Egzamin pisemny A.65/AU.65 – styczeń 2020 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – styczeń 2020 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Którego elementu brakuje w przedstawionym wniosku o urlop wypoczynkowy?

 
 
 
 

Przedstawiony fragment dokumentu to

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2019 z września 2019 r. Marka Kowalskiego (lat 30) ustal kwotę zaliczki na podatek dochodowy, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

 
 
 
 

W dniu 1 października 2019 r. została zawarta umowa spółki. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady o łącznej wartości 20 000,00 zł. Oblicz kwotę podatku od czynności cywilnoprawnej.

 
 
 
 

Na podstawie listy płac numer 2019/08/1 ustal łączny koszt pracodawcy związany z zatrudnieniem pracownika w dziale handlowym.

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo zakupiło i sprowadziło do Polski materiały produkcyjne od kontrahenta z USA. Wartość celna zakupionych materiałów wyniosła 40 000,00 zł, a cło 6,5%. Oblicz podatek VAT od zakupionych z importu materiałów, wiedząc, że są one objęte podstawową stawką VAT.

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika młodocianego w II roku nauki.

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz, dla pracownika zatrudnionego w dziale kadr, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z należnym dodatkiem.

 
 
 
 

Aby dokonać korekty danych identyfikacyjnych, np. nazwiska osoby ubezpieczonej, płatnik składek powinien wypełnić do ZUS formularz

 
 
 
 

Marek Kowalski zakupił w Niemczech za 12 000 euro samochód osobowy o pojemności silnika 1984 cm3. Oblicz podatek akcyzowy należny do zapłaty na terenie Polski, wiedząc, że średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu powstania obowiązku podatkowego wynosił 4,2300 zł/1 EUR.

 
 
 
 

Monika Potocka prowadząca działalność gospodarczą wybrała opodatkowanie na zasadach ogólnych podatkiem liniowym. W dniu 10 stycznia 2019 r. opłaciła za siebie:

 • składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 843,45 zł,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł (w tym 7,75% – 275,51 zł).

Na podstawie fragmentu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustal, ile wynosiła należna zaliczka na podatek dochodowy za styczeń 2019 r., wiedząc, że składki na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie były zaliczone do kosztów w księdze.-

 
 
 
 

Pracodawca, który wypłacał swoim pracownikom wynagrodzenia z tytułu przychodów ze stosunku pracy, ma obowiązek złożyć PIT-4R Deklarację roczną o zaliczkach na podatek dochodowy najpóźniej do końca

 
 
 
 

W imiennej liście płac podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 2 500,00 zł. Wskaż kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika.

 
 
 
 

Pracownica (lat 30), która złożyła pracodawcy oświadczenie PIT-2 uprawniające go do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę zmniejszającą podatek (46,33 zł), we wrześniu 2019 r. otrzymała tylko zasiłek macierzyński w wysokości brutto 4 750,00 zł. Jaką kwotę zasiłku macierzyńskiego przekazano na rachunek bankowy pracownicy?

 
 
 
 

W roku kalendarzowym limit liczby dni zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym rodzicem, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy, wynosi

 
 
 
 

Split payment to mechanizm

 
 
 
 

Janina Kowalczyk jest właścicielką nieruchomości użytkowanej w celach mieszkalnych, w skład której wchodzą grunty o powierzchni 1 500 m2 oraz dom jednorodzinny o powierzchni całkowitej 250 m2. Ile wyniósł podatek od nieruchomości za 2019 rok obliczony na podstawie stawek zapisanych w tabeli?

 
 
 
 

Wskaż formę opodatkowania, która do ustalenia wysokości podatku dochodowego wymaga wskazania rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza i liczby zatrudnionych.

 
 
 
 

Na wynagrodzenie pracownika za bieżący miesiąc składa się:

 • wynagrodzenie zasadnicze za czas przepracowany 4 300,00 zł,
 • dodatek funkcyjny 500,00 zł,
 • wynagrodzenie za czas choroby 358,08 zł.

Oblicz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika za bieżący miesiąc.

 
 
 
 

Kamil Rolski jest wynagradzany w systemie czasowo-premiowym ze stawką godzinową 18,00 zł oraz premią motywacyjną 400,00 zł. We wrześniu pracownik wykorzystał 4 dni (32 godziny) urlopu wypoczynkowego i otrzymał wynagrodzenie urlopowe w wysokości 750,00 zł.

Oblicz wynagrodzenie brutto pracownika za wrzesień, wiedząc, że obowiązujący go wymiar czasu pracy we wrześniu wynosił 168 godzin.

 
 
 
 

Podatek od towarów i usług jest podatkiem

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie za grudzień dla Antoniego Raka zatrudnionego w systemie akordu progresywnego.

 
 
 
 

Podatnik prowadzący zakład ślusarski wybrał opodatkowanie w formie karty podatkowej. Organ podatkowy ustalił dla niego w drodze decyzji miesięczną stawkę podatku dochodowego w wysokości 805,00 zł. W dniu 10 grudnia 2019 r. przedsiębiorca zapłacił za siebie:

 • składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 904,60 zł,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł (w tym składka 7,75% – 294,78 zł),
 • składkę na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 70,05 zł.

Wpłacone składki ubezpieczeniowe zostały w całości uznane przez ZUS w danym okresie. Jaką kwotę podatku powinien wpłacić do urzędu skarbowego przedsiębiorca za grudzień 2019 r.?

 
 
 
 

Mikroprzedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek przekazywać w formie elektronicznej plik JPK_VAT do organu podatkowego najpóźniej do

 
 
 
 

Dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2018, którego termin płatności upłynął 30 kwietnia 2019 roku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej należy przechowywać do końca roku

 
 
 
 

Cechą charakterystyczną każdej umowy o dzieło jest

 
 
 
 

Hurtownia z siedzibą w Krakowie będąca czynnym podatnikiem VAT nabyła towary handlowe, które przywieziono do Polski od kontrahenta z innego państwa Unii Europejskiej. Hurtownia ta dokonała

 
 
 
 

Na podstawie danych z listy płac nr 09/2019 oblicz kwotę do wypłaty.

 
 
 
 

Zgodnie z Kodeksem pracy do obowiązkowych dodatków do wynagrodzenia zalicza się

 
 
 
 

Za którego pracownika przedsiębiorca jako płatnik składek ma obowiązek naliczyć za bieżący miesiąc i odprowadzić do ZUS składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

 
 
 
 

Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie

 
 
 
 

Na podstawie Rejestru zakupów VAT za grudzień 2019 r. ustal kwotę podatku VAT naliczonego do odliczenia od podatku VAT należnego.

 
 
 
 

Przedsiębiorca zatrudnia dwóch pracowników na umowę o pracę wynagradzanych w systemie czasowym z premią. Na koniec miesiąca pracodawca przeznaczył na premie łącznie 1 000,00 zł i podzielił tę kwotę między obu pracowników proporcjonalnie do liczby przepracowanych przez nich godzin. Oblicz kwotę premii dla każdego z pracowników.

 
 
 
 

Pracownik (lat 35) przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim i otrzymał tylko wynagrodzenie za czas choroby w kwocie 2 800,00 zł. Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz kwotę do wypłaty dla pracownika za sierpień 2019 r.

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto za grudzień dla pracownika zatrudnionego w systemie czasowo-prowizyjnym.

 
 
 
 

Za grudzień 2019 r. pracownikowi przysługiwały następujące składniki wynagrodzenia:

 • płaca zasadnicza 4 000,00 zł,
 • zasiłek chorobowy 850,00 zł,
 • premia regulaminowa 20% płacy zasadniczej.

Oblicz kwotę składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu ewidencji przychodów oblicz kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2019 r.

 
 
 
 

Który rodzaj umowy powinien podpisać przedsiębiorca z emerytem nieprowadzącym działalności gospodarczej, jeżeli chce mu powierzyć ochronę mienia firmy?

 
 
 
 

Od stycznia do listopada pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby łącznie przez 35 dni. W okresie od 16 do 20 grudnia przebywał na kolejnym zwolnieniu lekarskim z powodu zapalenia gardła. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosiło 4 800,00 zł. Oblicz kwotę zasiłku chorobowego brutto przysługującego pracownikowi za okres od 16 do 20 grudnia.

 
 
 
 

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników i opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie, miał obowiązek wpłacić na rachunek ZUS należne składki ubezpieczeniowe za październik 2019 roku najpóźniej do

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments