Egzamin pisemny A.35 – styczeń 2019 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – styczeń 2019 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Jan Kowalski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat, a dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym według stawki liniowej 19%. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie opłaca dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. Na podstawie zamieszczonego fragmentu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustal dochód do opodatkowania.

 
 
 
 

2. Jan Nowak, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników, miał obowiązek zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne za listopad 2018 r. najpóźniej do

 
 
 
 

3. Sformalizowany proces tworzenia długofalowej taktyki ukierunkowanej na określanie i realizację celów organizacji, którego skutki podjętych działań mają charakter trwały i są trudne do odwrócenia, zazwyczaj opracowywany na okres dłuższy niż 5 lat, to plan

 
 
 
 

4. Na zamieszczonym schemacie przedstawiono poziomy zapasów materiałów utrzymywane w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym ZEFIR sp. z o.o. dla zachowania ciągłości produkcji. Ustal normę zapasu.

 
 
 
 

5. Sklep detaliczny, będący czynnym podatnikiem VAT, zakupił w hurtowni skórzane torebki po cenie brutto 184,50 zł/szt. Torebki objęte są podstawową stawką podatku VAT, a na ich sprzedaży sklep realizuje marżę detaliczną w wysokości 40% liczoną od ceny sprzedaży. Ile zapłaci klientka sklepu za skórzaną torebkę?

 
 
 
 

6. W przedsiębiorstwie produkcyjnym stan zapasu materiału X w magazynie na dzień 01.12.2018 r. wynosił 300 szt., a planowane miesięczne zużycie 430 szt. Ile materiału X należało zakupić, aby na dzień 31.12.2018 r. w magazynie pozostało 330 szt.?

 
 
 
 

7. Hurtownia JANMAR sp. z o.o. posiadała w magazynie na dzień 1 grudnia 2018 r. 720 szt. szklanek Retro. W dniu 4 grudnia 2018 r. wydano odbiorcy z magazynu sprzedane szklanki Retro na podstawie dowodu Wz 1/12/2018. Ile wyniósł zapas szklanek Retro na dzień 4 grudnia 2018 r. po opisanym zdarzeniu gospodarczym?

 
 
 
 

8. Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu potwierdza dowód

 
 
 
 

9. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny od 2 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosił

 
 
 
 

10. Dostarczone przez pracownika zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy specjalista do spraw kadr umieści w aktach osobowych pracownika

 
 
 
 

11. Na podstawie zamieszczonych fragmentów deklaracji VAT-7 ustal kwotę podatku VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym.

 
 
 
 

12. Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac nr 12 sporządzonej dla pracownika Jana Nowaka oblicz potrąconą zaliczkę na podatek dochodowy.

 
 
 
 

13. Hurtownia ASMAL sp. z o.o. wystawiła dla Hurtowni JUGETA sp. z o.o. weksel własny. Zgodnie z prawem wekslowym Hurtownia JUGETA sp. z o.o. jest

 
 
 
 

14. Przedsiębiorca zawarł umowę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dotyczącą sporządzenia programu komputerowego dostosowanego do specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez zamawiającego. Odbiór rezultatu nastąpi w terminie do 31.01.2019 r. Jaki rodzaj umowy podpisał przedsiębiorca (zamawiający) z wykonawcą ?

 
 
 
 

15. Kontrahenci podpisali umowę handlową, w której sprzedający zobowiązał się dostarczyć towar na własny koszt do magazynu odbiorcy. W umowie zapisano dostawę na warunkach

 
 
 
 

16. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nakładają obowiązek wniesienia kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 100 000,00 zł do spółki

 
 
 
 

17. W którym kwartale 2018 roku poziom wskaźnika rotacji zapasów towarów w razach był najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa handlowego?

 
 
 
 

18. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wskaźnik rotacji zapasów w dniach dla każdego kwartału.

 
 
 
 

19. Pracownikowi będącemu w okresie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, dokonanego przez pracodawcę, przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze

 
 
 
 

20. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracodawcę należą:

 
 
 
 

21. Do spółek kapitałowych zalicza się spółkę

 
 
 
 

22. Przedstawiony na rysunku dokument został sporządzony do realizacji

 
 
 
 

23. W grudniu 2018 r. przedsiębiorstwo handlowe, będące czynnym podatnikiem VAT i wykonujące czynności wyłącznie opodatkowane, dokonało transakcji zakupu i sprzedaży towarów według zestawienia w zamieszczonej tabeli. W deklaracji rozliczeniowej VAT-7 za grudzień 2018 r. przedsiębiorstwo wykaże

 
 
 
 

24. Kilku doradców podatkowych planuje wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Którą spółkę powinni utworzyć, jeśli nie chcą ponosić odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych wspólników?

 
 
 
 

25. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal przeciętne miesięczne zatrudnienie w przedsiębiorstwie w I kwartale 2018 roku metodą średniej arytmetycznej.

 
 
 
 

26. Komplementariusz jest jednym ze wspólników spółki

 
 
 
 

27. Korzystając z zamieszczonego zestawienia oblicz, ile wyniesie wartość wydanych z magazynu kremów do rąk BIO na podstawie Wz 1/12/2018, jeśli hurtownia do wyceny rozchodu towarów stosuje metodę FIFO.

 
 
 
 

28. Do rozliczeń pieniężnych w formie bezgotówkowej zalicza się

 
 
 
 

29. Przedsiębiorstwo LEGINO sp. z o.o. sprzedało towar, wystawiając zamieszczoną fakturę. W dniu otrzymania faktury nabywca zauważył błąd w cenie jednostkowej netto towaru, która powinna wynosić 56,00 zł/m2. W opisanej sytuacji sprzedawca powinien

 
 
 
 

30. Na podstawie zamieszczonej kartoteki ilościowo-wartościowej ustal zapas listwy LED 1 m, który znajduje się w magazynie po dokonanym rozchodzie w dniu 27 grudnia 2018 r., w ujęciu ilościowym i wartościowym.

 
 
 
 

31. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z upływem czasu, na który została zawarta i wyrejestrował go z ubezpieczeń w ZUS na formularzu

 
 
 
 

32. Przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%. Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal kwotę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego za grudzień 2018 r.

 
 
 
 

33. Korzystając z zamieszczonej tabeli zawierającej wybrane dane z raportów ZUS RCA i ZUS RZA, oblicz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, jaką należy wykazać w deklaracji ZUS DRA i przelać na rachunek ZUS.

 
 
 
 

34. Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji ZUS DRA ustal wysokość składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę.

 
 
 
 

35. Na podstawie zamieszczonego rachunku do umowy zlecenia nr 1/12/2018 oblicz kwotę do wypłaty.

 
 
 
 

36. Jednostka handlowa będąca czynnym podatnikiem VAT sprzedała 150 sztuk towarów po cenie sprzedaży brutto 172,80 zł/szt. Sprzedaż towarów jest opodatkowana stawką podatku VAT 8%. Ile wynosi podatek VAT należny od sprzedanych towarów?

 
 
 
 

37. Producent mrożonek, chcąc zwiększyć sprzedaż dotychczasowych produktów i wzmocnić swoją pozycję na dotychczasowym rynku, podjął następujące działania:

  • obniżył ceny,
  • zachęcał do intensyfikacji spożycia mrożonek,
  • wprowadził specjalne zachęty dla stałych odbiorców.

Którą strategię zastosował producent?

 
 
 
 

38. Pracownik zatrudniony w systemie akordowym w grudniu przepracował obowiązujące go normy czasu pracy i wykonał 350 sztuk elementów. Ustalona norma czasu wynosi 0,5 godz./szt., a stawka godzinowa 20,00 zł/godz. Ile wyniosło wynagrodzenie pracownika za grudzień, jeśli tylko 320 sztuk elementów wykonanych przez pracownika spełniało normę jakościową?

 
 
 
 

39. Podatkiem pośrednim jest podatek

 
 
 
 

40. Fabryka ozdób świątecznych zatrudnia 50 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli w ciągu 8 godzinnego dnia roboczego wyprodukowano 20 000 sztuk ozdób świątecznych, to dzienna wydajność pracy wyniosła

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments