Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Wynagrodzenie (płaca, pensja):

wypłata pieniężna oraz wartość tzw. świadczenia w naturze (towary, materiały, usługi, itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.

Przepisy prawne dotyczące wynagrodzeń:
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 162 z 1999 r.  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 z 1998 r. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr. 21 z 1998 r. z późn. zm.)

 

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od posiadanych kwalifikacji, branży oraz miejsca zatrudnienia. Ustalane jest przy zawieraniu umowy o pracę, dzieło lub zlecenie, a więc przed wykonywaniem pracy. Wynagrodzenie obciążone jest podatkiem dochodowym oraz składkami ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wyróżnia się:

 • wynagrodzenie brutto – łączna kwota stanowiąca koszt pracodawcy z tytułu wynagrodzenia;
 • wynagrodzenie netto – kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o należny podatek dochodowy i składki społeczne i zdrowotne.
Rodzaje i składniki wynagrodzenia:
 • wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Składniki wynagrodzenia:
  • płaca zasadnicza;
  • dodatek funkcyjny;
  • premie;
  • dodatek stażowy;
  • dodatek za godziny nadliczbowe, za pracę w porze nocnej;
  • inne świadczenia: wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, za czas choroby, świadczenie w naturze – deputaty (np. chleb, mleko)
 • wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.
 • wynagrodzenie uczniów.

Obowiązkowe potrącenia od wynagrodzeń brutto (obciążające pracowników):
 • Składki na ubezpieczenia społeczne:
  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe;
 • Pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Należną zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Podstawa wymiaru składek odprowadzanych do ZUS oraz ich wysokość w %

Tytuł ubezpieczeniaPodstawa wymiaru składekWymiar składki finansowanej przez:Razem składki odprowadzane do ZUS
Ubezpieczonego (pracownika)Płatnika (pracodawcę)
EmerytalnePrzychód
(wynagrodzenie
brutto za czas
przepracowany)
9,76%9,76%19,52%
Rentowe1,50%6,50%8,00%
Chorobowe2,45%-2,45%
Wypadkowe-od 1.04.2019 r.
od 0,67% do 3,33%*
od 1.04.2019 r.
od 0,67% do 3,33%*
Fundusz Pracy-2,45%2,45%
FGŚP-0,10%0,10%
Razem13,71%20,48%**34,19%**
Składka zdrowotna pobranaWynagrodzenie brutto
za czas przepracowany
– składki ubezpieczeń
społecznych (ubezpieczonego)
9%-9%
Składka zdrowotna odliczona7,75%-7,75%

*Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. – 1,67% podstawy wymiaru.
** Uwzględniono składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% podstawy wymiaru.
  


Skala podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy o PIT

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w 2019 r.:

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 i 11 ustawy o PIT

 

Algorytm obliczania i ewidencja listy płac  
 

Strony: 1 2