Egzamin pisemny A.65/AU.65 – styczeń 2019 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – styczeń 2019 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Na podstawie fragmentu ewidencji przychodów ustal kwotę, którą należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-28 w pozycji Ogółem przychody.

 
 
 
 

2. Podatnik nie uregulował podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego PIT-36 za rok 2015, które zostało złożone w urzędzie skarbowym 30.04.2016 r. Zobowiązanie to przedawni się z upływem

 
 
 
 

3. Na podstawie fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 ustal kwotę zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych przez płatników do urzędu skarbowego z tytułu umów cywilnoprawnych.

 
 
 
 

4. Zleceniodawca zawarł umowę zlecenia z 28-letnim Józefem Mrozem, który nie jest ubezpieczony z innych tytułów i nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W związku z tym zleceniodawca obowiązkowo zgłosi zleceniobiorcę do ubezpieczenia

 
 
 
 

5. Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana z pracownikiem z dniem 30.11.2018 r., to pracodawca był zobowiązany wyrejestrować go z ubezpieczeń w ZUS z dniem

 
 
 
 

6. Pracownica otrzymała w bieżącym miesiącu tylko zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy w wysokości 4 800,00 zł brutto. Pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Ile wyniosła kwota do wypłaty, jeżeli pracownica nie złożyła pracodawcy oświadczenia PIT-2?

 
 
 
 

7. Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej, chcąc zaktualizować dane o osobistym rachunku bankowym, na który ma być dokonywany zwrot podatku dochodowego, powinien złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu

 
 
 
 

8. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z dniem 30.09.2018 r. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przysługiwało pracownikowi do

 
 
 
 

9. Korzystając z danych w tabeli, oblicz kwotę składki na Fundusz Pracy, którą powinien przekazać
na rachunek ZUS przedsiębiorca zatrudniający na podstawie umowy o pracę trzech pracowników.

 
 
 
 

10. Na podstawie danych z listy płac nr 11/2018 oblicz kwotę do wypłaty dla Karola Fabiańskiego.

 
 
 
 

11. Pracownik z 15-letnim stażem pracy był zatrudniony u pierwszego pracodawcy na pełny etat do 31 sierpnia 2018 r. i wykorzystał 17 dni urlopu wypoczynkowego za 2018 rok. Od 5 września 2018 r. podjął pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy u drugiego pracodawcy. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługiwało pracownikowi za 2018 rok u drugiego pracodawcy?

 
 
 
 

12. Jaki kod tytułu ubezpieczenia należy wpisać w formularzu ZUS ZUA w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę osoby, która decyzją ZUS ma przyznane prawo do emerytury i przedłożyła orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim?

 
 
 
 

13. Stawka opłaty targowej za handel na jarmarku świątecznym wynosi 9,00 zł za m2 dziennie. Sprzedawca ma stoisko o wymiarach 8 m2 i zamierza handlować przez cały okres trwania jarmarku. Ile wyniesie opłata targowa, jeżeli jarmark odbywa się codziennie od 21 listopada do 22 grudnia?

 
 
 
 

14. Wartość celna towarów zakupionych z importu wynosi 40 000,00 zł, a cło 25%. Oblicz podatek VAT od zakupionych towarów, jeżeli są one objęte podstawową stawką podatku VAT.

 
 
 
 

15. Naliczono pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby w kwocie 2 500,00 zł brutto. Ile wynoszą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, które są naliczane od tego wynagrodzenia?

 
 
 
 

16. Na podstawie danych w tabeli ustal kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą należy wpłacić do ZUS.

 
 
 
 

17.

Jan Nowicki zatrudniony na podstawie umowy o pracę przebywał w grudniu 2018 r. na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy powstałej na skutek wypadku przy pracy. Protokół powypadkowy został uznany przez ZUS. Który Kod świadczenia/przerwy powinien wpisać płatnik na formularzu ZUS RSA za grudzień 2018 r.?

 
 
 
 

18. Przedstawiciel handlowy zatrudniony w systemie czasowo-prowizyjnym otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2 200,00 zł oraz prowizję, która zależy od wysokości osiągniętego obrotu ze sprzedaży. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto przedstawiciela handlowego, jeżeli w bieżącym miesiącu przepracował obowiązujący go czas pracy w porze dziennej i osiągnął obrót ze sprzedaży w wysokości 18 000,00 zł?

 
 
 
 

19. Na podstawie rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła.

 
 
 
 

20. Przedsiębiorstwo zatrudniło 16 sierpnia na podstawie umowy o pracę 51-letniego Pawła Sowę, który bezpośrednio przed zatrudnieniem był zarejestrowany jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy dłużej niż 30 dni. Pracodawcy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy za Pawła Sowę przez

 
 
 
 

21. Andrzej Wilk od kilku lat prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, a od 1 października 2018 r. został również wspólnikiem w spółce cywilnej. Z tytułu prowadzonych działalności gospodarczych ma on obowiązek opłacania za siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne

 
 
 
 

22. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych
opodatkowaną na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Na podstawie danych zapisanych w tabeli ustal kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego do wpłaty do urzędu skarbowego za listopad 2018 r.

 
 
 
 

23. Ustal limit uprawniający do zwolnienia z podatku VAT dla przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność gospodarczą 1 kwietnia 2018 r., przyjmując, że liczba dni w roku wynosi 365, a od początku roku do 1 kwietnia upłynęło 90 dni.

 
 
 
 

24. Zamieszczone pismo sporządzone w Hurtowni KAMA sp. z o.o. to

 
 
 
 

25. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie za listopad dla Jana Kowalskiego zatrudnionego w systemie akordu progresywnego.

 
 
 
 

26. Na podstawie fragmentu imiennej karty wynagrodzeń pracownika Kamila Borkowskiego, zatrudnionego od 1 października, ustal kwotę składek na ubezpieczenia społeczne narastająco na koniec grudnia.

 
 
 
 

27. Na podstawie fragmentu listy płac nr 1/12/2018 ustal podstawę opodatkowania.

 
 
 
 

28. Jan Kos będący czynnym podatnikiem VAT i prowadzący sprzedaż w całości opodatkowaną tym podatkiem zakupił na podstawie faktury nr BP 4581/2018 paliwo do samochodu osobowego wpisanego do ewidencji środków trwałych i używanego do celów mieszanych, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Ustal kwotę, którą powinien wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 13. Pozostałe wydatki z tytułu zakupionego paliwa.

 
 
 
 

29. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wybrała opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Na podstawie fragmentu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustal podstawę opodatkowania, wiedząc, że składki na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej działalność zostały zapłacone w styczniu w wysokości 812,61 zł i nie były zaliczone do kosztów w księdze.

 
 
 
 

30. Cechą charakterystyczną każdej umowy zlecenia jest

 
 
 
 

31. Sporządzając listę płac, do pełnych złotych należy zaokrąglić

 
 
 
 

32. Zgodnie z zamieszczoną tabelą płac stawka godzinowa dla pracownika zaszeregowanego do III grupy wyniesie

 
 
 
 

33. Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu w systemie czasowym z premią przepracował we wrześniu 20 dni po 4 godziny dziennie zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za wrzesień, jeżeli stawka za godzinę pracy wynosi 14,00 zł a premia 20%?

 
 
 
 

34. Przedstawiony fragment dokumentu to

 
 
 
 

35. We wrześniu pracownik przepracował 160 godzin zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy przy stawce 14,00 zł za godzinę oraz 8 godzin nadliczbowych w niedzielę z dodatkiem w wysokości 100% wynagrodzenia. Oblicz wynagrodzenie brutto pracownika za wrzesień.

 
 
 
 

36. Do podatków konsumpcyjnych zalicza się podatek

 
 
 
 

37. Przedsiębiorca miał obowiązek rozliczyć się z ZUS ze składek opłacanych za pracowników na podstawie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za czerwiec 2018 r. najpóźniej do

 
 
 
 

38. Adam Okoń przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby od 03.12.2018 r. do 12.12.2018 r. Była to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wynagrodzenie pracownika za czas choroby.

 
 
 
 

39. Podatnik będący właścicielem hali produkcyjnej, magazynów i garażu dla samochodów dostawczych powinien zapłacić gminie

 
 
 
 

40. Na podstawie fragmentu deklaracji VAT-7 ustal kwotę podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów inwestycyjnych.

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments