje mu preferencyjna podstawa do ubezpieczeń społecznych w wymiarze 840,00 zł?

 
 
 
 

Pracownikowi w listopadzie 2021 r. przysługiwały następujące składniki wynagrodzenia:

  • płaca zasadnicza 6 000,00 zł,
  • zasiłek chorobowy 750,00 zł,

Oblicz kwotę składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 
 
 
 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (fragment)

Wydatek związany z zakupem paliwa do samochodu dostawczego, należy zaewidencjonować w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie

 
 
 
 

Ryczałt samochodowy za jazdy lokalne

Pracownik wykorzystuje swój samochód o pojemności 2000 cm3 na potrzeby zakładu zgodnie z przyznanym mu ryczałtem w granicach limitu 700 km. Z tytułu używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy przysługuje pracownikowi kwota ryczałtu brutto

 

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego do urzędu skarbowego, jeżeli zleceniobiorca (lat 28) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu zawartej ryczałtowej umowy zlecenia, a do rozliczania umowy ryczałtowej nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów.

 
 
 
 

Właścicielka zakładu fryzjerskiego w maju osiągnęła przychód w wysokości 15 000,00 zł. W celu świadczenia usług poniosła następujące koszty:

  • zakup materiałów fryzjerskich 3 000,00 zł
  • zapłata za media 500,00 zł
  • reklama lokalna 100,00 zł
  • zapłata za wynajem lokalu 1 400,00 zł.

Osiągnięty dochód salonu kosmetycznego wyniósł

 
 
 
 

Z wynagrodzenia za pracę pracodawca może bez zgody pracownika potrącić

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu w systemie czasowym z premią przepracował w grudniu 20 dni po 4 godziny dziennie zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za grudzień, jeżeli stawka za godzinę pracy wynosi 25,00 zł a premia 20%?

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo stosuje akordowy system wynagradzania pracowników. Stawka podstawowa wynosi 30 zł/godz., a norma czasu pracy wynosi 6 min/szt. Pracownik wykonał w miesiącu 2 400 szt. wyrobów. Wynagrodzenie brutto tego pracownika wyniesie

 
 
 
 

Pełny wymiar urlopu ojcowskiego wynosi

 
 
 
 

Przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem VAT i prowadzący sprzedaż wyłącznie opodatkowaną, zakupił samochód osobowy, który będzie wykorzystywany do celów prywatnych oraz do opodatkowanej działalności gospodarczej (tzw. cele mieszane).

Ustalona na podstawie faktury 1520/2021 wartość początkowa zakupionego samochodu osobowego przyjętego do użytkowania 17.12.2021 r. wynosi

 
 
 
 

Wskaż ubezpieczonego, który jest zwolniony ze składek na Fundusz Pracy.

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments