Egzamin pisemny A.36/AU.36 – czerwiec 2021 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – czerwiec 2021 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe jednostki kontynuującej działalność otwiera się na

 
 
 
 

W przedsiębiorstwie handlowym błędnie zaksięgowano operację gospodarczą KP – wpłata do kasy należności od odbiorcy za sprzedane towary na kwotę 2 100,00 zł w zapisie 1. Błąd poprawiono zapisami księgowymi 2 i 3. Które storno zastosowano do poprawy błędu księgowego?

 
 
 
 

Kalkulacja sporządzana po rozliczeniu kosztów produkcji okresu sprawozdawczego, to kalkulacja

 
 
 
 

Jednostka będąca czynnym podatnikiem VAT zakupiła na podstawie faktury nr 24/2021 i przyjęła do eksploatacji środek trwały, który będzie amortyzowany metodą liniową według stawki 20%. Ustal wartość miesięcznej amortyzacji środka trwałego.

 
 
 
 

W analizie pionowej bilansu są wykorzystywane wskaźniki

 
 
 
 

Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest

 
 
 
 

Salon Samochodowy CAR sp. z o.o., będący czynnym podatnikiem VAT, nabył środek trwały i usługę jego montażu. Na podstawie faktury nr 8/05/2021 ustal wartość początkową środka trwałego w cenie nabycia.

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo w bilansie zamknięcia na dzień 31.12.2020 r. wykazało stan materiałów o wartości 55 000,00 zł. Taką samą wartość materiałów wykazało w bilansie otwarcia na dzień 01.01.2021 r. W przedsiębiorstwie została zastosowana zasada

 
 
 
 

Operację gospodarczą potwierdzoną wyciągiem bankowym nr 1/05/2021 na kwotę 12,00 zł należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych X, Y wyniósł 48 000,00 zł. Na podstawie danych zawartych w tabeli kalkulacyjnej ustal jednostkowe koszty wytworzenia wyrobów gotowych X i Y.

 
 
 
 

W dniu 1 lutego 2019 roku przedsiębiorstwo zaciągnęło pożyczkę na okres trzech miesięcy, którą spłaciło w terminie. Do kiedy, zgodnie z ustawą o rachunkowości, przedsiębiorstwo ma obowiązek przechowywać dokumenty księgowe dotyczące zaciągniętej pożyczki?

 
 
 
 

Inwentaryzacja przeprowadzana na żądanie urzędu skarbowego to inwentaryzacja

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu ewidencji księgowej ustal kwotę i charakter rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług.

 
 
 
 

Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się

 
 
 
 

Którą kategorią archiwalną są oznaczane dokumenty inwentaryzacyjne?

 
 
 
 

Ewidencję na koncie syntetycznym Materiały uznaje się za uzgodnioną z ewidencją analityczną na kontach Guziki, Nici, Zamki, jeżeli zachodzi równość pomiędzy

 
 
 
 

W którym roku Spółka A była najmniej uzależniona od obcych źródeł finansowania?

 
 
 
 

Na podstawie obrotów kont wynikowych przedsiębiorstwa handlowego oblicz zysk brutto.

 
 
 
 

Zestawienie obrotów i sald pozwala wykryć błąd polegający na

 
 
 
 

Wskaż operację gospodarczą, która jest jednocześnie kosztem i wydatkiem.

 
 
 
 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, można poprawić

 
 
 
 

Która operacja gospodarcza spowoduje zwiększenie sumy bilansowej?

 
 
 
 

Na którym koncie błędnie wpisano saldo początkowe?

 
 
 
 

Na podstawie danych z rozdzielnika kosztów oblicz kwotę kosztów zakupu materiałów, która obciąży koszty ogólnego zarządu.

 
 
 
 

W przedsiębiorstwie produkcyjnym wydział remontowy świadczy usługi na rzecz innych wydziałów i rozlicza poniesione koszty na podstawie liczby przepracowanych roboczogodzin. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli ustal, ile wyniosły koszty prac remontowych wykonanych na rzecz wydziału produkcji podstawowej?

 
 
 
 

Wykrycie błędu polegającego na użyciu niewłaściwego formularza do udokumentowania operacji gospodarczej jest przedmiotem kontroli

 
 
 
 

Na podstawie zapisów na kontach księgowych ustal wartość rozchodu materiałów w rzeczywistej cenie zakupu.

 
 
 
 

W wyniku przeprowadzonej w hurtowni inwentaryzacji ujawniono niedobory i nadwyżki towarów. Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby kierownik jednostki podjął decyzję o kompensacie niedoborów nadwyżkami?

 
 
 
 

Dowód KP – Kasa przyjmie jest dowodem

 
 
 
 

Na podstawie zapisów na koncie Rozliczenie zakupu materiałów ustal saldo końcowe materiałów w drodze.

 
 
 
 

Jednostka handlowa będąca czynnym podatnikiem VAT przekazała towary w formie darowizny. Który zapis księgowania operacji gospodarczej PK – naliczono podatek VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania towarów jest prawidłowy?

 
 
 
 

Który dokument jest podstawą ewidencji operacji gospodarczej w księgach rachunkowych jednostki?

 
 
 
 

Hurtownia ALA sp. z o.o. zakupiła w Hurtowni GAMA sp. z o.o. towary o wartości brutto 4 500,00 zł. Kontrahenci ustalili, że płatność nastąpi wekslem na kwotę 4 800,00 zł. Wskaż poprawny dekret wystawionego weksla w księgach rachunkowych Hurtowni ALA sp. z o.o.

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal rodzaj i wartość różnic inwentaryzacyjnych.

 
 
 
 

Która operacja gospodarcza wpłynie na wynik finansowy przedsiębiorstwa?

 
 
 
 

Do inwestycji długoterminowych przedsiębiorstwo zaliczy

 
 
 
 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców, do uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta o wartości przekraczającej 15 000,00 zł przedsiębiorstwo powinno zastosować

 
 
 
 

Zasada pojedynczego zapisu obowiązuje na kontach

 
 
 
 

Hurtownia w kwietniu 2021 r. dostarczyła odbiorcy towary i wystawiła fakturę płatną w maju 2021 r. Przychody ze sprzedaży towarów zaksięgowano na podstawie faktury w kwietniu 2021 r. zgodnie z zasadą

 
 
 
 

W wyniku przeprowadzonej w hurtowni warzyw inwentaryzacji ujawniono niedobór papryki czerwonej, który uznano za niedobór naturalny. Wartość sprzedaży papryki czerwonej pomiędzy inwentaryzacjami wynosi 90 000,00 zł, a dopuszczalny limit ubytków naturalnych wynosi 0,15% wartości sprzedaży.

Na podstawie danych w tabeli ustal wartość niedoboru przekraczającego dopuszczalny limit ubytków naturalnych.

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marcel

Świetny egzamin, jestem wdzięczny za waszą pracę.