Egzamin pisemny A.65/AU.65 – styczeń 2019 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – styczeń 2019 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Przedsiębiorstwo zatrudniło 16 sierpnia na podstawie umowy o pracę 51-letniego Pawła Sowę, który bezpośrednio przed zatrudnieniem był zarejestrowany jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy dłużej niż 30 dni. Pracodawcy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy za Pawła Sowę przez

 
 
 
 

2. Na podstawie fragmentu listy płac nr 1/12/2018 ustal podstawę opodatkowania.

 
 
 
 

3. Zleceniodawca zawarł umowę zlecenia z 28-letnim Józefem Mrozem, który nie jest ubezpieczony z innych tytułów i nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W związku z tym zleceniodawca obowiązkowo zgłosi zleceniobiorcę do ubezpieczenia

 
 
 
 

4. Sporządzając listę płac, do pełnych złotych należy zaokrąglić

 
 
 
 

5. Jan Kos będący czynnym podatnikiem VAT i prowadzący sprzedaż w całości opodatkowaną tym podatkiem zakupił na podstawie faktury nr BP 4581/2018 paliwo do samochodu osobowego wpisanego do ewidencji środków trwałych i używanego do celów mieszanych, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Ustal kwotę, którą powinien wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 13. Pozostałe wydatki z tytułu zakupionego paliwa.

 
 
 
 

6. Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu w systemie czasowym z premią przepracował we wrześniu 20 dni po 4 godziny dziennie zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za wrzesień, jeżeli stawka za godzinę pracy wynosi 14,00 zł a premia 20%?

 
 
 
 

7.

Jan Nowicki zatrudniony na podstawie umowy o pracę przebywał w grudniu 2018 r. na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy powstałej na skutek wypadku przy pracy. Protokół powypadkowy został uznany przez ZUS. Który Kod świadczenia/przerwy powinien wpisać płatnik na formularzu ZUS RSA za grudzień 2018 r.?

 
 
 
 

8. Wartość celna towarów zakupionych z importu wynosi 40 000,00 zł, a cło 25%. Oblicz podatek VAT od zakupionych towarów, jeżeli są one objęte podstawową stawką podatku VAT.

 
 
 
 

9. Na podstawie fragmentu ewidencji przychodów ustal kwotę, którą należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-28 w pozycji Ogółem przychody.

 
 
 
 

10. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych
opodatkowaną na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Na podstawie danych zapisanych w tabeli ustal kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego do wpłaty do urzędu skarbowego za listopad 2018 r.

 
 
 
 

11. Korzystając z danych w tabeli, oblicz kwotę składki na Fundusz Pracy, którą powinien przekazać
na rachunek ZUS przedsiębiorca zatrudniający na podstawie umowy o pracę trzech pracowników.

 
 
 
 

12. Na podstawie danych w tabeli ustal kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą należy wpłacić do ZUS.

 
 
 
 

13. Na podstawie rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła.

 
 
 
 

14. Przedstawiciel handlowy zatrudniony w systemie czasowo-prowizyjnym otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2 200,00 zł oraz prowizję, która zależy od wysokości osiągniętego obrotu ze sprzedaży. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto przedstawiciela handlowego, jeżeli w bieżącym miesiącu przepracował obowiązujący go czas pracy w porze dziennej i osiągnął obrót ze sprzedaży w wysokości 18 000,00 zł?

 
 
 
 

15. Przedstawiony fragment dokumentu to

 
 
 
 

16. Stawka opłaty targowej za handel na jarmarku świątecznym wynosi 9,00 zł za m2 dziennie. Sprzedawca ma stoisko o wymiarach 8 m2 i zamierza handlować przez cały okres trwania jarmarku. Ile wyniesie opłata targowa, jeżeli jarmark odbywa się codziennie od 21 listopada do 22 grudnia?

 
 
 
 

17. Zgodnie z zamieszczoną tabelą płac stawka godzinowa dla pracownika zaszeregowanego do III grupy wyniesie

 
 
 
 

18. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie za listopad dla Jana Kowalskiego zatrudnionego w systemie akordu progresywnego.

 
 
 
 

19. Na podstawie danych z listy płac nr 11/2018 oblicz kwotę do wypłaty dla Karola Fabiańskiego.

 
 
 
 

20. Na podstawie fragmentu deklaracji VAT-7 ustal kwotę podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów inwestycyjnych.

 
 
 
 

21. Adam Okoń przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby od 03.12.2018 r. do 12.12.2018 r. Była to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wynagrodzenie pracownika za czas choroby.

 
 
 
 

22. Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej, chcąc zaktualizować dane o osobistym rachunku bankowym, na który ma być dokonywany zwrot podatku dochodowego, powinien złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu

 
 
 
 

23. Do podatków konsumpcyjnych zalicza się podatek

 
 
 
 

24. Cechą charakterystyczną każdej umowy zlecenia jest

 
 
 
 

25. Podatnik będący właścicielem hali produkcyjnej, magazynów i garażu dla samochodów dostawczych powinien zapłacić gminie

 
 
 
 

26. Andrzej Wilk od kilku lat prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, a od 1 października 2018 r. został również wspólnikiem w spółce cywilnej. Z tytułu prowadzonych działalności gospodarczych ma on obowiązek opłacania za siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne

 
 
 
 

27. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wybrała opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Na podstawie fragmentu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustal podstawę opodatkowania, wiedząc, że składki na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej działalność zostały zapłacone w styczniu w wysokości 812,61 zł i nie były zaliczone do kosztów w księdze.

 
 
 
 

28. Zamieszczone pismo sporządzone w Hurtowni KAMA sp. z o.o. to

 
 
 
 

29. Ustal limit uprawniający do zwolnienia z podatku VAT dla przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność gospodarczą 1 kwietnia 2018 r., przyjmując, że liczba dni w roku wynosi 365, a od początku roku do 1 kwietnia upłynęło 90 dni.

 
 
 
 

30. Pracownik z 15-letnim stażem pracy był zatrudniony u pierwszego pracodawcy na pełny etat do 31 sierpnia 2018 r. i wykorzystał 17 dni urlopu wypoczynkowego za 2018 rok. Od 5 września 2018 r. podjął pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy u drugiego pracodawcy. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługiwało pracownikowi za 2018 rok u drugiego pracodawcy?

 
 
 
 

31. Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana z pracownikiem z dniem 30.11.2018 r., to pracodawca był zobowiązany wyrejestrować go z ubezpieczeń w ZUS z dniem

 
 
 
 

32. Pracownica otrzymała w bieżącym miesiącu tylko zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy w wysokości 4 800,00 zł brutto. Pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Ile wyniosła kwota do wypłaty, jeżeli pracownica nie złożyła pracodawcy oświadczenia PIT-2?

 
 
 
 

33. Na podstawie fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 ustal kwotę zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych przez płatników do urzędu skarbowego z tytułu umów cywilnoprawnych.

 
 
 
 

34. Naliczono pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby w kwocie 2 500,00 zł brutto. Ile wynoszą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, które są naliczane od tego wynagrodzenia?

 
 
 
 

35. We wrześniu pracownik przepracował 160 godzin zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy przy stawce 14,00 zł za godzinę oraz 8 godzin nadliczbowych w niedzielę z dodatkiem w wysokości 100% wynagrodzenia. Oblicz wynagrodzenie brutto pracownika za wrzesień.

 
 
 
 

36. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z dniem 30.09.2018 r. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przysługiwało pracownikowi do

 
 
 
 

37. Na podstawie fragmentu imiennej karty wynagrodzeń pracownika Kamila Borkowskiego, zatrudnionego od 1 października, ustal kwotę składek na ubezpieczenia społeczne narastająco na koniec grudnia.

 
 
 
 

38. Przedsiębiorca miał obowiązek rozliczyć się z ZUS ze składek opłacanych za pracowników na podstawie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za czerwiec 2018 r. najpóźniej do

 
 
 
 

39. Jaki kod tytułu ubezpieczenia należy wpisać w formularzu ZUS ZUA w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę osoby, która decyzją ZUS ma przyznane prawo do emerytury i przedłożyła orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim?

 
 
 
 

40. Podatnik nie uregulował podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego PIT-36 za rok 2015, które zostało złożone w urzędzie skarbowym 30.04.2016 r. Zobowiązanie to przedawni się z upływem

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments