Egzamin pisemny A.65/AU.65 – styczeń 2020 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – styczeń 2020 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Aby dokonać korekty danych identyfikacyjnych, np. nazwiska osoby ubezpieczonej, płatnik składek powinien wypełnić do ZUS formularz

 
 
 
 

Pracownica (lat 30), która złożyła pracodawcy oświadczenie PIT-2 uprawniające go do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę zmniejszającą podatek (46,33 zł), we wrześniu 2019 r. otrzymała tylko zasiłek macierzyński w wysokości brutto 4 750,00 zł. Jaką kwotę zasiłku macierzyńskiego przekazano na rachunek bankowy pracownicy?

 
 
 
 

Wskaż formę opodatkowania, która do ustalenia wysokości podatku dochodowego wymaga wskazania rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza i liczby zatrudnionych.

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto za grudzień dla pracownika zatrudnionego w systemie czasowo-prowizyjnym.

 
 
 
 

Za grudzień 2019 r. pracownikowi przysługiwały następujące składniki wynagrodzenia:

 • płaca zasadnicza 4 000,00 zł,
 • zasiłek chorobowy 850,00 zł,
 • premia regulaminowa 20% płacy zasadniczej.

Oblicz kwotę składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 
 
 
 

Split payment to mechanizm

 
 
 
 

Za którego pracownika przedsiębiorca jako płatnik składek ma obowiązek naliczyć za bieżący miesiąc i odprowadzić do ZUS składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

 
 
 
 

Hurtownia z siedzibą w Krakowie będąca czynnym podatnikiem VAT nabyła towary handlowe, które przywieziono do Polski od kontrahenta z innego państwa Unii Europejskiej. Hurtownia ta dokonała

 
 
 
 

Na podstawie danych z listy płac nr 09/2019 oblicz kwotę do wypłaty.

 
 
 
 

Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo zakupiło i sprowadziło do Polski materiały produkcyjne od kontrahenta z USA. Wartość celna zakupionych materiałów wyniosła 40 000,00 zł, a cło 6,5%. Oblicz podatek VAT od zakupionych z importu materiałów, wiedząc, że są one objęte podstawową stawką VAT.

 
 
 
 

Który rodzaj umowy powinien podpisać przedsiębiorca z emerytem nieprowadzącym działalności gospodarczej, jeżeli chce mu powierzyć ochronę mienia firmy?

 
 
 
 

Przedstawiony fragment dokumentu to

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie za grudzień dla Antoniego Raka zatrudnionego w systemie akordu progresywnego.

 
 
 
 

Dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2018, którego termin płatności upłynął 30 kwietnia 2019 roku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej należy przechowywać do końca roku

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2019 z września 2019 r. Marka Kowalskiego (lat 30) ustal kwotę zaliczki na podatek dochodowy, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

 
 
 
 

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników i opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie, miał obowiązek wpłacić na rachunek ZUS należne składki ubezpieczeniowe za październik 2019 roku najpóźniej do

 
 
 
 

Podatek od towarów i usług jest podatkiem

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu ewidencji przychodów oblicz kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2019 r.

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika młodocianego w II roku nauki.

 
 
 
 

Na podstawie listy płac numer 2019/08/1 ustal łączny koszt pracodawcy związany z zatrudnieniem pracownika w dziale handlowym.

 
 
 
 

W roku kalendarzowym limit liczby dni zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym rodzicem, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy, wynosi

 
 
 
 

Którego elementu brakuje w przedstawionym wniosku o urlop wypoczynkowy?

 
 
 
 

W imiennej liście płac podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 2 500,00 zł. Wskaż kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika.

 
 
 
 

Podatnik prowadzący zakład ślusarski wybrał opodatkowanie w formie karty podatkowej. Organ podatkowy ustalił dla niego w drodze decyzji miesięczną stawkę podatku dochodowego w wysokości 805,00 zł. W dniu 10 grudnia 2019 r. przedsiębiorca zapłacił za siebie:

 • składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 904,60 zł,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł (w tym składka 7,75% – 294,78 zł),
 • składkę na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 70,05 zł.

Wpłacone składki ubezpieczeniowe zostały w całości uznane przez ZUS w danym okresie. Jaką kwotę podatku powinien wpłacić do urzędu skarbowego przedsiębiorca za grudzień 2019 r.?

 
 
 
 

Zgodnie z Kodeksem pracy do obowiązkowych dodatków do wynagrodzenia zalicza się

 
 
 
 

Cechą charakterystyczną każdej umowy o dzieło jest

 
 
 
 

Pracownik (lat 35) przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim i otrzymał tylko wynagrodzenie za czas choroby w kwocie 2 800,00 zł. Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz kwotę do wypłaty dla pracownika za sierpień 2019 r.

 
 
 
 

Na podstawie Rejestru zakupów VAT za grudzień 2019 r. ustal kwotę podatku VAT naliczonego do odliczenia od podatku VAT należnego.

 
 
 
 

Na wynagrodzenie pracownika za bieżący miesiąc składa się:

 • wynagrodzenie zasadnicze za czas przepracowany 4 300,00 zł,
 • dodatek funkcyjny 500,00 zł,
 • wynagrodzenie za czas choroby 358,08 zł.

Oblicz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika za bieżący miesiąc.

 
 
 
 

Pracodawca, który wypłacał swoim pracownikom wynagrodzenia z tytułu przychodów ze stosunku pracy, ma obowiązek złożyć PIT-4R Deklarację roczną o zaliczkach na podatek dochodowy najpóźniej do końca

 
 
 
 

Marek Kowalski zakupił w Niemczech za 12 000 euro samochód osobowy o pojemności silnika 1984 cm3. Oblicz podatek akcyzowy należny do zapłaty na terenie Polski, wiedząc, że średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu powstania obowiązku podatkowego wynosił 4,2300 zł/1 EUR.

 
 
 
 

Monika Potocka prowadząca działalność gospodarczą wybrała opodatkowanie na zasadach ogólnych podatkiem liniowym. W dniu 10 stycznia 2019 r. opłaciła za siebie:

 • składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 843,45 zł,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł (w tym 7,75% – 275,51 zł).

Na podstawie fragmentu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustal, ile wynosiła należna zaliczka na podatek dochodowy za styczeń 2019 r., wiedząc, że składki na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie były zaliczone do kosztów w księdze.-

 
 
 
 

Kamil Rolski jest wynagradzany w systemie czasowo-premiowym ze stawką godzinową 18,00 zł oraz premią motywacyjną 400,00 zł. We wrześniu pracownik wykorzystał 4 dni (32 godziny) urlopu wypoczynkowego i otrzymał wynagrodzenie urlopowe w wysokości 750,00 zł.

Oblicz wynagrodzenie brutto pracownika za wrzesień, wiedząc, że obowiązujący go wymiar czasu pracy we wrześniu wynosił 168 godzin.

 
 
 
 

Janina Kowalczyk jest właścicielką nieruchomości użytkowanej w celach mieszkalnych, w skład której wchodzą grunty o powierzchni 1 500 m2 oraz dom jednorodzinny o powierzchni całkowitej 250 m2. Ile wyniósł podatek od nieruchomości za 2019 rok obliczony na podstawie stawek zapisanych w tabeli?

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz, dla pracownika zatrudnionego w dziale kadr, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z należnym dodatkiem.

 
 
 
 

Od stycznia do listopada pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby łącznie przez 35 dni. W okresie od 16 do 20 grudnia przebywał na kolejnym zwolnieniu lekarskim z powodu zapalenia gardła. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosiło 4 800,00 zł. Oblicz kwotę zasiłku chorobowego brutto przysługującego pracownikowi za okres od 16 do 20 grudnia.

 
 
 
 

Przedsiębiorca zatrudnia dwóch pracowników na umowę o pracę wynagradzanych w systemie czasowym z premią. Na koniec miesiąca pracodawca przeznaczył na premie łącznie 1 000,00 zł i podzielił tę kwotę między obu pracowników proporcjonalnie do liczby przepracowanych przez nich godzin. Oblicz kwotę premii dla każdego z pracowników.

 
 
 
 

Mikroprzedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek przekazywać w formie elektronicznej plik JPK_VAT do organu podatkowego najpóźniej do

 
 
 
 

W dniu 1 października 2019 r. została zawarta umowa spółki. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady o łącznej wartości 20 000,00 zł. Oblicz kwotę podatku od czynności cywilnoprawnej.

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments