Egzamin pisemny A.35/AU.35 – styczeń 2022 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35/AU.35 – styczeń 2022 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Pierwszym etapem procesu planowania jest

 
 
 
 

Którego dokumentu nie przechowuje się w części A akt osobowych pracownika?

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal, w którym regionie spółka osiągnęła najwyższą wartość sprzedaży w stosunku do planowanej wartości sprzedaży.

 
 
 
 

Planowanie działalności polegającej na ustaleniu zmian w majątku przedsiębiorstwa, źródeł jego finansowania, przychodów i wydatków oraz wyniku finansowego dotyczy planowania

 
 
 
 

Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii planuje zakup nowej witryny chłodniczej o wartości 15 000,00 zł, to powinien ubiegać się o kredyt

 
 
 
 

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży owoców i warzyw, opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W grudniu z tytułu prowadzonej działalności jego przychody po odliczeniach wyniosły 50 000,00 zł. Kwota ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorcy w grudniu wyniosła

 
 
 
 

Jeżeli cena sprzedaży brutto towaru opodatkowanego według podstawowej stawki VAT wynosi 4 920,00 zł, to kwota podatku należnego VAT wynosi

 
 
 
 

W badanym roku wskaźnik rotacji zapasów materiałów wyniósł 20 dni. Oznacza to, że

 
 
 
 

Sprzedawca stwierdził pomyłkę w cenie sprzedanego towaru, w celu poprawy błędu powinien wystawić odbiorcy fakturę

 
 
 
 

Stosowany przez firmę instrument marketingu mix, określający sposób rozmieszczenia gotowych produktów na rynku i oferowania ich do sprzedaży konsumentom lub odbiorcom przemysłowym to

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal podstawę naliczenia podatku dochodowego z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem.

 
 
 
 

Maria Nowak nie ma ustalonego prawa do emerytury ani renty, a z tytułu zawartej umowy zlecenia podlega obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wskaż kod tytułu ubezpieczenia, który przedsiębiorca wpisze na formularzu zgłoszeniowym do ZUS, wiedząc, że Maria Nowak przedłożyła mu orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 
 
 
 

Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych wspólników w spółce

 
 
 
 

Na podstawie przedstawionego fragmentu rachunku do umowy o dzieło nr 18/2021 ustal kwotę podatku dochodowego.

 
 
 
 

W bieżącym miesiącu przedsiębiorstwo planuje wyprodukować 2 000 sztuk wyrobów gotowych. Norma techniczna zużycia materiału na 1 sztukę wyrobu gotowego wynosi 0,7 kg. Zapas początkowy materiału wynosi 300 kg, a planowany zapas końcowy 250 kg. Ile kilogramów materiału należy zakupić, aby zrealizować miesięczny plan produkcji?

 
 
 
 

Świadectwo pracy powinno zawierać między innymi informację

 
 
 
 

Jeśli na poszczególnych szczeblach kanału dystrybucji określonego towaru występuje niewielka liczba podmiotów odpowiedzialnych za jego dystrybucję, to jest to kanał

 
 
 
 

Wysokość wskaźnika rentowności kapitałów własnych na poziomie 0,15 oznacza, że

 
 
 
 

Ustal, której informacji brakuje w przedstawionej treści umowy o pracę na czas określony.

 
 
 
 

Wskaźnik efektywności wynagrodzeń wynosi 6, co oznacza, że

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu listy płac nr 12/2021 ustal kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy.

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonych danych, wskaż ile procent ogółu zatrudnionych stanowią osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych?

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonych danych oblicz, ile wynosi koszt zużycia materiałów przypadający na wyprodukowanie 10 sztuk bluzek damskich i 10 sztuk spódnic.

 
 
 
 

Sporządzony w przedsiębiorstwie biznesplan może być wykorzystany w celu

 
 
 
 

Nowo założoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy zarejestrować

 
 
 
 

Pracownik, który jest absolwentem studiów licencjackich i przepracował 3 lata na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze rocznym

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo handlowe zakupiło u producenta lodówki w jednostkowej cenie zakupu 2 400,00 zł/szt. Marża handlowa wynosi 20% ceny sprzedaży netto. Kwota marży handlowej zawarta w cenie sprzedaży netto wynosi

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo stosuje akordowy system wynagradzania pracowników. Stawka podstawowa wynosi 20 zł/godz., a norma czasu pracy wynosi 5 min/szt. Pracownik wykonał w miesiącu 2 400 szt. wyrobów. Wynagrodzenie brutto tego pracownika wyniesie

 
 
 
 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 500,00 zł brutto oraz prowizja w wysokości 3% od wartości sprzedaży zawartych umów. W bieżącym miesiącu pracownik podpisał 6 umów na łączną kwotę 6 000,00 zł. Jego wynagrodzenie brutto za bieżący miesiąc wyniesie

 
 
 
 

Zapas odpowiadający bieżącym potrzebom w przedsiębiorstwie, utrzymywany w celu zaspokojenia zaplanowanego zużycia przy znanym czasie dostaw, to zapas

 
 
 
 

Na podstawie przedstawionego dowodu Rw nr 1/12/2021 ustal łączną wartość rozchodu materiałów z magazynu.

 
 
 
 

Z wynagrodzenia za pracę pracodawca może bez zgody pracownika potrącić

 
 
 
 

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa to otoczenie

 
 
 
 

W czwartym kwartale 2021 r. przedsiębiorstwo otrzymało dostawy materiałów w następujących odstępach czasowych: 14 dni, 16 dni, 14 dni, 18 dni, 15 dni, 13 dni. Oblicz średni cykl dostaw metodą średniej arytmetycznej w IV kwartale 2021 r.

 
 
 
 

Przeciętna dzienna sprzedaż towarów wynosi 300 sztuk a dostawy towarów następują średnio co 15 dni. W celu zachowania ciągłości sprzedaży od jednej dostawy do drugiej dostawy, w magazynie zapas towarów powinien wynosić

 
 
 
 

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Który formularz ZUS powinien wypełnić, aby zgłosić siebie do tego ubezpieczenia?

 
 
 
 

Pracownikowi, który rozpoczyna pracę o godzinie 22:00 i pracuje 8 godzin do godziny 6:00 następnego dnia, przysługuje zgodnie z Kodeksem pracy dodatek do wynagrodzenia w wysokości

 
 
 
 

W grudniu 2021 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 5 dni z powodu przeziębienia. Była to jego pierwsza absencja chorobowa w tym roku. Podstawa wymiaru naliczenia wynagrodzenia chorobowego wynosiła 3 000,00 zł. Ile wyniosło wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności pracownika do pracy płatne 80%?

 
 
 
 

Nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy oraz BHP sprawuje

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż wysokość całkowitych przychodów i całkowitych kosztów, przy których przedsiębiorstwo osiąga próg rentowności.

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments