Egzamin pisemny A.35/AU.35 – czerwiec 2021 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35/AU.35 – czerwiec 2021 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Wartość zapasów w magazynach przedsiębiorstwa wynosi 24 000,00 zł. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli oblicz wartość produktów gotowych.

 
 
 
 

W marcu bieżącego roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu przeziębienia przez 5 dni. Była to jego pierwsza absencja chorobowa w tym roku. Podstawa wymiaru naliczenia wynagrodzenia chorobowego wynosi 3 000,00 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności pracownika do pracy?

 
 
 
 

Ile wynosi statystyczna norma zużycia materiałów w roku 2020, jeśli w ciągu roku zużyto 150 000 kg materiałów i wykonano 6 000 szt. wyrobów?

 
 
 
 

Pracownikowi, który rozpoczyna pracę o godzinie 22:00 i pracuje 8 godzin do godziny 6:00 następnego dnia, przysługuje zgodnie z Kodeksem pracy dodatek do wynagrodzenia w wysokości

 
 
 
 

Nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy oraz BHP sprawuje

 
 
 
 

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gastronomii i nie posiada wolnych środków finansowych, a planuje zakup nowej witryny chłodniczej o wartości 15 000,00 zł, to może ubiegać się o kredyt

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz dla pracownika zatrudnionego w dziale kadr wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z należnym 50% dodatkiem.

 
 
 
 

Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy to organy spółki

 
 
 
 

Oblicz dzienną wydajność pracy jednego pracownika obsługującego kasę fiskalną w jednostce handlowej, jeśli dzienny utarg zrealizowany na 4 kasach fiskalnych w ciągu 2 zmian wyniósł 120 000,00 zł?

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło nr 1/2021 ustal kwotę do wypłaty.

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo stosuje akordowy system wynagradzania pracowników. Stawka podstawowa wynosi 20 zł/godz., a norma czasu pracy wynosi 5 min/szt. Pracownik wykonał w miesiącu 2 400 szt. wyrobów. Wynagrodzenie brutto tego pracownika wyniesie

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonych danych oblicz, ile wynosi koszt zużycia materiałów przypadający na wyprodukowanie 10 par spodni męskich i 10 par spodni damskich.

 
 
 
 

W przedsiębiorstwie w I kwartale średni stan zatrudnienia wynosił 60 pracowników. W ciągu tego okresu przyjęto 6 pracowników a zwolniono 3. Wskaźnik przyjęć wyniósł 10%, co oznacza, że

 
 
 
 

Które zasoby majątkowe przedsiębiorstwa należy utrzymywać w magazynie, aby zapewnić ciągłość produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych?

 
 
 
 

Przedsiębiorca prowadzący działalność handlową otrzymał fakturę za usługi informatyczne. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktura zostanie zaksięgowana w pozycji

 
 
 
 

Wydanie z magazynu towarów sprzedanych odbiorcy potwierdza dokument

 
 
 
 

Strategia marketingowa nastawiona na przetrwanie przedsiębiorstwa, polegająca między innymi na stopniowym wycofywaniu się z rynku, zmniejszeniu zdolności produkcyjnych, szukaniu szans na innych rynkach produktowych, to strategia

 
 
 
 

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzątania wnętrz w miejscowości o liczbie mieszkańców 58 000 i zatrudnia 2 pracowników. Podatnik rozlicza się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% wynosi 312,00 zł. Oblicz miesięczną kwotę podatku dochodowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonych danych, oblicz przeciętny stan zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie usługowym w 2020 r.

 
 
 
 

Ustal, której informacji brakuje w przedstawionej treści Umowy o pracę na czas określony.

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie za kwiecień dla pracownika zatrudnionego w systemie akordu progresywnego.

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac nr 5/2021 ustal kwotę wynagrodzenia, jaką należy przelać na rachunek bankowy pracownika.

 
 
 
 

Którego dokumentu nie przechowuje się w części A akt osobowych pracownika?

 
 
 
 

Przeciętna dzienna sprzedaż towarów wynosi 300 szt. a dostawy towarów następują średnio co 15 dni. W celu zachowania ciągłości sprzedaży od jednej dostawy do drugiej dostawy, w magazynie zapas towarów powinien wynosić

 
 
 
 

Stosowany przez firmę instrument marketingu mix, określający sposób rozmieszczenia gotowych produktów na rynku i oferowania ich do sprzedaży konsumentom lub odbiorcom przemysłowym to

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo handlowe zakupiło u producenta lodówki w cenie zakupu 2 400,00 zł/szt. i naliczyło marżę handlową w wysokości 20% ceny sprzedaży netto. Kwota marży handlowej zawarta w cenie sprzedaży wynosi

 
 
 
 

Na podstawie przedstawionego rachunku kosztów podróży pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w kwocie

 
 
 
 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli ustal kwotę podatku VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym za maj 2021 r.

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli można stwierdzić, że największy przyrost przychodów w stosunku do poprzedniego kwartału wystąpił w kwartale

 
 
 
 

Maszyna produkcyjna w ciągu 100 godzin wykonała 1 600 sztuk wyrobów. Norma czasu pracy na wykonanie 1 sztuki wynosi 0,1 godziny. W ilu procentach została wykonana norma?

 
 
 
 

W badanym roku wskaźnik rotacji zapasów materiałów wyniósł 20 dni. Oznacza to, że

 
 
 
 

Wysokość wskaźnika rentowności kapitałów własnych na poziomie 0,15 oznacza, że

 
 
 
 

Uczeń technikum (lat 18) zatrudniony na umowę zlecenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 zł. Ile wyniesie potrącona od jego wynagrodzenia zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych?

 
 
 
 

Ile będzie wynosiła kwota podatku należnego VAT, jeśli sprzedaż opodatkowana jest według podstawowej stawki, a cena sprzedaży brutto towaru wynosi 4 920,00 zł?

 
 
 
 

Sprzedawca stwierdził pomyłkę w cenie sprzedanego towaru, w celu poprawy błędu powinien wystawić odbiorcy fakturę

 
 
 
 

Przedsiębiorca posiada lokal użytkowy o powierzchni 1 000 m2 oraz 200 m2 gruntu. Stawka podatku od nieruchomości dla budynków i ich części wynosi 21,94 zł za 1 m2, a dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,84 zł za 1 m2. Jaką kwotę powinien wpłacić przedsiębiorca na rachunek Urzędu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości?

 
 
 
 

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli do wysokości

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż wysokość całkowitych przychodów i całkowitych kosztów, przy których przedsiębiorstwo osiąga próg rentowności.

 
 
 
 

Sporządzony w przedsiębiorstwie biznesplan może być wykorzystany w celu

 
 
 
 

Planowanie działalności polegającej na ustaleniu zmian w majątku przedsiębiorstwa, źródeł jego finansowania, przychodów i wydatków oraz wyniku finansowego dotyczy planowania

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments