Koszty w układzie rodzajowym – podatki i opłaty

Konto “Podatki i opłaty” służy do ewidencji zapłaconych różnego typu podatków i opłat ponoszonych przez przedsiębiorstwo w toku swojej działalności. Jest ono kontem kosztowym, wynikowym co oznacza, że koszty ujmowane są po stronie Wn.

Do podatków, które ujmuje się na koncie “Podatki i opłaty” zalicza się m. in.:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od środków transportu,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku VAT należnego.

Do opłat, które ujmuje się na koncie “Podatki i opłaty” zalicza się m. in.:

 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłaty sądowe i notarialne,
 • opłaty skarbowe,
 • opłaty rejestracyjne,
 • roczne opłaty licencyjne uprawniające do wykonywania określonej działalności,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • opłaty celne.

Należy zaznaczyć, że na koncie “Podatki i opłaty” nie księguje się operacji gospodarczych związanych z:

 • podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych,
 • podatków i opłat, które bezpośrednio dotyczą środków trwałych w budowie (do momentu przyjęcia środka trwałego w budowie do użytkowania),
 • opłatami o charakterze sankcyjnym – nałożone kary, odsetki od zobowiązań [nałożone kary należy księgować na koncie Pozostałe koszty operacyjne, natomiast odsetki od zobowiązań na koncie Koszty finansowe].
Ewidencja podatków i opłat

Podstawą księgowania na koncie “Podatki i opłaty” mogą być między innymi takie dokumenty jak:

 • otrzymane decyzje o wysokości podatków,
 • otrzymane decyzje o wysokości opłat,
 • składane deklaracje,
 • noty obciążeniowe,
 • pokwitowania zapłat,
 • wyciągi bankowe,
 • noty obciążeniowe,
 • oraz sporządzone przez jednostkę PK dokumentujące podatki i opłaty, które wynikają wprost z przepisów prawa do których nie są wydawane decyzje określające ich wysokość.

Przykład

Saldo początkowe kasy na 1 marca 2020 r. wynosiło 700 zł.

W marcu jednostka zapłaciła gotówką 100 złotych opłat notarialnych za poświadczenie przez notariusza wierzytelnej kopii dokumentów potrzebnych do przystąpienia przez spółkę w przetargu.

Spółka otrzymała miesięczną decyzję o wysokości podatku od nieruchomości – 1 800 zł.

Zaksięguj operacje gospodarcze.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments