Egzamin pisemny A.36/AU.36 – styczeń 2020 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – styczeń 2020 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych określa wskaźnik

 
 
 
 

Zwrócone przez odbiorcę z powodu uznanej reklamacji towary należy przyjąć do magazynu sporządzając dowód magazynowy o symbolu

 
 
 
 

Wskaż treść operacji gospodarczej zaksięgowanej na kontach na podstawie dowodu PK.

 
 
 
 

Na podstawie otrzymanego Wyciągu bankowego nr 12/2019 ustal saldo końcowe na rachunku bankowym.

 
 
 
 

Na podstawie zapisów na kontach księgowych ustal wartość bilansową środków trwałych.

 
 
 
 

Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych należy do grupy kont

 
 
 
 

Który z dokumentów obrotu gotówkowego jest dowodem księgowym wtórnym?

 
 
 
 

W drodze spisu z natury inwentaryzuje się

 
 
 
 

20 maja 2019 roku przedsiębiorstwo przetwórcze zakupiło i przyjęło do użytkowania maszynę do zamykania słoików o wartości początkowej 60 000,00 zł, roczna stawka amortyzacji wynosi 20%. Przedsiębiorstwo dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową zgodnie z prawem podatkowym. Roczny odpis amortyzacyjny w 2019 roku wyniósł

 
 
 
 

Na podstawie zapisów na koncie Rozrachunki publicznoprawne oraz prowadzonego do tego konta zestawienia obrotów i sald kont analitycznych można stwierdzić, że po zamknięciu konto to wykaże

 
 
 
 

Który zapis księgowy na podstawie Noty odsetkowej Nr 5/2019 należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych w Hurtowni ANNA sp. z o.o.?

 
 
 
 

Spółka posiada maszynę produkcyjną, której wartość początkowa według zapisów w ewidencji wynosi 40 000,00 zł, a umorzenie do dnia bilansowego 28 000,00 zł. W związku ze zmianą technologii produkcji spółka planuje sprzedaż tej maszyny na początku następnego roku obrotowego. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość rynkowa maszyny wynosi 5 000,00 zł, co oznacza, że wartość bilansowa jest wyższa niż możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto. Spółka postanowiła dokonać odpisu aktualizującego wartość maszyny. Oblicz kwotę tego odpisu na dzień bilansowy.

 
 
 
 

Operację gospodarczą PK – ujawniono w magazynie niedobór wyrobów gotowych należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

Saldo końcowe strony Ma konta Rozliczenie zakupu materiałów należy ująć w bilansie jednostki

 
 
 
 

Kto wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji?

 
 
 
 

Pobrana przez bank prowizja od kredytu udzielonego na sfinansowanie bieżącej działalności jednostki gospodarczej obciąży konto

 
 
 
 

W celu obciążenia kontrahenta karą umowną za nieterminową realizację dostawy należy sporządzić

 
 
 
 

Jednostka gospodarcza zdecydowała, że księgi rachunkowe będą prowadzone poza jej siedzibą. W jakim terminie kierownik jednostki powinien powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych?

 
 
 
 

Operację gospodarczą WB – przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

Wartość początkowa maszyny produkcyjnej wynosi 12 000,00 zł, a przewidywany okres eksploatacji 4 lata. Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie

 
 
 
 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta w formie aktu notarialnego należy do kategorii archiwalnej, oznaczonej symbolem

 
 
 
 

Naliczenie rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce zobowiązanej do jego tworzenia należy zaksięgować w ciężar konta

 
 
 
 

W której pozycji bilansowej zostanie ujęty weksel obcy o jednomiesięcznym terminie wykupu otrzymany od odbiorcy na pokrycie należności za sprzedane towary?

 
 
 
 

Które konta nigdy nie wykazują sald na początek roku obrotowego?

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo wyprodukowało w ciągu miesiąca 4 000 sztuk wyrobów gotowych, (produkcja niezakończona nie wystąpiła), ponosząc następujące koszty:

  • zużycie materiałów bezpośrednich    104 000 zł
  • płace bezpośrednie z narzutami    52 000 zł
  • inne koszty bezpośrednie    4 000 zł

Oblicz jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego.

 
 
 
 

Saldo końcowe kredytowe konta Zobowiązania wekslowe oznacza wartość weksli

 
 
 
 

Do należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług zalicza się należności dotyczące

 
 
 
 

Do pozostałych kosztów rodzajowych zalicza się między innymi

 
 
 
 

W hurtowni przeprowadzono inwentaryzację zapasu towaru B na dzień 31 grudnia 2019 r. Jednostka prowadzi ewidencję towarów w cenach zakupu. W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży zrealizowane przez hurtownię wyniosły 1 000 000,00 zł, a limit na ubytki naturalne to 0,50% wartości przychodów ze sprzedaży. Kierownik jednostki podjął decyzję o uznaniu ujawnionego niedoboru towaru B za niezawiniony. Oblicz wartość niedoboru towaru B w części przekraczającej limit na ubytki naturalne.

 
 
 
 

Przy ustalaniu wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym obroty kont Koszty sprzedaży i Koszty ogólnego zarządu przeksięgowywane są na stronę

 
 
 
 

W przedsiębiorstwie produkcyjnym prowadzącym ewidencję kosztów tylko w zespole 5, wartość zużytych materiałów bezpośrednich należy zaksięgować na koncie

 
 
 
 

W okresie sprawozdawczym spółka wykonała dwa zlecenia produkcyjne, ponosząc koszty zgodnie z zestawieniem w tabeli. Koszty wydziałowe są rozliczane na poszczególne zlecenia w stosunku do płac bezpośrednich z narzutami. Oblicz pełny koszt wytworzenia produkcji przypadającej na zlecenie nr 1 i zlecenie nr 2, zakładając, że nie wystąpiła produkcja niezakończona.

 
 
 
 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe za 2019 rok należy przechowywać do końca

 
 
 
 

W którym dokumencie operacje gospodarcze dotyczące danego okresu sprawozdawczego są ujęte chronologicznie?

 
 
 
 

Które zestawienie zawiera tylko formy rozliczeń bezgotówkowych?

 
 
 
 

Zasadę powtarzanego zapisu stosuje się przy księgowaniu operacji gospodarczych na kontach

 
 
 
 

W hurtowni przeprowadzono inwentaryzację towarów i stwierdzono:

  • niezawiniony niedobór szamponu TYMIANEK – 20 sztuk po 8,00 zł/szt.
  • nadwyżkę szamponu POKRZYWA – 25 sztuk po 6,00 zł/szt.

Kierownik jednostki podjął decyzję o kompensacie niedoboru z nadwyżką. Ustal wartość kompensaty, stosując zasadę niższej ceny i mniejszej ilości.

 
 
 
 

Na podstawie zapisów na kontach księgowych określ wartość należności z tytułu dostaw i usług, którą spółka powinna wykazać w bilansie.

 
 
 
 

Jednostka gospodarcza zakupiła grunty, które nie będą używane w działalności gospodarczej, z zamiarem ich sprzedaży po dwóch latach za wyższą cenę. W której grupie aktywów trwałych powinna zostać wykazana wartość zakupionych gruntów?

 
 
 
 

W tabeli przedstawiono wskaźniki rentowności netto sprzedaży czterech spółek branży meblarskiej. Która spółka osiągnęła najwyższą efektywność sprzedaży?

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments