Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie (płaca, pensja) – wypłata pieniężna oraz wartość tzw. świadczenia w naturze (towary, materiały, usługi, itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.

Źródło: opracowanie własne

Przepisy prawne dotyczące wynagrodzeń:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 162 z 1999 r.  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 z 1998 r. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr. 21 z 1998 r. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1835)

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od posiadanych kwalifikacji, branży oraz miejsca zatrudnienia. Ustalane jest przy zawieraniu umowy o pracę, dzieło lub zlecenie, a więc przed wykonywaniem pracy. Wynagrodzenie obciążone jest podatkiem dochodowym oraz składkami ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wyróżnia się:

 • wynagrodzenie brutto – łączna kwota stanowiąca koszt pracodawcy z tytułu wynagrodzenia;
 • wynagrodzenie netto – kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o należny podatek dochodowy i składki społeczne i zdrowotne.

Rodzaje i składniki wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Składniki wynagrodzenia:
  • płaca zasadnicza;
  • dodatek funkcyjny;
  • premie;
  • dodatek stażowy;
  • dodatek za godziny nadliczbowe, za pracę w porze nocnej;
  • inne świadczenia: wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, za czas choroby, świadczenie w naturze – deputaty (np. chleb, mleko)
 • wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.
 • wynagrodzenie uczniów.

Obowiązkowe potrącenia od wynagrodzeń brutto (obciążające pracowników):

 • Składki na ubezpieczenia społeczne:
  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe;
 • Pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Należną zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawa wymiaru składek odprowadzanych do ZUS oraz ich wysokość w %

Tytuł ubezpieczeniaPodstawa wymiaru składekWymiar składki finansowanej przez:Razem składki odprowadzane do ZUS
Ubezpieczonego (pracownika)Płatnika (pracodawcę)
EmerytalnePrzychód
(wynagrodzenie
brutto za czas
przepracowany)
9,76%9,76%19,52%
Rentowe1,50%6,50%8,00%
Chorobowe2,45%-2,45%
Wypadkowe-od 1.04.2019 r.
od 0,67% do 3,33%*
od 1.04.2019 r.
od 0,67% do 3,33%*
Fundusz Pracy-2,45%2,45%
FGŚP-0,10%0,10%
Razem13,71%20,48%**34,19%**
Składka zdrowotna pobranaWynagrodzenie brutto
za czas przepracowany
– składki ubezpieczeń
społecznych (ubezpieczonego)
9%-9%
Składka zdrowotna odliczona7,75%-7,75%

*Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. – 1,67% podstawy wymiaru.
** Uwzględniono składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% podstawy wymiaru.
  

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych

Skala podatku dochodowego obowiązująca w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych
(od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.)
Podstawa obliczenia podatkuWysokość podatku
dochód do 
85 528 zł
18 % minus kwota zmniejszająca podatek
dochód ponad
85 528 zł
15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 października 2019 r. wprowadziła obniżenie stawki podatkowej z 18% do 17%. W związku z tym skala podatku dochodowego od osób fizycznych od tego dnia przybrała nowy wymiar, który przedstawia poniższa tabelka.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych
(od 01.10.2019 r.)
Podstawa obliczenia podatkuWysokość podatku
dochód do 
85 528 zł
17 % minus kwota zmniejszająca podatek
dochód ponad
85 528 zł
14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

W rozliczeniu rocznym za 2019 rok do obliczenia wysokości podatku będzie wykorzystywana poniższa skala podatkowa.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok
Podstawa obliczenia podatkuWysokość podatku
dochód do 
85 528 zł
17,75 % minus kwota zmniejszająca podatek
dochód ponad
85 528 zł
15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek

Poniższa tabelka przedstawia kwoty zmniejszające podatek wykorzystywane przy obliczeniu rocznego zeznania podatkowego jakie obowiązywały do 30.09.2019 r.

Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek stosowana do 30.09.2019 r.
ponaddo
8 000 zł1 440 zł
8 001 zł13 000 zł1 440 zł – [883,98 zł (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]
13 001 zł85 528 zł556,02 zł
85 529 zł127 000 zł556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127 001 złbrak kwoty zmniejszającej podatek

Sporządzając zeznanie podatkowe za 2019 rok, należy zastosować kwoty zmniejszające podatek przedstawione w poniższej tabeli:

Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek za 2019 r.
ponaddo
8 000 zł1 420 zł
8 001 zł13 000 zł1 420 zł - [871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) : 5 000 zł]
13 001 zł85 528 zł548,30 zł
85 529 zł127 000 zł548,30 zł - [548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł]
127 001 złbrak kwoty zmniejszającej podatek

Od 01.01.2020 r. obowiązująca kwota zmniejszająca podatek została przedstawiona w tabeli poniżej:

Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek stosowana od 01.01.2020 r.
ponaddo
8 000 zł1 360 zł
8 001 zł13 000 zł1 360 zł - [834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) : 5 000 zł]
13 001 zł85 528 zł525,12 zł
85 529 zł127 000 zł525,12 zł - [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł]
127 001 złbrak kwoty zmniejszającej podatek

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek stosowana przy obliczaniu miesięcznego wynagrodzenia

Kwota wolna od podatku stosowana przy obliczaniu miesięcznego wynagrodzenia pracownika do 30.09.2019 r. wynosiła 46,33.

Od 01.10.2019 r. przy wyliczaniu wynagrodzenia należy stosować 1/12 z 525,12. Czyli należy przyjmować do wyliczeń kwotę 43,76 zł.


Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

Koszty uzyskania przychodu stosowane do 30.09.2019 r. oraz od 01.10.2019 r. prezentuje poniższa tabelka:

do 30.09.2019 r.od 1.10.2019 r.
zatrudnieni na jednym etacie
miesięcznie111,25 zł250 zł
rocznienie więcej niż 1335 złnie więcej niż 3000 zł
zatrudnieni na jednym etacie, dojeżdżający
miesięcznie139,06 zł300 zł
rocznienie więcej niż 1668,72 złnie więcej niż 3600 zł
zatrudnieni na kilku etatach
rocznienie więcej niż 2002,05 złnie więcej niż 4500 zł
zatrudnieni na kilku etatach, dojeżdżający
rocznienie więcej niż 2502,56 złnie więcej niż 5400 zł

Koszty uzyskania przychodu stosowane przy obliczaniu podatku za 2019 r. prezentuje poniższa tabelka:

Koszty uzyskania przychodu za cały 2019 rok
zatrudnieni na jednym etacie
rocznienie więcej niż 1751,25 zł
zatrudnieni na jednym etacie, dojeżdżający
rocznienie więcej niż 2626,54 zł
zatrudnieni na kilku etatach
rocznienie więcej niż 2151,54 zł
zatrudnieni na kilku etatach, dojeżdżający
rocznienie więcej niż 3226,92 zł 

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments