Egzamin pisemny – A.35 – 8 wrzesień 2015 r.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – wrzesień 2015 – egzamin CKE

Egzamin pisemny

Zadanie 1.
Który z podmiotów podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym?
A| Zakład Blacharski Piotr Nowak.
B| Zakład Krawiecki J. Kos, I. Sus s.c.
C| Gospodarstwo Rolne Jan Kowalski.
D| Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka Akcyjna.
Zadanie 2.
Dochód spółki akcyjnej opodatkowany jest:
A| podatkiem od towarów i usług.
B| podatkiem dochodowym od osób prawnych.
C| podatkiem od czynności cywilono-prawnych.
D| ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Zadanie 3.
Jednym z zadań Ministerstwa Skarbu Państwa jest
A| przygotowanie projektów prywatyzacji.
B| pobór podatków i innych należności budżetu państwa.
C| przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla osób bezrobotnych.
D| Udzielanie pomocy finansowej bankom, którym grozi utrata wypłacalności.
Zadanie 4.
W której jednostce dochód z działalności gospodarczej służy realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków?
A| W spółdzielni.
B| W stowarzyszeniu.
C| W spółce komandytowej.
D| W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zadanie 5.
Który opis charakteryzuje spółkę cywilną?
A.     
– za zobowiązania spółki wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem.
– organami spółki są: zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie akcjonariuszy
– jej działalność jest regulowana przez przepisy kodeksu spółek handlowych
B.     
– spółka nie posiada osobowości prawnej
– za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem
– źródłem przepisów dotyczących spółki jest kodeks cywilny
C.     
– spółka jest przeznaczona dla osób wykonujących wolne zawody
– spółka powstaje z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców
– wymaga prowadzenia pełnej księgowości
D.     
– jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną
– organami spółki są: zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza, zarząd
– spółka wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Zadanie 6.
Zgłoszenie do ZUS na formularzu ZUS ZUA, nowozatrudnionego pracownika, dokonuje się od daty powstania obowiązku ubezpieczenia w terminie
A| 7 dni.
B| 10 dni.
C| 15 dni.
D| 20 dni.
Zadanie 7.
W której fazie cyklu życia produktu następuje największy wzrost sprzedaży produktu, a celem działań marketingowych jest stale powiększanie udziału produktu w rynku?
A| Spadku.
B| Wzrostu.
C| Dojrzałości.
D| Wprowadzenia.
Zadanie 8.
Który dokument powinien sporządzić sprzedawca, aby udokumentować zwrot sprzedanych towarów do magazynu po uznaniu reklamacji odbiorcy?
A| PZ – przyjęcie zewnętrzne.
B| WZ – wydanie zewnętrzne.
C| RW – rozchód wewnętrzny.
D| PW – przyjęcie wewnętrzne.
Zadanie 9.
Nadwyżkę gotówki, znajdującą się w kasie, kasjerka powinna odprowadzić do banku wystawiając dokument
A| Weksel.
B| Kasa przyjmie.
C| Czek gotówkowy.
D| Bankowy dowód wpłaty.
Zadanie 10.

Cukiernia AGATKA
Agata Mróz
ul. Konwaliowa 6
10-691 Olsztyn
Konto kosztów
Konto wydziału
RW Rozchód materiałów wewn.
Nr bieżący RW
Egz.
1/03/2015
1
Skąd
Dokąd
Nr magaz. Wz
Data
Magazyn główny
Produkcja
1/03/2015
7.03.2015
Nazwa materiału
Ilość
Cena (w zł)
Wartość (w zł)
Zapas ilość
Żądana
j.m.
Wydana
Cukier
10
kg
10
2,80
28,00
Razem
28,00
Wystawił
Zatwierdził
Wydał
Data
Pobrał
Ewidencja ilościowo-wartościowa
Kamil Mróz
Żaneta Kos
Jacek Flis
7.03.2015 r.
Jan Borek
Przedstawiony dokument magazynowy potwierdza
A| wydanie towarów dla odbiorcy.
B| wydanie materiałów do produkcji.
C| przyjęcie materiałów do magazynu.
D| wydanie wyrobów gotowych dla odbiorcy.
Zadanie 11.
Przedsiębiorstwo płaci przelewem za usługi na podstawie otrzymanej faktury. Który błąd na poleceniu przelewu uniemożliwi realizację płatności przez bank?
A| Błędna kwota przelewu.
B| Błędny numer faktury w tytule przelewu.
C| Brak kodu pocztowego w nazwie zleceniodawcy.
D| Brak jednej cyfry w numerze konta bankowego odbiorcy.
Zadanie 12.

SPRZEDAWCA
Cementownia WARMIA sp. z o.o.
ul. Piaskowa 24
13-100 Nidzica
NIP 726-13-02-690
FAKTURA
Miejscowość: Nidzica
Data wystawienia faktury: 10.04.2015 r.
Data dokonania dostawy: 10.04.2015 r.
Nr 534/04/2015
NABYWCA
Hurtownia BUDMAR
ul. Jeziorna 6, 06-500 Mława
NIP 530-130-21-37
Lp.
Nazwa towaru lub usługi
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość netto
Stawka podatku
Kwota podatku
Wartość brutto
1.
Cement 25 kg
szt.
70
10,00
700,00
23
161,00
861,00
Sposób zapłaty: przelew 14 dni
Nr konta: 65 1240 3800 1111 0000 4471 9904
Bank: BZ WBK
Do zapłaty: 861,00 zł
Słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt siedem zł
W tym
700,00
23
161,00
861,00
RAZEM
700,00
161,00
861,00
Odebrał
Stefan Borowski
Wystawił
         Justyna Kowalska
Właściciel hurtowni materiałów budowlanych (podatnik podatku VAT) zakupione towary przyjmuje do magazynu po rzeczywistej cenie zakupu. W kwietniu otrzymał fakturę od dostawcy za zakupiony cement w ilości 70 szt., a w dostawie otrzymał 65 szt. cementu. Wartość cementu przyjętego do magazynu na podstawie wystawionego dokumentu PZ – przyjęcie zewnętrzne wynosił
A| 650,00 zł
B| 700,00 zł
C| 799,50 zł
D| 861,00 zł
Zadanie 13.

RAPORT KASOWY NR 1/08/2015 za okres od 1.08.2015 do 31.08.2015
Poz.
Data
Dowód numer
Treść
Przychód
Rozchód
1.
06.08.2015
KW 1/08/2015
Wypłata zaliczki na zakup papieru ksero dla E. Ciszek
270,00
2.
10.08.2015
KP 1/08/2015
Zwrot niewykorzystanej zaliczki przez E. Ciszek
3,00
3.
17.08.2015
KP 2/08/2015
Wpłata należności za FVS 9/08/2015
3 100,00
4.
20.08.2015
KW 2/08/2015
Wpłata gotówki do banku
3 000,00
Sporządził
Sprawdził
Obroty kasy
3 105,00
3 270,00
Anna Lisowska
Janusz Kozłowski
Stan kasy
poprzedni
210,00
—-xxx—-
Księgowano
obecny
—-xxx—-
?
dzień
strona
pozycja
podpis
Sumy kontrolne
3 315,00
3 315,00
Zgodnie z raportem kasowym stan środków pieniężnych w kasie na koniec sierpnia wynosił
A| 45 zł
B| 165 zł
C| 210 zł
D| 375 zł

Zadanie 14.

SPRZEDAWCA
Hurtownia
EWA sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 33
02-001 Warszawa
NIP 526-10-12-687
FAKTURA
Miejscowość: Warszawa
Data wystawienia faktury: 10.08.2015 r.
Data dokonania dostawy: 10.08.2015 r.
Nr 234/04/2015
NABYWCA
Sklep PUCHATEK
10-694 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 26
NIP 739-169-30-26
Lp.
Nazwa towaru lub usługi
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość netto
Stawka podatku
Kwota podatku
Wartość brutto
1.
Sanki dziecięce
szt.
10
50,00
500,00
23
115,00
615,00
Sposób zapłaty: przelew 7 dni
Nr konta: 65 1240 3800 1111 0000 4471 9904
Bank: BZ WBK
Do zapłaty: 615,00 zł
Słownie złotych: sześćset piętnaście zł
W tym
500,00
23
115,00
615,00
RAZEM
500,00
115,00
615,00
Odebrał
Paweł Janiak
Wystawił
     Adam Wysocki
Właściciel Sklepu PUCHATEK (płatnik podatku VAT) stosuje pry sprzedaży towarów marżę w wysokości 50% ceny sprzedaży netto. Na podstawie załączonej faktury zakupu towarów, oblicz jednostkową cenę sprzedaży brutto sanek dziecięcych.
A| 75,00 zł
B| 92,25 zł
C| 100,00 zł
D| 123,00 zł
Zadanie 15.
Cena sprzedaży netto towarów wynosi 25,00 zł. Towar jest opodatkowany 5% stawką podatku VAT. Ile wyniesie podatek VAT należny od sprzedaży 40 kg towaru?
A| 50,00 zł
B| 80,00 zł
C| 186,99 zł
D| 230,00 zł
Zadanie 16.
Lp.
Nazwa materiału
Jednostka masy
Zapas minimalny
Zapas maksymalny
Stan magazynowy
1.
Mąka żytnia
kg
40
105
65
W piekarni podstawowym surowcem do produkcji chleba jest mąka żytnia. Na podstawie informacji zawartych w tabeli, można stwierdzić, że mąka żytnie zgromadzona w magazynie jest zapasem
A| nieprawidłowym.
B| nadmiernym.
C| bieżącym.
D| zbędnym.
Zadanie 17.
Kwartał
Przychody ze sprzedaży w zł
Średni zapas towarów w zł
I
88 000
11 000
II
78 000
12 000
III
87 500
12 500
IV
90 000
10 000
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, w którym kwartale średni zapas towarów odnawiano najczęściej.
A| W I kwartale.
B| W II kwartale.
C| W III kwartale.
D| W IV kwartale.
Zadanie 18.
Zakład krawiecki otrzymał zamówienie na uszycie 10 szt. czarnych płaszczy damskich ze skóry. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli ustal, którego materiału zabraknie do realizacji tego zlecenia.
Lp.
Nazwa materiału
Jednostka miary
Norma zużycia materiału
Stan magazynowy
1.
Skóra czarna
mb
3,5
40
2.
Podszewka
mb
4,0
32
3.
Guziki
szt.
6
70
4.
Zamki
szt.
1
15

 

A| Zamków.
B| Guzików.
C| Podszewki.
D| Skóry czarnej.
Zadanie 19.
W cukrowni miesięczne (30-dniowe) zużycie buraków cukrowych oszacowano na 42 000 kg. Wskaźnik czasowy zapasu minimalnego wynosi 7 dni, a wskaźnik czasowy zapasu maksymalnego 11 dni. Ile powinien wynosić zapas minimalny ilościowy buraków?
A| 1 400 kg
B| 9 800 kg
C| 12 600 kg
D| 15 400 kg
Zadanie 20.
Informacje o podatku VAT za miesiąc sierpień
Wartość w zł
Podatek VAT należny od sprzedaży
2 000,00
Nadwyżka podatku naliczonego z poprzedniego miesiąca
600,00
Podatek VAT naliczony od nabycia towarów i usług pozostałych
900,00
Na podstawie danych zawartych w tabeli, oblicz kwotę zobowiązania z tytułu podatku VAT podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego za sierpień 2015 r.
A| 500,00 zł
B| 600,00 zł
C| 1 100,00 zł
D| 1 700,00 zł
Zadanie 21.
Wybrane pozycje z podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Wyszczególnienie
Suma zapisów za miesiąc w zł
Wartość sprzedanych towarów i usług
5 930,00
Pozostałe przychody
70,00
Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
3 470,00
Koszty uboczne zakupu
230,00
Wynagrodzenia w gotówce i naturze
1 850,00
Pozostałe koszty
150,00
Przedsiębiorca opodatkowany jest na zasadach ogólnych i płaci podatek linowy według stawki 195. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal zaliczkę na podatek dochodowy za sierpień 2015 r.
A| 57,00 zł
B| 300,00 zł
C| 760,00 zł
D| 1 140,00 zł
Zadanie 22.
Bank naliczył odsetki od środków zdeponowanych na rachunku firmowym przedsiębiorcy, które należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w pozycji
A| pozostałe wydatki.
B| pozostałe przychody.
C| wartość sprzedanych towarów i usług.
D| zakup towarów handlowych i materiałów.
Zadanie 23.
Grudzień 2014 r.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pracownik biurowy zatrudniony w pięciodniowym systemie czasu pracy złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie 23 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ile dni urlopu wykorzystał pracownik na podstawie tego wniosku?
A| 4 dni.
B| 5 dni.
C| 7 dni.
D| 9 dni.
Zadanie 24.
W części B teczki akt osobowych pracownika umieszcza się
A| umowę o pracę zawartą z pracownikiem.
B| kwestionariusz osobowy kandydata do pracy.
C| umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę.
D| świadectwo pracy wystawione przez poprzedniego pracodawcę.
Zadanie 25.
Umowa o pracę zawarta na okres 6 miesięcy od dnia 1 marca 2015 roku zakończyła się w dniu
A| 1 września 2015 r.
B| 2 września 2015 r.
C| 30 sierpnia 2015 r.
D| 31 sierpnia 2015 r.
Zadanie 26.

W przypadku wypłacania pracownikowi zasiłku chorobowego pracodawca powinien wykazac liczbę dni zasiłkowych i wysokość świadczenia na formularzu

A| ZUS RCA
B| ZUS ZUA
C| ZUS ZZA
D| ZUS RSA
Zadanie 27.
W zakładzie krawieckim szwaczki wynagradzane są w formie akordu progresywnego. W miesięcznym okresie rozliczeniowym szwaczka uszyła 510 par spodni. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz przysługujące jej wynagrodzenie.
Ilość uszytych spodni (w szt.)
Stawka akordowa (w zł)
do 400
5,00
401-500
6,00
powyżej 500
7,00

A| 2 550,00 zł
B| 2 670,00 zł
C| 3 060,00 zł
D| 3 570,00 zł
Zadanie 28.
Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
stanowisko: główny księgowy
wymiar czasu pracy: pełny etat
składniki wynagrodzenia:
wynagrodzenie zasadnicze 3 000 zł
dodatek stażowy 20%
dodatek kierowniczy 15%
Zgodnie z regulaminem wynagrodzeń podstawą naliczenia dodatków określonych stawką procentową jest wynagrodzenie zasadnicze. Na podstawie informacji zawartych w umowie o pracę, oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika.
A| 3 000,00 zł
B| 3 450,00 zł
C| 3 600,00 zł
D| 4 050,00 zł

Zadanie 29.

Wyszczególnienie
Kwoty w zł
Podstawa naliczenia zaliczki na podatek dochodowy
1 890,00
Zaliczka na podatek dochodowy
293,87
Składka zdrowotna pobrana
170,10
Składka zdrowotna odliczona
155,00
Należna zaliczka na podatek dochodowy
?

 

Na podstawie informacji ujętych w tabeli, oblicz należną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika za sierpień 2015 r.
A| 139,00 zł
B| 185,00 zł
C| 294,00 zł
D| 340,00 zł
Zadanie 30.
Pracownik jest zatrudniony w systemie czasowo-prowizyjnym. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal wartość brutto wynagrodzenia, jakie otrzyma pracownik za wykonaną pracę.
Wynagrodzenie zasadnicze
2 000,00 zł
Wartość sprzedaży
4 000,00 zł
Wysokość prowizji
20%
A| 2 400,00 zł
B| 2 800,00 zł
C| 3 000,00 zł
D| 4 400,00 zł
Zadanie 31.
Pracodawca jest uprawniony do wypłacania pracownikom zasiłków z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Na podstawie informacji zawartych w tabeli, ustal kwotę do zapłaty za rzecz ZUS za sierpień 2015 r.
Wyszczególnienie za miesiąc sierpień 2015 r.
Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika
6 170,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę
7 690,00 zł
Zasiłki chorobowe wypłacone pracownikom
1 340,00 zł
Zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze wypłacane pracownikom
2 820,00 zł

A| 6 170,00 zł
B| 9 700,00 zł
C| 12 520,00 zł
D| 13 860,00 zł
Zadanie 32.

Informacje o zaliczkach i wynagrodzeniu płatnika za miesiąc sierpień 2015 r.
Kwota w zł
Zaliczki na podatek potrącone z listy płac pracowników zarządu i administracji
1 060,00
Zaliczki na podatek potrącone z listy płac robotników i pracowników technicznych
2 240,00
Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego
10,00
Na podstawie danych zamieszonych w tabelki ustal, którą kwotę powinien wpłacić pracodawca na konto urzędu skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za sierpień 2015 r.
A| 1 060,00 zł
B| 2 240,00 zł
C| 3 290,00 zł
D| 3 310,00 zł
Zadanie 33.

W zakładzie meblarskim średni stan zatrudnienia w pierwszym kwartale wyniósł 100 osób. W kwietniu zwolniono sześciu pracowników i przyjęto do pracy ośmiu nowych pracowników. Ile wynosi wskaźnik zwolnień?

A| 2%
B| 6%
C| 8%
D| 14%
Zadanie 34.
Na podstawie danych zamieszonych w tabeli ustal, która brygada robotnicza uzyskała najwyższą wydajność pracy w przeliczeniu na 1 roboczogodzinę.
Brygada
Liczba robotników
Czas pracy (w godz.)
Liczba wyrobów (w szt.)
A
10
8
400
B
8
5
320
 C
5
8
360
 D
6
7
294
Zadanie 35.
Producent sprzętu AGD zmierza w okresie najbliższych pięciu lat poszerzyć asortyment produkowanych wyrobów i stworzyć własną sieć ich dystrybucji. W którym planie uwzględniono realizację zamierzonych celów?
A| Taktycznym.
B| Rzeczowym.
C| Operacyjnym.
D| Strategicznym.
Zadanie 36.
Pierwszym etapem procesu planowania w przedsiębiorstwie jest
A| ustalanie celów.
B| identyfikacja problemów.
C| analiza otoczenia konkurencyjnego.
D| analiza własnych zasobów i umiejętności.
Zadanie 37.
Która część biznesplanu zawiera informacje o otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa?
A| Opis procesu produkcji.
B| Analiza rynku i konkurencji.
C| Ocena finansów i ich prognoza.
D| Charakterystyka wytworzonego produktu.
Zadanie 38.
Szkoły językowe oferują kursy języków obcych. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, w której szkole udział przychodów ze sprzedaży kursów języka angielskiego był największy.
Przychody ze sprzedaży kursów językowych w zł
Szkoła
A
B
C
D
Język angielski
24 000
40 000
25 000
26 000
Język niemiecki
30 000
26 000
11 000
18 000
Język hiszpański
6 000
14 000
4 000
6 000
Razem
60 000
80 000
40 000
50 000
Zadanie 39.
Na podstawie danych zamieszonych w tabeli określ, w którym roku przedsiębiorstwo uzyskało najmniejszą rentowność zasobów majątkowych.
Rok
Zysk netto (w tys. zł)
Aktywa ogółem (w tys. zł)
2011
46
460
2012
63
450
2013
48
600
2014
54
450
A| W 2011 r.
B| W 2012 r.
C| W 2013 r.
D| W 2014 r.
Zadanie 40.

W zakładzie produkującym rolety okienne ujawniono znaczne zwiększenie kosztów zużycia tkanin używanych do produkcji. Zespół przeprowadzający analizę ekonomiczną powinien bezpośrednio po ujawnieniu tej nieprawidłowości
A| opracować i wdrożyć wnioski.
B| zgromadzić materiały sprawozdawcze.
C| Oszacować koszty zużycia materiałów i energii.
D| Ustalić przyczyny wzrostu kosztów zużycia materiałów.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments