Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Algorytm obliczania listy płac:

 1. Wynagrodzenie brutto
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne
  • a) emerytalne [9,76% z poz. 1]
  • b) rentowe [1,50% z poz. 1]
  • c) chorobowe [2,45% z poz. 1]
 3. Razem składki [poz. 2a + poz. 2b + poz. 2c]
 4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotnego [poz. 1 – poz. 3]
 5. Składka ubezpieczenia zdrowotnego
  • a) pobrana [9% z poz. 4]
  • b) odliczona od podatku [7,75% z poz.4 ]
 6. Podstawa naliczenia podatku dochodowego [poz. 4 – 111,25 lub 139,06]
 7. Podstawa naliczenia podatku dochodowego zaokrąglona do pełnych złotych
 8. Należna zaliczka na podatek dochodowy  [18% x poz. 7 – 46,33 – poz. 5b]
 9. Należna zaliczka po zaokrągleniu do pełnych złotych
 10. Wynagrodzenie netto [poz. 1 – poz. 3 – poz. 5a – poz.9]  

Ewidencję rozrachunków z tytułu wynagrodzeń prowadzi się na koncie księgi głównej „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, na którym ujmuje się naliczenie należnych wynagrodzeń, potrącenia dokonywane na liście płac oraz wypłatę wynagrodzenia netto.

Dowodem księgowym, stanowiącym podstawę ewidencji rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń jest lista płac.

 


Ewidencja listy płac

Objaśnienia do schematu:
 1. Lista płac:
  • Wynagrodzenia brutto pracowników    21 000,-
  • Wartość należnych pracownikom deputatów w naturze    3 000,-
  • Ogółem przychód (wynagrodzenie)    24 000,
 2. Lista płac – potrącenia w liście płac
  • Obowiązkowe:
   • a) Składki ubezpieczeń społecznych    3 290,40
   • b) Składka ubezpieczenia zdrowotnego – pobrana    1 863,86
   • c) Należna zaliczka na podatek dochodowy    2 056,-
  • Dobrowolne:
   • d) Składki związkowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa, ubezpieczenia dobrowolne pracowników np. w PZU    970,-
  • Pozostałe:
   • e) Należności z tytułu pobranych przez pracowników, a nierozliczonych zaliczek    60,-
  • Potrącenia razem    8 240,26
 3. Lista płac – wypłacono pracownikom wynagrodzenia gotówką    4 700,-
 4. Wb- przelewy wynagrodzeń na imienne rachunki bankowe pracowników    11 059,74
 5. Rw – wydanie pracowniom deputatów    3 000,-
 6. Fa VAT wewnętrzna za wydane pracownikom deputaty:
  • a) Wartość netto = cena sprzedaży netto [nie księgować]    3 600,-
  • b) Podatek VAT 23%    828,-

Strony: 1 2