Egzamin pisemny A.35/AU.35 – czerwiec 2019 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35/AU.35 – czerwiec 2019 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Na podstawie informacji zapisanych w tabeli oraz przepisów Kodeksu pracy oblicz wynagrodzenie brutto za maj pracownika zatrudnionego w czasowym systemie wynagradzania.

 
 
 
 

2. Zeznanie podatkowe PIT-37 powinien złożyć podatnik, który

 
 
 
 

3. Który zestaw informacji powinien znajdować się w streszczeniu biznesplanu?

 
 
 
 

4. Za zleceniobiorcę, który podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy zlecenia, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych imienny raport miesięczny

 
 
 
 

5. Ustalanie wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego jest jednym z zadań

 
 
 
 

6. Który dodatek do wynagrodzenia jest dobrowolnie przyznawany przez pracodawcę pracownikowi na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych?

 
 
 
 

7. Na podstawie fragmentu faktury oblicz wartość brutto towarów objętych stawką VAT 8%.

 
 
 
 

8. Przedsiębiorca w dniu 8 maja 2019 r. otrzymał decyzję administracyjną z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wskaż ostatni dzień, w którym przedsiębiorca mógł złożyć odwoływanie od decyzji.

 
 
 
 

9. Jakie kary, zgodnie z Kodeksem pracy, może nałożyć pracodawca na pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który naruszył obowiązki pracownicze?

 
 
 
 

10. W ramce przedstawiono wybrane cechy spółki

 
 
 
 

11. Odcinek czasu dzielący dwie kolejne dostawy materiałów, liczony w dniach lub w innych przyjętych jednostkach czasu, to

 
 
 
 

12. Zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania pracownik otrzymuje co miesiąc:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 4 200,00 zł,
  • dodatek funkcyjny – 500,00 zł,
  • dodatek za znajomość języka obcego – 5% wynagrodzenia zasadniczego.

Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika.

 
 
 
 

13. Hurtownia zakupiła towar po cenie brutto 738,00 zł (w tym podatek VAT 23%), a sprzedaje go po cenie netto 780,00 zł. Marża hurtowa liczona od ceny zakupu netto wynosi

 
 
 
 

14. Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac oblicz pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 
 
 
 

15. Co jest przedmiotem umowy o zamieszczonej treści?

 
 
 
 

16. Wskaźnik rotacji zapasów wzrósł z 12 dni do 16 dni, co oznacza, że

 
 
 
 

17. Ustal wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne, finansowanej przez ubezpieczonego, której brakuje w zamieszczonym fragmencie dokumentu ZUS RCA.

 
 
 
 

18. Definiowanie misji i wizji przedsiębiorstwa jest jednym z zadań przy opracowywaniu planu

 
 
 
 

19. Przedsiębiorstwo handlowe, które jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane, dokonało w maju 2019 r. zakupu i sprzedaży towarów zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli. Ile wyniesie kwota zobowiązania z tytułu podatku VAT wykazana w deklaracji VAT-7 za maj 2019 r.?

 
 
 
 

20. Nabywca towaru może wystawić notę korygującą, jeżeli na fakturze sprzedawca

 
 
 
 

21. Producent planuje wyprodukować w miesiącu 1 200 par butów. Norma techniczna zużycia skóry na 1 000 par butów została ustalona na poziomie 400 m2. Zapas początkowy skóry wynosi 160 m2, a planowany zapas końcowy 50 m2. Ile m2 skóry należy zakupić, aby zrealizować miesięczny plan produkcji?

 
 
 
 

22. Kopie świadectw pracy pracownika z poprzednich miejsc zatrudnienia należy przechowywać w aktach osobowych pracownika

 
 
 
 

23. Udzielenie, odwołanie lub wygaśnięcie prokury jest regulowane przez przepisy

 
 
 
 

24. Spółkami osobowymi prawa handlowego są spółki

 
 
 
 

25. Kierowanie komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym kontakcie za pomocą poczty, telefonu, Internetu czy faxu, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji to

 
 
 
 

26. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca w pierwszej kolejności powinien potrącić z wynagrodzenia pracownika

 
 
 
 

27. Którym dowodem magazynowym pracownik powinien udokumentować przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu?

 
 
 
 

28. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz przeciętny miesięczny stan zapasów towarów w III kwartale 2018 r. metodą średniej arytmetycznej.

 
 
 
 

29. Rejestrowaniem osób bezrobotnych i poszukujących pracy zajmuje się

 
 
 
 

30. Na podstawie wyciągu bankowego ustal saldo końcowe rachunku na dzień 31.05.2019 r.

 
 
 
 

31. Na podstawie zamieszczonego fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2019 oblicz podatek dochodowy.

 
 
 
 

32. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz rotację zapasów towarów w dniach za pierwszy kwartał 2019 roku zakładając, że każdy miesiąc ma 30 dni.

 
 
 
 

33. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracodawcę należą:

 
 
 
 

34. Przedsiębiorstwo GAMEX sp. z o.o. zapłaciło w marcu 2019 r. zobowiązania z tytułu podatków w kwocie 31 000,00 zł. Na podstawie wykresu struktury zapłaconych podatków oblicz wartość podatków pośrednich.

 
 
 
 

35. W przedsiębiorstwie zwolniono w ubiegłym roku 300 pracowników, a przyjęto do pracy 360 osób. Ile wynosi wskaźnik przyjęć, jeśli średni roczny stan zatrudnienia wynosił 6 000 osób?

 
 
 
 

36. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych powinna wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za maj 2019 r. najpóźniej do

 
 
 
 

37. W sklepach Kasia i Ania są zatrudnione po 2 osoby, a w sklepach Wiola i Jola po 4 osoby. Na podstawie danych z wykresu i liczby zatrudnionych wskaż, który sklep osiągnął najwyższą wydajność pracy.

 
 
 
 

38. Analiza techniczno-ekonomiczna zajmuje się oceną poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w tym

 
 
 
 

39. W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy zaewidencjonować koszty poniesione na malowanie pomieszczeń biurowych na podstawie otrzymanej od wykonawcy faktury?

 
 
 
 

40. Z zamieszczonego fragmentu oferty pracy wynika, że przedsiębiorstwo IMPRESS sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o