Egzamin pisemny A.36/AU.36 – styczeń 2022 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – styczeń 2022 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Przedsiębiorstwo wyprodukowało w ciągu miesiąca 200 sztuk wyrobów gotowych i 100 sztuk produktów przerobionych w 50%, ponosząc koszty działalności produkcyjnej w wysokości 120 000,00 zł. Wartość produkcji niezakończonej na koniec miesiąca wyniosła

 
 
 
 

Saldo końcowe Wn konta Rozliczenie zakupu materiałów na ostatni dzień roku obrotowego oznacza wartość

 
 
 
 

Na podstawie dowodu PK zaksięgowano operację gospodarczą o treści

 
 
 
 

Na których kontach i po których stronach należy zaksięgować potrącone składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika?

 
 
 
 

W której pozycji bilansu zamknięcia należy wykazać niewypłacone pracownikom wynagrodzenia?

 
 
 
 

Na których kontach zostały błędnie zapisane salda początkowe?

 
 
 
 

Naliczanie amortyzacji w równych ratach przez cały okres użytkowania środka trwałego stosuje się w metodzie

 
 
 
 

Tabela przedstawia wartościowe wyniki inwentaryzacji w hurtowni spożywczej.

Limit na ubytki naturalne dla towarów wynosi 100,00 zł. Jaka będzie wartość niedoboru towarów przekraczającego limit na ubytki naturalne?

 
 
 
 

Uzasadnione koszty wydziałowe w końcu okresu sprawozdawczego powinny być przeksięgowane na debetową stronę konta

 
 
 
 

Na podstawie zapisów na kontach ustal wartość towarów na dzień bilansowy.

 
 
 
 

Obowiązek ujęcia w księgach rachunkowych jednostki wszystkich osiągniętych przychodów i związanych z nimi kosztów, dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, określa zasada

 
 
 
 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

 
 
 
 

W wariancie porównawczym ustalania wyniku finansowego konta kosztów według rodzaju na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przeksięgowuje się na stronę

 
 
 
 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli określ, w którym roku przedsiębiorstwo uzyskało największy zysk netto z 1,00 zł osiągniętych przychodów ze sprzedaży.

 
 
 
 

Konto księgowe Zapasy obce należy do grupy kont

 
 
 
 

Przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów od dostawcy potwierdza dowód księgowy

 
 
 
 

Nabyte przez jednostkę 4-letnie obligacje Skarbu Państwa zalicza się do

 
 
 
 

Ewidencja operacji gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu jest prowadzona na kontach

 
 
 
 

Wskaż treść operacji gospodarczej udokumentowanej dowodem PW 1/12/2021.

 
 
 
 

Kwotą naliczonych odsetek od otrzymanych weksli obcych należy uznać konto

 
 
 
 

Dokument magazynowy Rw – Rozchód wewnętrzny zalicza się do dowodów księgowych

 
 
 
 

W jednostce handlowej obroty wybranych kont na dzień 31.12.2021 r. przedstawiały się następująco:

  • Przychody ze sprzedaży towarów – 580 000,00 zł
  • Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu – 310 000,00 zł
  • Koszty handlowe – 100 000,00 zł
  • Pozostałe koszty operacyjne – 40 000,00 zł
  • Przychody finansowe – 25 000,00 zł
  • Koszty finansowe – 5 000,00 zł

Oblicz wynik na sprzedaży.

 
 
 
 

Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli ustal wartość różnic inwentaryzacyjnych.

 
 
 
 

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono różnice inwentaryzacyjne w zapasach towarów:

  • nadwyżka kremu EVA            50 sztuk po 12,00 zł /szt.
  • niedobór kremu VEGA           55 sztuk po 11,00 zł/szt.

Kierownik jednostki, po analizie stwierdzonych różnic, podjął decyzję o kompensacie niedoboru z nadwyżką towarów. Oblicz wartość kompensaty.

 
 
 
 

Operację gospodarczą nr 1 WB – otrzymano należność od odbiorcy na kwotę 12 000,00 zł zaksięgowano błędnie. Zapis poprawiono, uzupełniając błędny zapis o brakującą kwotę. Do poprawy błędu księgowego zastosowano metodę storna

 
 
 
 

Środki pieniężne w kasie jednostka ma obowiązek inwentaryzować

 
 
 
 

W układzie rodzajowym kosztów, operację gospodarczą WB – opłata za prowadzenie rachunku bieżącego, należy ująć na koncie

 
 
 
 

Na podstawie Wyciągu bankowego nr 12/2021 wynika, że Przedsiębiorstwo Produkcyjne LAVER sp. z o.o.

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo zakupiło 5 maja 2021 r. zestaw komputerowy o wartości początkowej 12 000,00 zł. Stawka amortyzacyjna zestawu komputerowego wynosi 30%. Przedsiębiorstwo amortyzuje środki trwałe metodą liniową podatkową. Ustal wartość bieżącą zestawu komputerowego na dzień 31.12.2021 r.

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem ceramiki budowlanej, produkuje jeden rodzaj dachówki. Do ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia produkcji będzie stosowało kalkulację

 
 
 
 

Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się

 
 
 
 

Wstępna analiza sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa dotyczy badania

 
 
 
 

Zakupione przez przedsiębiorstwo produkcyjne opakowania kartonowe do pakowania wyrobów gotowych zalicza się w aktywach tej jednostki do

 
 
 
 

Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory materiałów i towarów wycenia się w cenach

 
 
 
 

Nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego stanowi dla jednostki

 
 
 
 

W wyniku pionowego podziału powstają konta

 
 
 
 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokumenty inwentaryzacyjne należy przechowywać od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumenty dotyczą, przez

 
 
 
 

Zestawienie obrotów i sald pozwala wykryć błędy polegające na

 
 
 
 

Opłacony z góry czynsz 30 grudnia 2021 roku za dzierżawę magazynów za I półrocze 2022 roku należy zaewidencjonować jako

 
 
 
 

Wartość wskaźnika bieżącej płynności finansowej przekraczająca poziom 3,0 świadczy

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
963

fajen