Egzamin pisemny A.36/AU.36 – styczeń 2019 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – styczeń 2019 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Na podstawie zapisów na kontach księgowych ustal wartość zapasu materiałów w rzeczywistej cenie nabycia.

 
 
 
 

2. Na podstawie obrotów wybranych kont księgowych w spółce akcyjnej oblicz wynik finansowy brutto.

 
 
 
 

3. Ustalone podczas inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne wynosiły:

  • niedobór towaru A 80 szt. po 12 zł/szt.
  • nadwyżka towaru B 100 szt. po 10 zł/szt.

Kierownik jednostki podjął decyzję o skompensowaniu niedoboru towaru A nadwyżką towaru B. Wartość kompensaty wyniesie

 
 
 
 

4. Zgodnie z przepisami podatkowymi amortyzację środka trwałego należy rozpocząć

 
 
 
 

5. Koszty produkcji podstawowej dwóch wyrobów wyniosły w okresie rozliczeniowym 2 500,00 zł. Na podstawie fragmentu tabeli kalkulacyjnej ustal koszt jednostki współczynnikowej.

 
 
 
 

6. Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów opłacona w grudniu 2018 r. prenumerata Poradnika księgowego za rok 2019 stanowi

 
 
 
 

7. W jednostce handlowej obroty wybranych kont na dzień 31.12.2018 r. przedstawiały się następująco:Oblicz wynik na sprzedaży towarów.

 
 
 
 

8. Które konta księgowe zostały błędnie otwarte?

 
 
 
 

9. Przedsiębiorstwo, które ustala wynik finansowy metodą porównawczą, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, obroty kont kosztów układu rodzajowego powinno przeksięgować na konto

 
 
 
 

10. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokumenty inwentaryzacyjne należy przechowywać od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumenty dotyczą, przez

 
 
 
 

11. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa wynoszący 3 może świadczyć

 
 
 
 

12. Na podstawie zapisów na kontach księgowych ustal wartość bilansową środków trwałych.

 
 
 
 

13. Nieruchomości nabyte przez jednostkę w celu uzyskania w długim okresie korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości zalicza się do

 
 
 
 

14. Przedsiębiorstwo produkcyjne wytworzyło 4 000 sztuk wyrobów gotowych i 1 000 sztuk produktów niezakończonych przerobionych w 20%. W badanym okresie koszty produkcji wyniosły 84 000,00 zł. Oblicz wartość wyrobów gotowych przyjętych do magazynu po rzeczywistym koszcie wytworzenia.

 
 
 
 

15. Kontroli formalno-rachunkowej dowodu księgowego powinien dokonać

 
 
 
 

16. W hurtowni obuwia wartość sprzedanych półbutów męskich, w cenie sprzedaży netto, należy zaksięgować po stronie Ma na koncie

 
 
 
 

17. Miernikiem opłacalności sprzedaży jest wskaźnik rentowności

 
 
 
 

18. Które zbiory dokumentów w jednostce gospodarczej należy archiwizować trwale?

 
 
 
 

19. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie za magazyn wyrobów gotowych należy przeprowadzić inwentaryzację

 
 
 
 

20. Niedobór materiałów mieszczący się w granicach norm i limitów na ubytki naturalne rozlicza się w ciężar konta

 
 
 
 

21. W rozliczeniach bezgotówkowych w formie polecenia przelewu dyspozycję przelania środków pieniężnych wydaje

 
 
 
 

22. Kontem aktywno-pasywnym jest

 
 
 
 

23. Kto ustala i aktualizuje dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości?

 
 
 
 

24. Który zestaw zawiera wskaźniki możliwe do obliczenia jedynie na podstawie danych z bilansu przedsiębiorstwa?

 
 
 
 

25. Operację gospodarczą o treści WB – prowizja bankowa pobrana za przelew z tytułu spłaty zobowiązania wobec dostawcy należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

26. Pracownik działu handlowego wpisał na fakturze sprzedaży stawkę podatku VAT 23% zamiast 8%. Błąd należy poprawić

 
 
 
 

27. Drobne części zamienne do maszyny produkcyjnej wykorzystywanej w działalności przedsiębiorstwa zalicza się do

 
 
 
 

28. Wskaż treść operacji gospodarczej dla przedstawionego dekretu księgowego.

 
 
 
 

29. Które zdarzenie gospodarcze może zostać ujęte w ewidencji pozabilansowej jednostki?

 
 
 
 

30. Operację gospodarczą dotyczącą rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych o treści PK – kompensata niedoboru towaru Y nadwyżką towaru X należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

31. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wskaźnik rentowności netto aktywów.

 
 
 
 

32. Do uszczegółowienia zapisów na kontach księgi głównej stosuje się konta

 
 
 
 

33. Które konta syntetyczne mogą wykazywać jednocześnie saldo strony Wn i saldo strony Ma?

 
 
 
 

34. Na podstawie zapisów na kontach księgowych ustalono wartość bilansową materiałów na kwotę 11 000,00 zł. Którą zasadę rachunkowości zastosowano do wyceny materiałów na dzień bilansowy?

 
 
 
 

35. Jednostka gospodarcza amortyzuje środek trwały metodą liniową przy zastosowaniu rocznej stawki wynoszącej 20%. Korzystając z zapisów na kontach księgowych, oblicz miesięczny odpis amortyzacyjny środka trwałego.

 
 
 
 

36. W jednostce gospodarczej w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono niezawiniony niedobór materiału X. Według przyjętych norm limit na ubytki naturalne materiału X wynosi 5% ogólnej kwoty niedoboru. Korzystając z danych w tabeli oblicz wartość niedoboru materiału X pozostałego do rozliczenia po uwzględnieniu limitu na ubytki naturalne.

 
 
 
 

37. Dowód Wz nr 1/01/2019 sporządzony w Hurtowni Artykułów Pościelowych SEN sp. z o.o. jest potwierdzeniem rozchodu z magazynu

 
 
 
 

38. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli można stwierdzić, że spółka w roku bieżącym, w porównaniu do roku ubiegłego, z każdej złotówki kapitału własnego zaangażowanego w swoją działalność osiągnęła zysk netto większy o

 
 
 
 

39. Do chronologicznego ujęcia operacji gospodarczych w danym okresie sprawozdawczym stosuje się

 
 
 
 

40. Operację gospodarczą o treści Przyjęto do użytkowania zakupioną maszynę produkcyjną należy udokumentować dowodem księgowym o symbolu

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o