Egzamin pisemny A.35/AU.35 – czerwiec 2019 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35/AU.35 – czerwiec 2019 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Z zamieszczonego fragmentu oferty pracy wynika, że przedsiębiorstwo IMPRESS sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko

 
 
 
 

2. Wskaźnik rotacji zapasów wzrósł z 12 dni do 16 dni, co oznacza, że

 
 
 
 

3. Przedsiębiorstwo handlowe, które jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane, dokonało w maju 2019 r. zakupu i sprzedaży towarów zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli. Ile wyniesie kwota zobowiązania z tytułu podatku VAT wykazana w deklaracji VAT-7 za maj 2019 r.?

 
 
 
 

4. Na podstawie wyciągu bankowego ustal saldo końcowe rachunku na dzień 31.05.2019 r.

 
 
 
 

5. Za zleceniobiorcę, który podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy zlecenia, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych imienny raport miesięczny

 
 
 
 

6. Odcinek czasu dzielący dwie kolejne dostawy materiałów, liczony w dniach lub w innych przyjętych jednostkach czasu, to

 
 
 
 

7. Przedsiębiorca w dniu 8 maja 2019 r. otrzymał decyzję administracyjną z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wskaż ostatni dzień, w którym przedsiębiorca mógł złożyć odwoływanie od decyzji.

 
 
 
 

8. Na podstawie fragmentu faktury oblicz wartość brutto towarów objętych stawką VAT 8%.

 
 
 
 

9. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych powinna wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za maj 2019 r. najpóźniej do

 
 
 
 

10. Jakie kary, zgodnie z Kodeksem pracy, może nałożyć pracodawca na pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który naruszył obowiązki pracownicze?

 
 
 
 

11. Na podstawie informacji zapisanych w tabeli oraz przepisów Kodeksu pracy oblicz wynagrodzenie brutto za maj pracownika zatrudnionego w czasowym systemie wynagradzania.

 
 
 
 

12. W ramce przedstawiono wybrane cechy spółki

 
 
 
 

13. W sklepach Kasia i Ania są zatrudnione po 2 osoby, a w sklepach Wiola i Jola po 4 osoby. Na podstawie danych z wykresu i liczby zatrudnionych wskaż, który sklep osiągnął najwyższą wydajność pracy.

 
 
 
 

14. Co jest przedmiotem umowy o zamieszczonej treści?

 
 
 
 

15. Nabywca towaru może wystawić notę korygującą, jeżeli na fakturze sprzedawca

 
 
 
 

16. Udzielenie, odwołanie lub wygaśnięcie prokury jest regulowane przez przepisy

 
 
 
 

17. Ustalanie wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego jest jednym z zadań

 
 
 
 

18. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz rotację zapasów towarów w dniach za pierwszy kwartał 2019 roku zakładając, że każdy miesiąc ma 30 dni.

 
 
 
 

19. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz przeciętny miesięczny stan zapasów towarów w III kwartale 2018 r. metodą średniej arytmetycznej.

 
 
 
 

20. Ustal wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne, finansowanej przez ubezpieczonego, której brakuje w zamieszczonym fragmencie dokumentu ZUS RCA.

 
 
 
 

21. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracodawcę należą:

 
 
 
 

22. Który dodatek do wynagrodzenia jest dobrowolnie przyznawany przez pracodawcę pracownikowi na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych?

 
 
 
 

23. Zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania pracownik otrzymuje co miesiąc:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 4 200,00 zł,
  • dodatek funkcyjny – 500,00 zł,
  • dodatek za znajomość języka obcego – 5% wynagrodzenia zasadniczego.

Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika.

 
 
 
 

24. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca w pierwszej kolejności powinien potrącić z wynagrodzenia pracownika

 
 
 
 

25. Spółkami osobowymi prawa handlowego są spółki

 
 
 
 

26. W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy zaewidencjonować koszty poniesione na malowanie pomieszczeń biurowych na podstawie otrzymanej od wykonawcy faktury?

 
 
 
 

27. Analiza techniczno-ekonomiczna zajmuje się oceną poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w tym

 
 
 
 

28. Producent planuje wyprodukować w miesiącu 1 200 par butów. Norma techniczna zużycia skóry na 1 000 par butów została ustalona na poziomie 400 m2. Zapas początkowy skóry wynosi 160 m2, a planowany zapas końcowy 50 m2. Ile m2 skóry należy zakupić, aby zrealizować miesięczny plan produkcji?

 
 
 
 

29. Kierowanie komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym kontakcie za pomocą poczty, telefonu, Internetu czy faxu, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji to

 
 
 
 

30. Rejestrowaniem osób bezrobotnych i poszukujących pracy zajmuje się

 
 
 
 

31. Kopie świadectw pracy pracownika z poprzednich miejsc zatrudnienia należy przechowywać w aktach osobowych pracownika

 
 
 
 

32. Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac oblicz pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 
 
 
 

33. W przedsiębiorstwie zwolniono w ubiegłym roku 300 pracowników, a przyjęto do pracy 360 osób. Ile wynosi wskaźnik przyjęć, jeśli średni roczny stan zatrudnienia wynosił 6 000 osób?

 
 
 
 

34. Przedsiębiorstwo GAMEX sp. z o.o. zapłaciło w marcu 2019 r. zobowiązania z tytułu podatków w kwocie 31 000,00 zł. Na podstawie wykresu struktury zapłaconych podatków oblicz wartość podatków pośrednich.

 
 
 
 

35. Który zestaw informacji powinien znajdować się w streszczeniu biznesplanu?

 
 
 
 

36. Którym dowodem magazynowym pracownik powinien udokumentować przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu?

 
 
 
 

37. Zeznanie podatkowe PIT-37 powinien złożyć podatnik, który

 
 
 
 

38. Na podstawie zamieszczonego fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2019 oblicz podatek dochodowy.

 
 
 
 

39. Hurtownia zakupiła towar po cenie brutto 738,00 zł (w tym podatek VAT 23%), a sprzedaje go po cenie netto 780,00 zł. Marża hurtowa liczona od ceny zakupu netto wynosi

 
 
 
 

40. Definiowanie misji i wizji przedsiębiorstwa jest jednym z zadań przy opracowywaniu planu

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments