Egzamin pisemny – A.36 – wrzesień 2015 r. (test online)

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – wrzesień 2015 – egzamin CKE

Egzamin pisemny


 

 test online

 

Zadanie 1.
Przedsiębiorstwo Produkcyjne
MGIEŁKA sp. z o.o.
30-990 Lublin
ul. Kolorowa 7
NIP: 6781015010
Odbiorca
Wz Wydanie materiałów zewn.
Nr bieżący WZ
Egz.
Drogeria ALICJA sp. z o.o.
30-990 Lublin, ul. Kraśnicka 90
NIP: 6972051086
1/05/2015
1
Nr magaz. Wz
Data
Przeznaczenie
1
25.05.2015
Nr zamówienia
Środek transportu
Sprzedaż
Data wysyłki
Wysyłka na koszt
Nr faktury
25.05.2015
odbiorcy
1/05/2015
Nazwa materiału
Ilość
Cena (w zł)
Wartość (w zł)
Konto syntet. mater.
Zapas ilość
Żądana
j.m.
Wydana
Perfumy
20
szt.
20
300,00
6 000,00
601
Balsam do ciała
30
szt.
30
8,00
240,00
601
Razem
6 240,00
Wystawił
Zatwierdził
Wydał
Data
Odebrał
Ewidencja ilościowo-wartościowa
Karol Wilczak
Jan Albin
Tadeusz Nowak
25.05.2015 r.
Wacław Lis
Przedstawiony dowód księgowy jest podstawą
A| wydania wyrobów gotowych w Drogerii ALICJA.
B| przyjęcia wyrobów gotowych w Drogerii ALICJA.
C| wydania wyrobów gotowych w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym MGIEŁKA.

D| przyjęcia wyrobów gotowych w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym MGIEŁKA.

Zadanie 2.
Ujęcie zdarzeń gospodarczych i rezultatów działalności w określonych przedziałach czasowych wynika z zastosowania zasady
A| istotności.
B| memoriału.
C| periodyzacji.
D| ostrożnej wyceny.
Zadanie 3.
Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, wykorzystywanego na potrzeby jednostki organizacyjnej, jest zaliczane do
A| środków trwałych.
B| należności długoterminowych.
C| inwestycji długoterminowych.
D| wartości niematerialnych i prawnych.
Zadanie 4.
Bony skarbowe o terminie wykupu 3 miesiące należą do
A| pożyczek krótkoterminowych.
B| inwestycji krótkoterminowych.
C| należności krótkoterminowych.
D| zobowiązań krótkoterminowych.
Zadanie 5.
Wystawiony weksel własny stanowi składnik
A| zobowiązań.
B| aktywów trwałych.
C| kapitałów własnych.
D| aktywów obrotowych.
Zadanie 6.
Przez ile lat przechowuje się księgi rachunkowe w jednostce gospodarczej?
A| 5 lat.
B| 10 lat.
C| 15 lat.
D| 50 lat.

Zadanie 7.

 

Na podstawie zapisów przedstawionych na kontach księgowych ustal wartość bilansową wyrobów gotowych.
A| 5 400,00 zł
B| 6 000,00 zł
C| 6 400,00 zł
D| 6 600,00 zł

Zadanie 8.

 

Na podstawie zapisów przedstawionych na kontach księgowych ustal wartość bieżącą wartości niematerialnych i prawnych.
A| 5 000,00 zł
B| 15 000,00 zł
C| 20 000,00 zł
D| 25 000,00 zł
Zadanie 9.
Otrzymane przez jednostkę gospodarczą odsetki od udzielonych innym jednostkom pożyczek stanowią
A| koszty finansowe.
B| przychody finansowe.
C| pozostałe koszty operacyjne.
D| pozostałe przychody operacyjne.
Zadanie 10.
Zakup za gotówkę materiałów przyjętych do magazynu jest dla przedsiębiorstwa
A| kosztem.
B| dochodem.
C| wydatkiem.
D| przychodem.
Zadanie 11.
Do której kategorii archiwalnej należy zatwierdzony roczny bilans oraz rachunek zysków i strat?
A| Kategorii A.
B| Kategorii B.
C| Kategorii Bc.
D| Kategorii BE.
Zadanie 12.
W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia rachunkowości jest
A| ustawa o rachunkowości.
B| Kodeks spółek handlowych.
C| Kodeks postępowania administracyjnego.
D| ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Zadanie 13.
Która zasada rachunkowości nakazuje, by zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmować w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną, nawet kiedy jest to sprzeczne z wymogami formalnymi?
A| Istotności.
B| Ciągłości.
C| Ostrożnej wyceny.
D| Przewagi treści nad formą.
Zadanie 14.
Zakup środka trwałego, za który zapłata nastąpi w terminie późniejszym, jest operacją
A| aktywną niezmieniającą sumy bilansowej.
B| pasywną niezmieniającą sumy bilansowej.
C| aktywno-pasywną zwiększającą sumę bilansową.
D| aktywno-pasywną zmniejszającą sumę bilansową.
Zadanie 15.
Hurtownia
ŚWIAT POŚCIELI sp. z o.o.
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sulejowska 11
NIP: 6781015010
Dostawca
Pz Przyjęcie materiałów zewn.
Nr bieżący Pz
Egz.
Producent Pościeli MEWA sp. z o.o.
50-230 Warszawa, ul. Źródlana 77
NIP: 5272367496
1/2015
1
Nr magaz. Pz
Data
Przeznaczenie
1
17.05.2015
Nr zamówienia
Środek transportu
Sprzedaż
Data wysyłki
Data otrzymania
Nr faktury
własny
17.05.2015
17.05.2015
6/2015
Nazwa materiału
Ilość
Cena (w zł)
Wartość (w zł)
Konto syntet. mater.
Zapas ilość
Dostarczona
j.m.
Przyjęta
Pościel satynowa
30
kpl
30
80,00
2 400,00
Pościel z kory
20
kpl
20
50,00
1 000,00
Razem
3 400,00
Wystawił
Zatwierdził
Wydał
Data
Odebrał
Ewidencja ilościowo-wartościowa
Julia Nowak
Karol Nowy
Jan Kwiatkowski
17.05.2015 r.
Eugeniusz Marus
Na których kontach księgowych i po której stronie należy zaksięgować operację gospodarczą wynikającą z przedstawionego dowodu księgowego?
A| Wn Rozliczenie zakupu towarów, Ma Towary.
B| Wn Towary, Ma Rozliczenie zakupu towarów.
C| Wn Materiały, Ma Rozliczenie zakupu materiałów.
D| Wn Rozliczenie zakupu materiałów, Ma Materiały.

Zadanie 16.

 

Które konta księgowe zostały prawidłowo otwarte?
A| Materiały, Wynik finansowy, Kapitał zakładowy.
B| Kredyty bankowe, Wynik finansowy, Inne środki pieniężne.
C| Materiały, Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, Wynik finansowy.
D| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, Inne środki pieniężne, Materiały.
Zadanie 17.
Na koniec okresu sprawozdawczego saldo konta Koszty działalności podstawowej jest wykazywane – w bilansie w pozycji
A| produkty gotowe.
B| produkty w toku.
C| materiały.
D| towary.
Zadanie 18.
Operację gospodarczą o treści „wypłacono z kasy pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów biurowych” należy zaksięgować
A| Wn Towary, Ma Kasa.
B| Wn Materiały, Ma Kasa.
C| Wn Rozrachunki z dostawcami, Ma Kasa.
D| Wn Pozostałe rozrachunki z pracownikami, Ma Kasa.
Zadanie 19.
Rozliczenie niedoboru naturalnego materiałów, mieszczącego się w granicach norm i ubytków, należy zaksięgować
A| Wn Rozliczenie niedoborów i szkód, Ma Materiały.
B| Wn Zużycie materiałów, Ma Rozliczenie niedoborów i szkód.
C|Wn Rozliczenie niedoborów i szkód,Ma Zużycie materiałów.
D| Wn Straty nadzwyczajne, Ma Rozliczenie niedoborów i szkód.
Zadanie 20.
Kontrola dokumentu pod względem rachunkowym polega na sprawdzeniu, czy dokument
A| nie zawiera korekt.
B| zawiera prawdziwe dane.
C| nie zawiera błędów w obliczeniach.
D| zawiera wszystkie dane zgodnie z przepisami prawa.
Zadanie 21.
Ujemne różnice kursowe są zaliczane do
A| kosztów finansowych.
B| przychodów finansowych.
C| pozostałych kosztów operacyjnych.
D| pozostałych przychodów operacyjnych.
Zadanie 22.
Operacja gospodarcza o treści „naliczono karę umowną dla dostawcy z tytułu opóźnienia dostawy” spowoduje zwiększenie
A| strat nadzwyczajnych.
B| zysków nadzwyczajnych.
C| pozostałych kosztów operacyjnych.
D| pozostałych przychodów operacyjnych.
Zadanie 23.
Wartość początkowa środka trwałego wynosi 20 000,00 zł, a roczna stawka amortyzacji 20%. Jaka będzie wartość bilansowa środka trwałego po 2 latach użytkowania?
A| 4 000,00 zł
B| 8 000,00 zł
C| 12 000,00 zł
D| 16 000,00 zł
Zadanie 24.
Środki trwałe dzierżawione jest to konto księgowe
A| bilansowe.
B| wynikowe.
C| analityczne.
D| pozabilansowe.
Zadanie 25.
Odsetki od kredytu bankowego, zaciągniętego na budowę hali produkcyjnej, w trakcie jej realizacji zwiększają
A| koszty finansowe.
B| pozostałe koszty operacyjne.
C| wartość środków trwałych w budowie.
D| wartość inwestycji długoterminowych.
Zadanie 26.
Zasady podwójnego zapisu nie stosuje się na kontach
A| bilansowych.
B| wynikowych.
C| syntetycznych.
D| pozabilansowych.
Zadanie 27.
Hurtownia zakupiła i przyjęła do użytkowania w maju 2015 roku zestaw komputerowy o wartości początkowej 6 000,00 zł. Jednostka stosuje amortyzację podatkową z roczną stawką amortyzacji 30%. Wartość odpisu amortyzacyjnego w 2015 roku wyniesie
A| 150,00 zł
B| 1 050,00 zł
C| 1 800,00 zł
D| 4 200,00 zł
Zadanie 28.
Udzielona bankowi przez wierzyciela dyspozycja obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela jest formą regulowania płatności za pomocą
A| akredytywy.
B| polecenia zapłaty.
C| polecenia przelewu.
D| czeku rozrachunkowego.
Zadanie 29.
Dniem bilansowym jest dzień, na który jednostka
A| otwiera konta księgi głównej.
B| otwiera konta ksiąg pomocniczych.
C| sporządza sprawozdanie finansowe.
D| sporządza zestawienie obrotów i sald.
Zadanie 30.
Wyciąg bankowy nr 5/05/2015
Saldo początkowe na dzień 01.05.2015 r.
10 000,00
Lp.
Data operacji
Tytuł płatności
Obciążenia
Uznania
1.
2.
3.
4.
11.05.2015 r.
21.05.2015 r.
30.05.2015 r.
30.05.2015 r.
Wpływ należności od Domu Handlowego
Zapłata za paliwo
Opłata za prowadzenie rachunku
Wpływ kary od dostawcy z tytułu opóźnienia w dostawie towarów
1 200,00
50,00
8 200,00
500,00
Saldo końcowe na dzień 31.05.2015 r.
?
Saldo końcowe na rachunku bankowym jednostki wynosi
A| 7 450,00 zł
B| 8 700,00 zł
C| 17 450,00 zł
D| 19 950,00 zł
Zadanie 31.
Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym wytworzyło:
100 szt. wyrobów gotowych,
50 szt. produktów niezakończonych, przerobionych w 50%.
Koszty wytworzenia przedstawiały się następująco
Lp.
Wyszczególnienie
Wartość w zł
1.
Materiały bezpośrednie
2 500,00
2.
Płace bezpośrednie wraz z narzutami
2 000,00
3.
Uzasadnione koszty wydziałowe
500,00
Ile wynosi jednostkowy koszt wytworzenia produktu niezakończonego?
A| 20,00 zł
B| 40,00 zł
C| 50,00 zł
D| 100,00 zł
Zadanie 32.
W piekarni oferującej pieczywo pszenne o różnej gramaturze, jednostkowy koszt produkcji ustala się, stosując kalkulację
A| procesową.
B| doliczeniową.
C| podziałową prostą.
D| podziałową ze współczynnikami.
Zadanie 33.

SPRZEDAWCA
Przedsiębiorstwo Produkcyjne AGA sp. z o.o.
93-105 Łódź, ul. Wschodnia 5
NIP: 7251801126
FAKTURA
Miejscowość: Łódź
Data wystawienia faktury: 04.05.2015 r.
Data dokonania dostawy: 04.05.2015 r.
Nr 45/2015
NABYWCA
Centrum Handlowe JAŚ sp. z o.o.
92-340 Łódź, ul. Traktorowa 11
NIP: 7681645485
Lp.
Nazwa towaru lub usługi
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość netto
Stawka podatku
Kwota podatku
Wartość brutto
%
1.
Biurko szkolne
szt.
100
100,00
10 000,00
23
2 300,00
12 300,00
Sposób zapłaty: gotówka
Do zapłaty: 7 995,00 zł
Słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście zł 00/100
Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku
10 000,00
23
2 300,00
13 200,00
8
5
RAZEM
10 000,00
2 300,00
13     200,00
W fakturze popełniono błąd rachunkowy. Korekty dokumentu dokona
A| Centrum Handlowe JAŚ sp. z o.o., wystawiając notę korygującą.
B| Centrum Handlowe JAŚ sp. z o.o., wystawiając fakturę korygującą.
C| Przedsiębiorstwo Produkcyjne AGA sp. z o.o., wystawiając notę korygującą.
D| Przedsiębiorstwo Produkcyjne AGA sp. z o.o., wystawiając fakturę korygującą.
Zadanie 34.
Zestawienie obrotów i sald pozwala wykryć błędy polegające na
A| zaksięgowaniu operacji na jednym koncie.
B| zaksięgowaniu błędnej kwoty operacji gospodarczej.
C| pominięciu księgowania danej operacji gospodarczej.
D| wielokrotnym zaksięgowaniu tej samej operacji gospodarczej.
Zadanie 35.
Ustalono podczas inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne:
niedobór produktu A 80 szt. po 12 zł/szt.,
nadwyżka produktu B 100 szt. po 10 zł/szt.
Komisja inwentaryzacyjna po analizie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych, podjęła decyzję o skompensowaniu różnic Wartość kompensaty będzie wynosić
A| 1 200 zł
B| 1 000 zł
C| 960 zł
D| 800 zł
Zadanie 36.
W wariancie porównawczym ustalania wyniku finansowego konta kosztów według rodzaju na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przeksięgowuje się na stronę
A| Wn konta Wynik finansowy.
B| Ma konta Wynik finansowy.
C| Wn konta Rozliczenie kosztów.
D| Ma konta Rozliczenie kosztów.
Zadanie 37.
Aktywa trwałe
60 000,00 zł
Aktywa obrotowe
30 000,00 zł
Zysk netto
3 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży
15 000,00 zł
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto, obliczony na podstawie danych z tabeli, wynosi
A| 10%
B| 20%
C| 25%
D| 50%
Zadanie 38.
Zdolność jednostki do terminowego regulowania zobowiązań bieżących ocenia się na podstawie wskaźników
A| obrotowości.
B| zyskowności.
C| płynności finansowej.
D| sprawności działania.
Zadanie 39.
Przychody ze sprzedaży towarów
100 000,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne
20 000,00 zł
Zyski nadzwyczajne
1 500,00 zł
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
50 000,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne
3 000,00 zł
Straty nadzwyczajne
500,00 zł
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli ustal wynik z działalności operacyjnej.
A| 66 500,00 zł
B| 67 000,00 zł
C| 68 000,00 zł
D| 68 500,00 zł
Zadanie 40.
Do oceny sprawności działania jednostki służy między innymi wskaźnik
A| zadłużenia ogółem.
B| rentowności sprzedaży.
C| rotacji należności w dniach.

D| struktury aktywów trwałych.

 
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ela B

Zostałam natchnięta nadzieją 🙂 Może zdam 🙂

Elżbieta

To może ja też zdam, a egzamin tuż, tuż…