Egzamin – A.36 – wrzesień 2015 – PP BURACZEK + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – wrzesień 2015 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Produkcyjne BURACZEK sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj pracę dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego BURACZEK sp. z o. o.:
1| Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.
2| Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
§  Wydania materiałów do produkcji,
§  Przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu,
§  Sprzedaży wyrobów gotowych,
§  Wydania sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu.
3|Zaksięguj na podstawie sporządzonych dowodów PK – Polecenie księgowania operacje gospodarcze dotyczące:
§  Naliczenia wynagrodzenia brutto oraz potrąceń w liście płac za maj 2015 r. PK 1/05/2015 z dnia 29.05.2015 r.
§  Naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowane ze środków pracodawcy PK 2/05/2015 z dnia 29.05.2015 r.
§  Naliczenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych za maj 2015 r. PK 3/05/2015 z dnia 31.05.2015 r.
§  Ustalenia wyniku finansowego netto za maj 2015 r. PK 4/05/2015 z dnia 31.05.2015 r. (miesiąc maj należy traktować jako pełny rok obrotowy).
4|Wydrukuj tylko dowody PK – Polecenie księgowania dotyczące:
§  PK 3/05/2015 – naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych,
§  PK 4/05/2015 – ustalenie wyniku finansowego netto za maj 2015 r.
5|Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za maj 2015 r.
6|Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań za maj 2015 r.
7| Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za maj 2015 r.

8| Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny ogólnego poziomu zadłużenia w latach 2013-2014.


zadanie z przykładowym rozwiązaniem w pdf (bez możliwości pobrania)