Egzamin pisemny A.36/AU.36 – styczeń 2020 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – styczeń 2020 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

W drodze spisu z natury inwentaryzuje się

 
 
 
 

Przy ustalaniu wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym obroty kont Koszty sprzedaży i Koszty ogólnego zarządu przeksięgowywane są na stronę

 
 
 
 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe za 2019 rok należy przechowywać do końca

 
 
 
 

Zasadę powtarzanego zapisu stosuje się przy księgowaniu operacji gospodarczych na kontach

 
 
 
 

Pobrana przez bank prowizja od kredytu udzielonego na sfinansowanie bieżącej działalności jednostki gospodarczej obciąży konto

 
 
 
 

Operację gospodarczą WB – przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

20 maja 2019 roku przedsiębiorstwo przetwórcze zakupiło i przyjęło do użytkowania maszynę do zamykania słoików o wartości początkowej 60 000,00 zł, roczna stawka amortyzacji wynosi 20%. Przedsiębiorstwo dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową zgodnie z prawem podatkowym. Roczny odpis amortyzacyjny w 2019 roku wyniósł

 
 
 
 

Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych należy do grupy kont

 
 
 
 

Spółka posiada maszynę produkcyjną, której wartość początkowa według zapisów w ewidencji wynosi 40 000,00 zł, a umorzenie do dnia bilansowego 28 000,00 zł. W związku ze zmianą technologii produkcji spółka planuje sprzedaż tej maszyny na początku następnego roku obrotowego. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość rynkowa maszyny wynosi 5 000,00 zł, co oznacza, że wartość bilansowa jest wyższa niż możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto. Spółka postanowiła dokonać odpisu aktualizującego wartość maszyny. Oblicz kwotę tego odpisu na dzień bilansowy.

 
 
 
 

Wartość początkowa maszyny produkcyjnej wynosi 12 000,00 zł, a przewidywany okres eksploatacji 4 lata. Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie

 
 
 
 

Operację gospodarczą PK – ujawniono w magazynie niedobór wyrobów gotowych należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

Na podstawie zapisów na kontach księgowych ustal wartość bilansową środków trwałych.

 
 
 
 

W okresie sprawozdawczym spółka wykonała dwa zlecenia produkcyjne, ponosząc koszty zgodnie z zestawieniem w tabeli. Koszty wydziałowe są rozliczane na poszczególne zlecenia w stosunku do płac bezpośrednich z narzutami. Oblicz pełny koszt wytworzenia produkcji przypadającej na zlecenie nr 1 i zlecenie nr 2, zakładając, że nie wystąpiła produkcja niezakończona.

 
 
 
 

Saldo końcowe kredytowe konta Zobowiązania wekslowe oznacza wartość weksli

 
 
 
 

W tabeli przedstawiono wskaźniki rentowności netto sprzedaży czterech spółek branży meblarskiej. Która spółka osiągnęła najwyższą efektywność sprzedaży?

 
 
 
 

W celu obciążenia kontrahenta karą umowną za nieterminową realizację dostawy należy sporządzić

 
 
 
 

Kto wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji?

 
 
 
 

Jednostka gospodarcza zdecydowała, że księgi rachunkowe będą prowadzone poza jej siedzibą. W jakim terminie kierownik jednostki powinien powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych?

 
 
 
 

Na podstawie zapisów na koncie Rozrachunki publicznoprawne oraz prowadzonego do tego konta zestawienia obrotów i sald kont analitycznych można stwierdzić, że po zamknięciu konto to wykaże

 
 
 
 

Które zestawienie zawiera tylko formy rozliczeń bezgotówkowych?

 
 
 
 

Zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych określa wskaźnik

 
 
 
 

Zwrócone przez odbiorcę z powodu uznanej reklamacji towary należy przyjąć do magazynu sporządzając dowód magazynowy o symbolu

 
 
 
 

Naliczenie rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce zobowiązanej do jego tworzenia należy zaksięgować w ciężar konta

 
 
 
 

Na podstawie otrzymanego Wyciągu bankowego nr 12/2019 ustal saldo końcowe na rachunku bankowym.

 
 
 
 

Które konta nigdy nie wykazują sald na początek roku obrotowego?

 
 
 
 

Na podstawie zapisów na kontach księgowych określ wartość należności z tytułu dostaw i usług, którą spółka powinna wykazać w bilansie.

 
 
 
 

W której pozycji bilansowej zostanie ujęty weksel obcy o jednomiesięcznym terminie wykupu otrzymany od odbiorcy na pokrycie należności za sprzedane towary?

 
 
 
 

Który z dokumentów obrotu gotówkowego jest dowodem księgowym wtórnym?

 
 
 
 

Do należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług zalicza się należności dotyczące

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo wyprodukowało w ciągu miesiąca 4 000 sztuk wyrobów gotowych, (produkcja niezakończona nie wystąpiła), ponosząc następujące koszty:

  • zużycie materiałów bezpośrednich    104 000 zł
  • płace bezpośrednie z narzutami    52 000 zł
  • inne koszty bezpośrednie    4 000 zł

Oblicz jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego.

 
 
 
 

Saldo końcowe strony Ma konta Rozliczenie zakupu materiałów należy ująć w bilansie jednostki

 
 
 
 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta w formie aktu notarialnego należy do kategorii archiwalnej, oznaczonej symbolem

 
 
 
 

W hurtowni przeprowadzono inwentaryzację towarów i stwierdzono:

  • niezawiniony niedobór szamponu TYMIANEK – 20 sztuk po 8,00 zł/szt.
  • nadwyżkę szamponu POKRZYWA – 25 sztuk po 6,00 zł/szt.

Kierownik jednostki podjął decyzję o kompensacie niedoboru z nadwyżką. Ustal wartość kompensaty, stosując zasadę niższej ceny i mniejszej ilości.

 
 
 
 

Który zapis księgowy na podstawie Noty odsetkowej Nr 5/2019 należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych w Hurtowni ANNA sp. z o.o.?

 
 
 
 

W przedsiębiorstwie produkcyjnym prowadzącym ewidencję kosztów tylko w zespole 5, wartość zużytych materiałów bezpośrednich należy zaksięgować na koncie

 
 
 
 

Jednostka gospodarcza zakupiła grunty, które nie będą używane w działalności gospodarczej, z zamiarem ich sprzedaży po dwóch latach za wyższą cenę. W której grupie aktywów trwałych powinna zostać wykazana wartość zakupionych gruntów?

 
 
 
 

W hurtowni przeprowadzono inwentaryzację zapasu towaru B na dzień 31 grudnia 2019 r. Jednostka prowadzi ewidencję towarów w cenach zakupu. W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży zrealizowane przez hurtownię wyniosły 1 000 000,00 zł, a limit na ubytki naturalne to 0,50% wartości przychodów ze sprzedaży. Kierownik jednostki podjął decyzję o uznaniu ujawnionego niedoboru towaru B za niezawiniony. Oblicz wartość niedoboru towaru B w części przekraczającej limit na ubytki naturalne.

 
 
 
 

Do pozostałych kosztów rodzajowych zalicza się między innymi

 
 
 
 

Wskaż treść operacji gospodarczej zaksięgowanej na kontach na podstawie dowodu PK.

 
 
 
 

W którym dokumencie operacje gospodarcze dotyczące danego okresu sprawozdawczego są ujęte chronologicznie?

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments