Egzamin pisemny A.35/AU.35 – czerwiec 2019 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35/AU.35 – czerwiec 2019 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Który dodatek do wynagrodzenia jest dobrowolnie przyznawany przez pracodawcę pracownikowi na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych?

 
 
 
 

2. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz rotację zapasów towarów w dniach za pierwszy kwartał 2019 roku zakładając, że każdy miesiąc ma 30 dni.

 
 
 
 

3. Ustalanie wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego jest jednym z zadań

 
 
 
 

4. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz przeciętny miesięczny stan zapasów towarów w III kwartale 2018 r. metodą średniej arytmetycznej.

 
 
 
 

5. Nabywca towaru może wystawić notę korygującą, jeżeli na fakturze sprzedawca

 
 
 
 

6. W sklepach Kasia i Ania są zatrudnione po 2 osoby, a w sklepach Wiola i Jola po 4 osoby. Na podstawie danych z wykresu i liczby zatrudnionych wskaż, który sklep osiągnął najwyższą wydajność pracy.

 
 
 
 

7. Przedsiębiorca w dniu 8 maja 2019 r. otrzymał decyzję administracyjną z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wskaż ostatni dzień, w którym przedsiębiorca mógł złożyć odwoływanie od decyzji.

 
 
 
 

8. Wskaźnik rotacji zapasów wzrósł z 12 dni do 16 dni, co oznacza, że

 
 
 
 

9. Ustal wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne, finansowanej przez ubezpieczonego, której brakuje w zamieszczonym fragmencie dokumentu ZUS RCA.

 
 
 
 

10. Udzielenie, odwołanie lub wygaśnięcie prokury jest regulowane przez przepisy

 
 
 
 

11. Hurtownia zakupiła towar po cenie brutto 738,00 zł (w tym podatek VAT 23%), a sprzedaje go po cenie netto 780,00 zł. Marża hurtowa liczona od ceny zakupu netto wynosi

 
 
 
 

12. Analiza techniczno-ekonomiczna zajmuje się oceną poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w tym

 
 
 
 

13. Przedsiębiorstwo handlowe, które jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane, dokonało w maju 2019 r. zakupu i sprzedaży towarów zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli. Ile wyniesie kwota zobowiązania z tytułu podatku VAT wykazana w deklaracji VAT-7 za maj 2019 r.?

 
 
 
 

14. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca w pierwszej kolejności powinien potrącić z wynagrodzenia pracownika

 
 
 
 

15. Jakie kary, zgodnie z Kodeksem pracy, może nałożyć pracodawca na pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który naruszył obowiązki pracownicze?

 
 
 
 

16. Na podstawie zamieszczonego fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2019 oblicz podatek dochodowy.

 
 
 
 

17. Który zestaw informacji powinien znajdować się w streszczeniu biznesplanu?

 
 
 
 

18. Zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania pracownik otrzymuje co miesiąc:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 4 200,00 zł,
  • dodatek funkcyjny – 500,00 zł,
  • dodatek za znajomość języka obcego – 5% wynagrodzenia zasadniczego.

Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika.

 
 
 
 

19. Co jest przedmiotem umowy o zamieszczonej treści?

 
 
 
 

20. Na podstawie wyciągu bankowego ustal saldo końcowe rachunku na dzień 31.05.2019 r.

 
 
 
 

21. Spółkami osobowymi prawa handlowego są spółki

 
 
 
 

22. W przedsiębiorstwie zwolniono w ubiegłym roku 300 pracowników, a przyjęto do pracy 360 osób. Ile wynosi wskaźnik przyjęć, jeśli średni roczny stan zatrudnienia wynosił 6 000 osób?

 
 
 
 

23. Przedsiębiorstwo GAMEX sp. z o.o. zapłaciło w marcu 2019 r. zobowiązania z tytułu podatków w kwocie 31 000,00 zł. Na podstawie wykresu struktury zapłaconych podatków oblicz wartość podatków pośrednich.

 
 
 
 

24. Kierowanie komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym kontakcie za pomocą poczty, telefonu, Internetu czy faxu, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji to

 
 
 
 

25. Definiowanie misji i wizji przedsiębiorstwa jest jednym z zadań przy opracowywaniu planu

 
 
 
 

26. Producent planuje wyprodukować w miesiącu 1 200 par butów. Norma techniczna zużycia skóry na 1 000 par butów została ustalona na poziomie 400 m2. Zapas początkowy skóry wynosi 160 m2, a planowany zapas końcowy 50 m2. Ile m2 skóry należy zakupić, aby zrealizować miesięczny plan produkcji?

 
 
 
 

27. Odcinek czasu dzielący dwie kolejne dostawy materiałów, liczony w dniach lub w innych przyjętych jednostkach czasu, to

 
 
 
 

28. Za zleceniobiorcę, który podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy zlecenia, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych imienny raport miesięczny

 
 
 
 

29. Kopie świadectw pracy pracownika z poprzednich miejsc zatrudnienia należy przechowywać w aktach osobowych pracownika

 
 
 
 

30. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracodawcę należą:

 
 
 
 

31. Z zamieszczonego fragmentu oferty pracy wynika, że przedsiębiorstwo IMPRESS sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko

 
 
 
 

32. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych powinna wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za maj 2019 r. najpóźniej do

 
 
 
 

33. W ramce przedstawiono wybrane cechy spółki

 
 
 
 

34. Na podstawie informacji zapisanych w tabeli oraz przepisów Kodeksu pracy oblicz wynagrodzenie brutto za maj pracownika zatrudnionego w czasowym systemie wynagradzania.

 
 
 
 

35. Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac oblicz pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 
 
 
 

36. Zeznanie podatkowe PIT-37 powinien złożyć podatnik, który

 
 
 
 

37. Którym dowodem magazynowym pracownik powinien udokumentować przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu?

 
 
 
 

38. Na podstawie fragmentu faktury oblicz wartość brutto towarów objętych stawką VAT 8%.

 
 
 
 

39. Rejestrowaniem osób bezrobotnych i poszukujących pracy zajmuje się

 
 
 
 

40. W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy zaewidencjonować koszty poniesione na malowanie pomieszczeń biurowych na podstawie otrzymanej od wykonawcy faktury?

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments