Egzamin pisemny A.35 – styczeń 2019 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – styczeń 2019 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Hurtownia ASMAL sp. z o.o. wystawiła dla Hurtowni JUGETA sp. z o.o. weksel własny. Zgodnie z prawem wekslowym Hurtownia JUGETA sp. z o.o. jest

 
 
 
 

2. Jan Nowak, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników, miał obowiązek zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne za listopad 2018 r. najpóźniej do

 
 
 
 

3. Podatkiem pośrednim jest podatek

 
 
 
 

4. Pracownikowi będącemu w okresie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, dokonanego przez pracodawcę, przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze

 
 
 
 

5. Do spółek kapitałowych zalicza się spółkę

 
 
 
 

6. Kontrahenci podpisali umowę handlową, w której sprzedający zobowiązał się dostarczyć towar na własny koszt do magazynu odbiorcy. W umowie zapisano dostawę na warunkach

 
 
 
 

7. Przedsiębiorca zawarł umowę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dotyczącą sporządzenia programu komputerowego dostosowanego do specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez zamawiającego. Odbiór rezultatu nastąpi w terminie do 31.01.2019 r. Jaki rodzaj umowy podpisał przedsiębiorca (zamawiający) z wykonawcą ?

 
 
 
 

8. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny od 2 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosił

 
 
 
 

9. Przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%. Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal kwotę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego za grudzień 2018 r.

 
 
 
 

10. Fabryka ozdób świątecznych zatrudnia 50 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli w ciągu 8 godzinnego dnia roboczego wyprodukowano 20 000 sztuk ozdób świątecznych, to dzienna wydajność pracy wyniosła

 
 
 
 

11. Na podstawie zamieszczonego rachunku do umowy zlecenia nr 1/12/2018 oblicz kwotę do wypłaty.

 
 
 
 

12. Producent mrożonek, chcąc zwiększyć sprzedaż dotychczasowych produktów i wzmocnić swoją pozycję na dotychczasowym rynku, podjął następujące działania:

  • obniżył ceny,
  • zachęcał do intensyfikacji spożycia mrożonek,
  • wprowadził specjalne zachęty dla stałych odbiorców.

Którą strategię zastosował producent?

 
 
 
 

13. Hurtownia JANMAR sp. z o.o. posiadała w magazynie na dzień 1 grudnia 2018 r. 720 szt. szklanek Retro. W dniu 4 grudnia 2018 r. wydano odbiorcy z magazynu sprzedane szklanki Retro na podstawie dowodu Wz 1/12/2018. Ile wyniósł zapas szklanek Retro na dzień 4 grudnia 2018 r. po opisanym zdarzeniu gospodarczym?

 
 
 
 

14. Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu potwierdza dowód

 
 
 
 

15. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nakładają obowiązek wniesienia kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 100 000,00 zł do spółki

 
 
 
 

16. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wskaźnik rotacji zapasów w dniach dla każdego kwartału.

 
 
 
 

17. Na zamieszczonym schemacie przedstawiono poziomy zapasów materiałów utrzymywane w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym ZEFIR sp. z o.o. dla zachowania ciągłości produkcji. Ustal normę zapasu.

 
 
 
 

18. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracodawcę należą:

 
 
 
 

19. Kilku doradców podatkowych planuje wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Którą spółkę powinni utworzyć, jeśli nie chcą ponosić odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych wspólników?

 
 
 
 

20. Dostarczone przez pracownika zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy specjalista do spraw kadr umieści w aktach osobowych pracownika

 
 
 
 

21. Jan Kowalski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat, a dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym według stawki liniowej 19%. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie opłaca dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. Na podstawie zamieszczonego fragmentu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustal dochód do opodatkowania.

 
 
 
 

22. Komplementariusz jest jednym ze wspólników spółki

 
 
 
 

23. Korzystając z zamieszczonej tabeli zawierającej wybrane dane z raportów ZUS RCA i ZUS RZA, oblicz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, jaką należy wykazać w deklaracji ZUS DRA i przelać na rachunek ZUS.

 
 
 
 

24. W przedsiębiorstwie produkcyjnym stan zapasu materiału X w magazynie na dzień 01.12.2018 r. wynosił 300 szt., a planowane miesięczne zużycie 430 szt. Ile materiału X należało zakupić, aby na dzień 31.12.2018 r. w magazynie pozostało 330 szt.?

 
 
 
 

25. Sformalizowany proces tworzenia długofalowej taktyki ukierunkowanej na określanie i realizację celów organizacji, którego skutki podjętych działań mają charakter trwały i są trudne do odwrócenia, zazwyczaj opracowywany na okres dłuższy niż 5 lat, to plan

 
 
 
 

26. W grudniu 2018 r. przedsiębiorstwo handlowe, będące czynnym podatnikiem VAT i wykonujące czynności wyłącznie opodatkowane, dokonało transakcji zakupu i sprzedaży towarów według zestawienia w zamieszczonej tabeli. W deklaracji rozliczeniowej VAT-7 za grudzień 2018 r. przedsiębiorstwo wykaże

 
 
 
 

27. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal przeciętne miesięczne zatrudnienie w przedsiębiorstwie w I kwartale 2018 roku metodą średniej arytmetycznej.

 
 
 
 

28. W którym kwartale 2018 roku poziom wskaźnika rotacji zapasów towarów w razach był najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa handlowego?

 
 
 
 

29. Korzystając z zamieszczonego zestawienia oblicz, ile wyniesie wartość wydanych z magazynu kremów do rąk BIO na podstawie Wz 1/12/2018, jeśli hurtownia do wyceny rozchodu towarów stosuje metodę FIFO.

 
 
 
 

30. Pracownik zatrudniony w systemie akordowym w grudniu przepracował obowiązujące go normy czasu pracy i wykonał 350 sztuk elementów. Ustalona norma czasu wynosi 0,5 godz./szt., a stawka godzinowa 20,00 zł/godz. Ile wyniosło wynagrodzenie pracownika za grudzień, jeśli tylko 320 sztuk elementów wykonanych przez pracownika spełniało normę jakościową?

 
 
 
 

31. Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac nr 12 sporządzonej dla pracownika Jana Nowaka oblicz potrąconą zaliczkę na podatek dochodowy.

 
 
 
 

32. Do rozliczeń pieniężnych w formie bezgotówkowej zalicza się

 
 
 
 

33. Na podstawie zamieszczonej kartoteki ilościowo-wartościowej ustal zapas listwy LED 1 m, który znajduje się w magazynie po dokonanym rozchodzie w dniu 27 grudnia 2018 r., w ujęciu ilościowym i wartościowym.

 
 
 
 

34. Korzystając z zamieszczonej tabeli zawierającej wybrane dane z raportów ZUS RCA i ZUS RZA, oblicz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, jaką należy wykazać w deklaracji ZUS DRA i przelać na rachunek ZUS.

 
 
 
 

35. Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji ZUS DRA ustal wysokość składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę.

 
 
 
 

36. Sklep detaliczny, będący czynnym podatnikiem VAT, zakupił w hurtowni skórzane torebki po cenie brutto 184,50 zł/szt. Torebki objęte są podstawową stawką podatku VAT, a na ich sprzedaży sklep realizuje marżę detaliczną w wysokości 40% liczoną od ceny sprzedaży. Ile zapłaci klientka sklepu za skórzaną torebkę?

 
 
 
 

37. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z upływem czasu, na który została zawarta i wyrejestrował go z ubezpieczeń w ZUS na formularzu

 
 
 
 

38. Przedstawiony na rysunku dokument został sporządzony do realizacji

 
 
 
 

39. Przedsiębiorstwo LEGINO sp. z o.o. sprzedało towar, wystawiając zamieszczoną fakturę. W dniu otrzymania faktury nabywca zauważył błąd w cenie jednostkowej netto towaru, która powinna wynosić 56,00 zł/m2. W opisanej sytuacji sprzedawca powinien

 
 
 
 

40. Na podstawie zamieszczonych fragmentów deklaracji VAT-7 ustal kwotę podatku VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym.

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40