#próbny egzamin “stary” – Przedsiębiorstwo Handlowe MOTYL + przykładowe rozwiązanie

Przykładowe rozwiązanie
1| Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o., ewidencję operacji gospodarczych ze stycznia 2014 r., sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług za styczeń 2014 r., analizę i ocenę rentowności sprzedaży netto w Przedsiębiorstwie Handlowym MOTYL sp. z o.o. w latach 2012-2013 oraz wykonanie prac wynikających z projektu realizacji prac.
2| Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
– dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowe MOTYL sp. z o.o.
50-950 Wrocław, ul. Oławska 27, województwo: dolnośląskie
NIP: 8980027873, REGON: 000331719
Konto bankowe: 71 1500 1067 1210 6007 7963 0000
Bank: Kredyt Bank II O. we Wrocławiu
Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto
53-654 Wrocław, ul. Inowrocławska 4
Numer rachunku bankowego dla podatku od towarów i usług
11 1010 1674 0006 0622 2200 0000
Bank: NBP O/O. Wrocław
– dane identyfikacyjne odbiorcy
Biuro Turystyczne KOLIBER Michał Goliat
56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10, województwo: dolnośląskie
NIP 9110004854
Konto bankowe: 92 1020 5297 0000 1802 0087 2861
Bank: PKO Oddział 1 w Oleśnicy
Osobą upoważnioną do obioru dokumentów i towarów jest Karolina Nowak.
– dane identyfikacyjne dostawcy
SURVIVAL Cash&Cary
58-100 Świdnica, ul. A. Krajowej 50
NIP: 5210084388
Konto bankowe: 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724
Bank: PEKAO I O. w Świdnicy
– ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
– wykaz wybranych kont księgi głównej

010 Środki trwałe
071 Umorzenie środków trwałych
100 Kasa
131 Rachunek bieżący
138 Kredyty bankowe
201 Rozrachunki z odbiorcami
210 Rozrachunki z dostawcami
220 Rozrachunki z budżetami
225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT
300 Rozliczenie zakupu
330 Towary
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
760 Pozostałe przychody operacyjne
761 Pozostałe koszty operacyjne
801 Kapitał zakładowy
802 Kapitał zapasowy

stany początkowe kont księgi głównej na dzień 1.01.2014 r.
Środki trwałe
108 000,00
Umorzenie środków trwałych
16 200,00
Rachunek bieżący
60 000,00
Kasa
2 000,00
Kapitał zakładowy
100 000,00
Kapitał zapasowy
38 800,00
Kredyty bankowe
15 000,00
ewidencja towarów prowadzona jest według rzeczywistej ceny zakupu
ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 – układ rodzajowy
na sprzedaży towarów przedsiębiorstwo realizuje marżę w wysokości 50% ceny zakupu
jednostka jest podatnikiem podatku VAT, sprzedaż jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT – 23%
odbiorcy płacą należności w terminie 21 dni
osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Mariola Wyskok, do odbioru i zatwierdzania Franciszek Janik
numeracja dokumentów prowadzona jest odrębnie dla każdego dowodu ze wskazaniem miesiąca i roku
wybrane wielkości z bilansu oraz rachunku zysków i strat z roku 2012 i 2013 potrzebne do przeprowadzenia analizy rentowności sprzedaży netto
31.12.2012 r.
31.12.2013 r.
Zysk netto
48 600,00
64 800,00
Przychody ze sprzedaży
210 000,00
240 000,00
dane środków trwałych na 1 stycznia 2014 r.
Nr inwentarzowy
Nazwa środka trwałego
Wartość początkowa
Dotychczasowe umorzenie
Stawka amortyzacji
Rodzaj i metoda amortyzacji
Miejsce użytkowania
121/01
Lokal handlowy
90 000 zł
6 750 zł
2,5%
podatkowa liniowa
Dział handlowy
491/02
Zestaw komputerowy
18 000 zł
16 200 zł
30%
podatkowa linowa
Dział handlowy
3| Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o. ze stycznia 2014 r.
– założenie kartotek kontrahentów
– założenie kartotek towarów
– sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego – Pz 1/01/2014
– sporządzenie i wydrukowanie faktury sprzedaży – FS 1/01/2014
– sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego – Wz 1/01/2014
– sporządzenie i wydrukowanie korekty faktury sprzedaży – KFS 1/01/2014
– sporządzenie i wydrukowanie dowodu PK 1/01/2014 – Polecenie księgowania do zaksięgowania amortyzacji środków trwałych
– sporządzenie dowodu LT 1/01/2014 – likwidacja zestawu komputerowego

4| Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych ze stycznia 2014 r. w programie finansowo-księgowym.
– założenie kont ksiąg pomocniczych do kont Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami
– otwarcie kont saldami początkowymi na dzień 1.01.2014 r.
– sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
– ułożenie dowodów księgowych pod względem chronologicznym
– zadekretowanie dowodów księgowych
– sformułowanie treści operacji gospodarczych
– zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym oraz wydrukowanie dziennika księgowań i zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych

5| Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania dotyczących zdarzeń gospodarczych ze stycznia 2014 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.
Lp.
Data
Dowód
Treść operacji
Kwota
Numer konta
Wn
Ma
1.
8.01.2014
FZ 5/01/2014
Zakupiono towary w SURVIVAL Cash&Cary
a| wartość netto
b| podatek VAT naliczony
c| wartość brutto
12 170,00
2 799,10
14 969,10
300
225
210-00001
2.
8.01.2014
Pz 1/01/2014
Przyjęto zakupione towary do magazynu po RCZ
12 170,00
330
300
3.
15.01.2014
FS 1/01/2014
Sprzedano dla Biura Turystycznego KALIPER towary
a| wartość netto
namiot 30 x 405 = 12150
karimata 28 x 43,50 = 1218
śpiwór 20 x 97,50 = 1950
b| podatek VAT należny
c| wartość brutto
15 318,00
3 523,14
18 841,14
201-00001
730
225
4.
15.01.2014
Wz 1/01/2014
Wydano sprzedane towary z magazynu po RCZ
10 212,-
731
330
5.
16.01.2014
KFS 1/01/2014
Udzielono 4% rabatu na sprzedane towary dla Biura Turystycznego KALIPER
a| zmniejszenie wartości netto
b| zmniejszenie podatku VAT
c| zmniejszenie wartość brutto
-612,72
-140,93
-753,65
201-00001
730
225
6.
31.01.2014
PK 1/01/2014
Naliczono amortyzację środków trwałych
lokal handlowy 187,50
zestaw komputerowy 450,-
637,50
400
071
7.
31.01.2014
LT 1/01/2014
Zlikwidowano zestaw komputerowy
a| wartość początkowa
b| dotychczasowe umorzenie
c| wartość netto
18 000,00
16 650,00
1 350,00
071
761
010
6| Wykaz prac związanych ze sporządzeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług za styczeń 2014 r.
– ujęcie faktur zakupu w rejestrze VAT zakupu
– ujęcie faktur sprzedaży w rejestrze VAT sprzedaży
– sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług – VAT-7
– sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu do deklaracji VAT-7

7| Wykaz prac związanych z analizą rentowności sprzedaży netto Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o. w latach 2012-2013.
dobór wskaźnika do analizy rentowności sprzedaży netto
– obliczenie wskaźników za lata 2012-2013
– interpretacja ekonomiczna wielkości obliczonych wskaźników
– porównanie w czasie wielkości obliczonych wskaźników
– ocena rentowności sprzedaży netto (sytuacji finansowej przedsiębiorstwa) Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o. w latach 2012-2013

8| Sporządzony dokument LT dotyczący likwidacji zestawu komputerowego na 31 stycznia 2014 r.
dokument w arkuszu egzaminacyjnym

9| Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów dotyczących zdarzań gospodarczych ze stycznia 2014 r.
dokumenty w załączeniu
10| Sporządzona w programie finansowo-księgowym ewidencja operacji gospodarczych ze stycznia 2014 r. wraz z wydrukowanym dziennikiem księgowań oraz zestawieniem obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.
dokumenty w załączeniu
11| Sporządzone i wydrukowane poleceniu przelewu do deklaracji dla podatku od towarów i usług.
dokument w załączeniu – przelew (pdf)

12| Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o. w latach 2012-2013
Dobór wskaźnika

Obliczenie wskaźników w latach
Rok 2012

Rok 2013

Interpretacja wskaźników
W 2012 r. każda złotówka przychodu ze sprzedaży generowała 23 groszy zysku netto.
W 2013 r. każda złotówka przychodu ze sprzedaży generowała 27 groszy zysku netto.

Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto
W roku 2013 wskaźnik rentowności sprzedaży netto wzrósł w porównaniu z rokiem 2012 o 4%.
Nastąpiła poprawa rentowności sprzedaży netto. Każda złotówka przychodu wygenerowała o 4 grosze więcej w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. Tendencję wzrostową wskaźnika należy ocenić pozytywnie. Im wyższą wartość wykazuje wskaźnik rentowności sprzedaży netto, tym sytuacja jest korzystniejsza, czyli efektywność sprzedaży większa.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments