Egzamin pisemny A.36/AU.36 – czerwiec 2019 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – czerwiec 2019 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Dowodem księgowym będącym podstawą księgowania zmniejszenia oraz zwiększenia środków pieniężnych na rachunku bankowym jest

 
 
 
 

2. Przyjęcie do użytkowania środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie potwierdza dowód księgowy o symbolu

 
 
 
 

3. Który dowód magazynowy potwierdza zwrot do dostawcy zareklamowanych materiałów?

 
 
 
 

4. Kontrola formalna dowodu księgowego polega między innymi na sprawdzeniu, czy

 
 
 
 

5. Na podstawie faktury nr 25/2019 w Fabryce Silników Elektrycznych SIGMA sp. z o.o. zostanie zaksięgowana operacja gospodarcza o treści

 
 
 
 

6. Dowód Pw – Przyjęcie wewnętrzne stanowi potwierdzenie

 
 
 
 

7. W spółce akcyjnej kapitał zakładowy stanowi równowartość wyemitowanych akcji według ich wartości

 
 
 
 

8. Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się

 
 
 
 

9. Korzystając z zapisów na kontach księgowych, oblicz wartość bilansową towarów.

 
 
 
 

10. Nieumorzoną wartość sprzedanego środka trwałego zalicza się do

 
 
 
 

11. Dodatnia różnica kursowa ustalona od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym jednostki jest zaliczana do

 
 
 
 

12. Pobraną przez bank opłatą za prowadzenie rachunku bieżącego przedsiębiorstwo obciąży konto

 
 
 
 

13. Nadrzędna zasada rachunkowości stosowana przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, zgodnie z którą zakłada się, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie i nie będzie postawiona w stan likwidacji lub upadłości, to zasada

 
 
 
 

14. Na kontach syntetycznych bilansowych operacje gospodarcze ewidencjonuje się zgodnie z zasadą

 
 
 
 

15. Księgowanie operacji gospodarczych wyłącznie na jednym koncie i po jednej jego stronie jest charakterystyczne dla kont

 
 
 
 

16. Wskaż konta, na których błędnie wpisano salda początkowe.

 
 
 
 

17. Przedsiębiorstwo otrzymało nieodpłatnie środek trwały o wartości 15 000,00 zł. Naliczanie amortyzacji nastąpi od następnego miesiąca według stawki 20%. Operację gospodarczą OT – przyjęto do użytkowania środek trwały otrzymany nieodpłatnie – należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

18. Jednostka gospodarcza zaciągnęła kredyt na budowę hali produkcyjnej. Po zakończeniu budowy i przyjęciu środka trwałego do eksploatacji naliczane co miesiąc odsetki od kredytu należy księgować w ciężar konta

 
 
 
 

19. Na podstawie zapisów na kontach księgowych ustal rzeczywisty koszt zużycia materiałów.

 
 
 
 

20. Jednostka gospodarcza w marcu 2019 r. zakupiła i przyjęła do eksploatacji maszynę produkcyjną o wartości początkowej 48 000,00 zł. Ile wyniesie kwota amortyzacji za 2019 rok, jeżeli maszyna jest amortyzowana od kwietnia 2019 r. metodą liniową według stawki wynoszącej 12,5%?

 
 
 
 

21. W miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania na podstawie dowodu OT zaksięgowano również jego odpis amortyzacyjny na podstawie dowodu PK. Którą metodę amortyzacji środka trwałego zastosowano?

 
 
 
 

22. W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo wyprodukowało 400 sztuk wyrobów gotowych oraz 600 sztuk produktów niezakończonych o stopniu przetworzenia 50%. Liczba umownych jednostek kalkulacyjnych przyjęta do rozliczenia kosztów produkcji wynosi

 
 
 
 

23. Przedsiębiorstwo wytwarza dwa rodzaje flakonów szklanych różniących się pojemnością. W bieżącym okresie sprawozdawczym wyprodukowano:

  • 1 000 sztuk flakonów VENA o pojemności 2 litry,
  • 2 000 sztuk flakonów DIANA o pojemności 3 litry.

Koszty produkcji flakonów wyniosły:

  • koszty bezpośrednie 100 000,00 zł,
  • koszty przerobu 60 000,00 zł.

Oblicz jednostkowe koszty wytworzenia flakonów VENA i flakonów DIANA, jeżeli koszty produkcji są rozliczane proporcjonalnie do pojemności flakonów.

 
 
 
 

24. Przedsiębiorstwo, które ustala wynik finansowy metodą porównawczą, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, koszty układu rodzajowego powinno przeksięgować na konto

 
 
 
 

25. Podatnik VAT na fakturze sprzedaży wpisał nieprawidłową cenę towarów. Błąd należy poprawić wystawiając

 
 
 
 

26. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej przechowuje się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego zestawienia dotyczą, przez co najmniej

 
 
 
 

27.

Której formy rozliczeń bezgotówkowych dotyczy zamieszczony w ramce opis?

 
 
 
 

28.

Wskaż zasadę inwentaryzacji, której dotyczy zamieszczony w ramce opis.

 
 
 
 

29. W drodze potwierdzenia sald inwentaryzuje się

 
 
 
 

30. Spis z natury środków pieniężnych w kasie należy sporządzić

 
 
 
 

31. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal wartość różnic inwentaryzacyjnych.

 
 
 
 

32. Podczas spisu z natury przeprowadzonego 31.05.2019 r. ustalono, że w magazynie hurtowni znajduje się 448 sztuk długopisów. Korzystając z kartoteki ilościowo-wartościowej towaru, ustal rodzaj i wartość powstałej różnicy inwentaryzacyjnej.

 
 
 
 

33. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono następujące różnice:

  • nadwyżkę budyniu śmietankowego 50 szt. w cenie 1,50 zł/szt.
  • niedobór budyniu waniliowego 40 szt. w cenie 2,00 zł/szt.

Kierownik jednostki podjął decyzję o skompensowaniu niedoboru nadwyżką. Oblicz wartość kompensaty, stosując zasadę niższej ceny i mniejszej ilości.

 
 
 
 

34. Niedobory materiałów powstałe wskutek zdarzeń losowych rozlicza się w ciężar konta

 
 
 
 

35. Wnioski komisji inwentaryzacyjnej dotyczące sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych zamieszcza się

 
 
 
 

36. Jednostka, która prowadzi księgi rachunkowe i określiła w swoim statucie rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym, powinna sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2018

 
 
 
 

37. Analiza finansowa jednostki gospodarczej obejmuje

 
 
 
 

38. Która grupa wskaźników umożliwia ocenę zdolności jednostki do regulowania zobowiązań krótkoterminowych w wymaganej wysokości i ustalonym terminie?

 
 
 
 

39. Spadek poziomu wskaźnika ogólnego zadłużenia w następujących po sobie latach oznacza

 
 
 
 

40. Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że Hurtownia ALUS sp. z o.o. najlepiej gospodarowała zapasami w roku

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Seba B

fajne 😉

Last edited 2 lat temu by Seba B