Egzamin pisemny A.36 – czerwiec 2017 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.36 – czerwiec 2017 – egzamin CKE

Egzamin pisemny

1. Księgowy jednostki handlowej ustalając wynik finansowy metodą księgową według wariantu porównawczego, na stronę Wn konta Wynik finansowy powinien przeksięgować obroty kont:

 
 
 
 

2. Który zestaw aktywów jednostki gospodarczej powinien być inwentaryzowany drogą potwierdzenia stanu sald?

 
 
 
 

3. Ustalony przez kierownika jednostki gospodarczej rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze są zapisane w

 
 
 
 

4. Spółka Diana uregulowała zobowiązanie wobec spółki Maja, wystawiając weksel własny na sumę 40 500,00 zł, w tym kwota zobowiązania 40 000,00 zł i dyskonto 500,00 zł. W jaki sposób powinna zostać zaksięgowana spłata zobowiązania wekslem własnym w księgach rachunkowych spółki Diana?

 

 
 
 
 

5. 21 marca 2016 r. przedsiębiorstwo zakupiło i przyjęło do użytkowania środek trwały o wartości początkowej 7 200,00 zł i przewidywanym okresie eksploatacji 10 lat. Ile wyniosła kwota amortyzacji środka trwałego za 2016 rok, jeżeli był on amortyzowany metodą liniową, począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do eksploatacji?

 
 
 
 

6. Błąd w nazwie nabywcy towaru popełniony na fakturze sporządzonej przez czynnego podatnika VAT powinien zostać poprawiony notą

 
 
 
 

7. W jednostce handlowej ubytki naturalne w towarach spożywczych są konsekwencją

 
 
 
 

8. Na podstawie danych z fragmentu bilansu spółki X oblicz wskaźnik ogólnego zadłużenia.

 

 
 
 
 

9. Którą metodę przeprowadzania inwentaryzacji charakteryzuje zamieszczony opis?

Opis metody inwentaryzacji

Jest to metoda inwentaryzacji polegająca na policzeniu, zważeniu lub zmierzeniu poszczególnych składników aktywów objętych inwentaryzacją, ich wycenie i porównaniu otrzymanych wyników z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i ustaleniu sposobu rozliczania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.
 
 
 
 

10. Jan Nowak prowadzący zakład stolarski i będący czynnym podatnikiem VAT zakupił frezarkę na podstawie faktury nr 215/2017. Na jaką wartość zostanie wyceniona frezarka w dowodzie OT – Przyjęcie środka trwałego potwierdzającym przyjęcie jej do użytkowania?

 
 
 
 

11. Producent wytwarza masowo opakowania o różnych wymiarach z tych samych surowców, przy zastosowaniu tej samej technologii, wykorzystując te same maszyny i urządzenia. Którą metodę kalkulacji powinien zastosować producent do obliczenia jednostkowych kosztów wytworzenia opakowań?

 
 
 
 

12. Analiza finansowa obejmuje między innymi

 
 
 
 

13. W hurtowni przeprowadzono inwentaryzację, w wyniku której ujawniono różnice w stanie zapasów towarów X i Y. Kierownik jednostki podjął decyzję o kompensacie niedoboru towaru Y z nadwyżką towaru X. Korzystając z danych zawartych w tabeli, ustal wartość kompensaty.

 
 
 
 

14. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wydaje

 
 
 
 

15. Aktywa w bilansie przedsiębiorstwa są uporządkowane według kryterium

 
 
 
 

16. Zapłacone koszty postępowania sądowego należy zaliczyć do

 
 
 
 

17. Zaangażowanie przy spisie z natury zespołu składającego się z co najmniej dwóch lub trzech osób w celu zwiększenia wiarygodności spisu jest odzwierciedleniem stosowania zasady

 
 
 
 

18. Przedsiębiorstwo produkuje jeden rodzaj wyrobów. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 9 000 sztuk wyrobów gotowych i 2 000 sztuk produktów niezakończonych o stopniu przetworzenia 50%. Poniesione koszty wytworzenia wyniosły 300 000,00 zł. Oblicz jednostkowy koszt wytworzenia produktu niezakończonego.

 
 
 
 

19. Podstawowym miernikiem odzwierciedlającym możliwości przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań krótkoterminowych posiadanymi aktywami obrotowymi jest wskaźnik

 
 
 
 

20. Pożyczkę udzieloną innej jednostce gospodarczej na okres 2 lat zalicza się w bilansie do

 
 
 
 

21. Formularz magazynowy o symbolu Zw jest wykorzystywany do udokumentowania

 
 
 
 

22. Która operacja gospodarcza została zaksięgowana na podstawie dowodu PK1 – Polecenie księgowania?

 
 
 
 

23. Na podstawie zapisów na kontach księgowych oblicz wartość bilansową wyrobów gotowych w magazynie, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

 
 
 
 

24. Przedsiębiorstwo produkujące odzież wycenia obrót materiałowy według zmiennych cen zakupu. Na podstawie zamieszczonej kartoteki ilościowo-wartościowej oblicz wartość rozchodu tkaniny lnianej w dniu 16.05.2017 r., potwierdzonego dowodem Rw nr 1/17, według metody FIFO – pierwsze przyszło – pierwsze wyszło.

 
 
 
 

25. Na podstawie danych z Rachunku Zysków i Strat jednostki gospodarczej można obliczyć wskaźnik

 
 
 
 

26. Do przychodów finansowych przedsiębiorstwa zalicza się

 
 
 
 

27. W przedsiębiorstwie produkcyjnym na koniec okresu sprawozdawczego konta wynikowe wykazywały obroty przedstawione w tabeli.

Oblicz zysk brutto przedsiębiorstwa.

 
 
 
 

28. W którym zespole planu kont występuje konto Rozliczenie zakupu?

 
 
 
 

29. Pobraną przez bank opłatą za prowadzenie rachunku bieżącego przedsiębiorstwo obciąży konto

 
 
 
 

30. Jednostka handlu hurtowego prowadzi ewidencję towarów w cenie sprzedaży netto. Ujawniony podczas inwentaryzacji niedobór towarów w cenie ewidencyjnej został ujęty w księgach rachunkowych zapisem na podstawie dowodu PK1.

Oblicz wartość niedoboru towarów w cenie zakupu, uwzględniając narzut odchyleń od cen ewidencyjnych przypadający na ujawniony niedobór towarów.

 
 
 
 

31. Fabryka mebli zaciągnęła kredyt na budowę hali produkcyjnej. Pobrane przez bank odsetki od kredytu w trakcie realizacji budowy hali należy zaksięgować po stronie Winien konta

 
 
 
 

32. Wskaż zestaw kont, na których księguje się zdarzenia gospodarcze, stosując wyłącznie zasadę jednostronnego zapisu.

 
 
 
 

33. Którą operację gospodarczą dokumentuje dowód Pz nr 5/2017 wystawiony przez Zakład Produkcyjny OTEX sp. z o.o., produkujący odzież sportową?

 
 
 
 

34. Jeżeli jednostka gospodarcza ewidencjonuje koszty tylko w zespole 5, to miesięczna rata prenumeraty czasopism w kwocie 40,00 zł obciąży konto

 
 
 
 

35. W grudniu 2016 r. przyjęto do użytkowania środek trwały o wartości początkowej 24 000,00 zł. Podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi 25%, a środek trwały jest amortyzowany od stycznia 2017 r. metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika podwyższającego 2. Oblicz miesięczny odpis amortyzacyjny w 2017 roku.

 
 
 
 

36. Który dekret powinien zostać zamieszczony przez Hurtownię Zabawek MIŚ sp. z o.o. na dowodzie Wz nr 2/05/2017, dotyczącym darowizny dla Przedszkola Bajkowy Raj sp. z o.o.?

 
 
 
 

37. Na kontach analitycznych należy księgować operacje gospodarcze, przestrzegając zasady zapisu

 
 
 
 

38. Zakupiony w spółce z o.o. program finansowy do działu księgowości o wartości 8 000,00 zł zostanie zakwalifikowany w bilansie do pozycji

 
 
 
 

39. W rozliczeniach bezgotówkowych w formie polecenia przelewu dyspozycję przelania środków pieniężnych wydaje

 
 
 
 

40. Tabela zawiera wybrane zadania realizowane przez niektóre działy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Dział Wybrane zadania
Kadry –  prowadzenie dokumentacji pracowniczej

–  prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy

–  organizowanie szkoleń i przeprowadzanie okresowej oceny pracowników

Rozliczenia finansowe –  wystawianie dokumentów finansowych (np. not, faktur)

–  kontrola merytoryczna wystawianych dokumentów i ich archiwizacja

–  windykacja należności

Księgowość –  kwalifikowanie dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych w określonym czasie

–  prowadzenie ewidencji księgowej na kontach syntetycznych i analitycznych

–  gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych

Płace i ubezpieczenia społeczne –  sporządzanie dokumentacji płacowej

–  sporządzanie deklaracji podatkowych, ubezpieczeniowych i sprawozdań GUS w zakresie wynagrodzeń

–  sporządzanie zaświadczeń dotyczących wysokości uzyskanych dochodów

Dekretacji listy płac zgodnie z przyjętym w jednostce planem kont dokonuje pracownik działu

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments