Egzamin pisemny – A.65 – styczeń 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.65 – styczeń 2015 – egzamin CKE

Egzamin pisemny

Zadanie 1.
Którą umowę cywilnoprawną powinien zawrzeć przedsiębiorca z osobą roznoszącą ulotki reklamowe w lipcu?
A| umowę agencyjną.
B| Umowę zlecenie.
C| Umowę o dzieło.
D| Umowę najmu.
Zadanie 2.
Przedmiotem umowy o dzieło może być
A| pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia.
B| przekazanie w odpłatne użytkowanie samochodu.
C| napisanie programu komputerowego.
D| sprzątanie biura.
Zadanie 3.
W przedsiębiorstwie handlowym kierownik działu sprzedaży jest wynagradzany w systemie czasowo-prowizyjnym. Miesięczne obroty sklepu wyniosły 50 000 zł. Kierownik przepracował 168 godzin zgodnie z wymiarem czasu pracy. Oblicz wynagrodzenie brutto pracownika w bieżącym miesiącu na podstawie danych w tabeli:
Nazwa składnika wynagrodzenia
Wartość
Miesięczna płaca podstawowa
2 000 zł
Premia regulaminowa
300 zł
Stawka prowizji
1%
Dodatek za wysługę lat obliczany od płacy podstawowej
5%
A| 2 915 zł
B| 2 900 zł
C| 2 420 zł
D| 2 400 zł

Zadanie 4.
Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w systemie akordu prostego z premią na podstawie następujących danych:
– wynagrodzenie na jednostkę wyrobu 10 zł/szt.,
– liczba wykonanych wyrobów zgodnie z normą jakościową 300 szt.,
– premia regulaminowa 500 zł,
– dodatek za wysługę lat 400 zł.
A| 3 000 zł
B| 3 400 zł
C| 3 500 zł
D| 3 900 zł
Zadanie 5.
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 3 200 zł. W miesiącu, dla którego wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin, pracownik przepracował dodatkowo 10 godzin nadliczbowych przypadających w dni robocze, w porze dziennej. Wynagrodzenie brutto pracownika wyniesie:
A| 3 200 zł
B| 3 400 zł
C| 3 500 zł
D| 3 600 zł
Zadanie 6.
Na wynagrodzenie brutto pracownika w grudniu 2014 r. składają się: płaca podstawowa, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i dodatek funkcyjny. Zmiennym składnikiem wynagrodzenia brutto jest :
A| dodatek funkcyjny.
B| płaca podstawowa.
C| dodatek za wysługę lat.
D| wynagrodzenie za godziny nad liczbowe.
Zadanie 7.
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło nie pozostaje w stosunku pracy ze zlecającym. Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do wypłaty.
Przychód ogółem
3 600,00 zł
Koszty uzyskania przychodu 50%
1 800,00 zł
Podstawa opodatkowania
1 800,00 zł
Należna zaliczka na podatek dochodowy do US
324,00 zł
Do wypłaty
…………. zł
A| 1 431 zł
B| 1 476 zł
C| 3 231 zł
D| 3 276 zł
Zadanie 8.
W rachunku do umowy zlecenia składka zdrowotna potrącona od przychodu ogółem zleceniobiorcy, który nie pozostaje w stosunku pracy ze zleceniodawcą, wynosi:
Przychód ogółem zleceniobiorcy
2 000,00 zł
Koszty uzyskania przychodu 20%
400,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne
0,00 zł
Składka zdrowotna 7,75%
?
Składka zdrowotna 9%
?
A| 144 zł
B| 155 zł
C| 180 zł
D| 186 zł
Zadanie 9.
Aby zgłosić pracownika do obligatoryjnych ubezpieczeń, należy sporządzić deklarację o symbolu:
A| ZUS ZZA
B| ZUS ZUA
C| ZUS RCA
D| ZUS DRA
Zadanie 10.
Dla osoby współpracującej w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi
A| wynagrodzenie brutto pracownika.
B| 60% wynagrodzenia brutto pracownika.
C| prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne.
D| 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Zadanie 11.
Przedsiębiorca podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym może opłaca dobrowolnie składkę
A| rentową.
B| emerytalną.
C| chorobową.
D| wypadkową.
Zadanie 12.
Ile wynosi kwota składek na ubezpieczenia społeczne potrącana z wynagrodzenia brutto pracownika, obliczona według stawki 13,71%?
Składniki wynagrodzenia
Kwota w zł
Wynagrodzenie za czas przepracowany
1 600,00
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
400,00
Wynagrodzenie za czas choroby
200,00
Wynagrodzenie brutto
2 200,00
A| 219,36 zł
B| 246,78 zł
C| 274,20 zł
D| 301,62 zł
Zadanie 13.
Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę liczone od podstawy wymiaru wynoszącej 1 000 zł.
Wyszczególnienie
Wysokość składki w %
finansowanej przez pracownika
finansowanej przez pracodawcę
Składka na ubezpieczenie emerytalne
9,76
9,76
Składka na ubezpieczenie rentowe
1,5
6,5
Składak na ubezpieczenie chorobowe
2,45
Składka na ubezpieczenie wypadkowe
1,74
Fundusz pracy
2,45
FGŚP
0,10
A| 137,10 zł
B| 180,00 zł
C| 205,50 zł
D| 207,40 zł
Zadanie 14.
Pracownik w wieku 35 lat od początku roku kalendarzowego przebywał na zwolnieniu lekarskim łącznie przez okres 30 dni. Które świadczenie otrzyma pracownik, jeżeli udokumentował niezdolność do pracy w okresie od 4.05.2014 r. do 12.05.2014 r.?
A| zasiłek chorobowy za 9 dni.
B| wynagrodzenie za czas choroby za 9 dni.
C| wynagrodzenie za czas choroby za 3 dni i zasiłek chorobowy za 6 dni.
D| wynagrodzenie za czas choroby za 4 dni i zasiłek chorobowy za 5 dni.
Zadanie 15.
Na podstawie danych zawartych w tabeli, oblicz kwotę zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy przysługującego jej za jeden dzień niezdolności do pracy (pracownica nie złożyła wniosku o urlop rodzicielski).
Miesiąc
Wynagrodzenie brutto w zł
Składki na ubezpieczenia społeczne potrącane z wynagrodzenia w zł
Styczeń
10 000,00
1 371,00
Luty
10 000,00
1 371,00
Marzec
10 000,00
1 371,00
Razem
30 000,00
4 113,00
A| 690,32 zł
B| 333,33 zł
C| 287,63 zł
D| 230,10 zł
Zadanie 16.
Zleceniodawca powinien zgłosić zleceniobiorcę do obligatoryjnego ubezpieczenia zdrowotnego najpóźniej
A| w dniu zakończenia zlecenia.
B| w dniu zawarcia umowy zlecenie.
C| 7 dni przed zakończeniem zlecenia.
D| do 7 dni od zawarcia umowy zlecenie.
Zadanie 17.
Z wynagrodzenia brutto pracownika wynoszącego 2 200 zł potrącono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,62 zł. Ile wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana do ZUS?
A| 198,00 zł
B| 170,85 zł
C| 147,12 zł
D| 142,38 zł
Zadanie 18.
Wysokość podstawowego rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, pracującego w warunkach szczególnie uciążliwych i w stosunku do którego nie orzeczono znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi
A| 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
B| 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
C| 43,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
D| 50,00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Zadanie 19.
Przepisem prawa zobowiązującym przedsiębiorcę do naliczenia składek na Fundusz Pracy jest
A| ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
B| ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.
C| Kodeks cywilny.
D| Kodeks pracy.
Zadanie 20.
Przedsiębiorca ubezpieczył budynki magazynu od ryzyka pożaru, zawierając umowę ubezpieczenia
A| osobowego.
B| społecznego.
C| zdrowotnego.
D| majątkowego.
Zadanie 21.
W dniu 30.01.2014 r. podatnik zapłacił podatek dochodowy, którego termin płatności upłynął 20.01.2014 r. Ile wyniosą odsetki od zaległości podatkowej wynoszącej 7 300 zł, jeżeli odsetki od zaległości podatkowych wynoszą rocznie 10%?
A| 20 zł
B| 60 zł
C| 200 zł
D| 600 zł
Zadanie 22.
Przedsiębiorca może być reprezentowany przed organami podatkowymi przez
A| księgowego, z którym podpisał umowę o pracę.
B| pracownika, któremu wydał polecenie służbowe.
C| współmałżonka, z którym posiada wspólność majątkową.
D| pełnomocnika, któremu udzielił pisemnego upoważnienia.
Zadanie 23.
Kwotę zobowiązania wynikającego z faktury od dostawcy zagranicznego wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote, stosując średni kurs waluty ogłoszony przez NBP z dnia
A| płatności za fakturę.
B| wystawienia faktury.
C| poprzedzającego dzień płatności za fakturę.
D| poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.
Zadanie 24.
Do grupy podatków bezpośrednich zalicza się:
A| podatek leśny, podatek od gier, podatek akcyzowy.
B| podatek od towarów i usług, podatek rolny, podatek od nieruchomości.
C| podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych.
D| podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek akcyzowy.
Zadanie 25.
Podatek akcyzowy należy do grupy podatków
A| majątkowych.
B| dochodowych.
C| przychodowych.
D| konsumpcyjnych.
Zadanie 26.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług u podatnika czynnego, którego cały obrót jest opodatkowany podatkiem VAT, jest
A| kwota uzyskanego dochodu.
B| kwota otrzymanej darowizny.
C| wartość zakupionych towarów.
D| wartość odpłatnej dostawy towarów.
Zadanie 27.
Pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy, jeżeli zgłosił do ubezpieczenia chorobowego
A| do 5 osób.
B| do 10 osób.
C| powyżej 20 osób.
D| nie więcej niż 20 osób.
Zadanie 28.
Deklarację VAT-7K podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym do
A| 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
B| 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
C| 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
D| 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Zadanie 29.
Którą operację gospodarczą powinien wykazac podatnik podatku od towarów i usług w informacji podsumowującej w zakresie podatku VAT na formularzu VAT-UE?
A| odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju.
B| wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
C| import towarów na terytorium kraju.
D| eksport towarów.
Zadanie 30.
Podatnik podatku od towarów i usług powinien wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż towarów najpóźniej w terminie
A| do 7 dni od dnia sprzedaży.
B| do 15 dni od dnia sprzedaży.
C| do 7 dni następnego miesiąca po miesiącu sprzedaży.
D| do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.
Zadanie 31.
U podatnika czynnego, którego cały obrót jest opodatkowany podatkiem VAT, kwota podatku VAT naliczonego obliczona na podstawie danych w tabeli wyniesie
Pozycje
Wartość netto w zł
Podatek VAT w zł
Sprzedaż towarów
3 000
690
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
4 500
1 035
Zakup towarów
2 700
621
Import usług
2 000
460
A| 1 081 zł
B| 1 771 zł
C| 2 116 zł
D| 2 806 zł
Zadanie 32.
Ile wyniesie kwota rozliczenia z tytułu podatku VAT obliczona na podstawie danych w tabeli?
Pozycje
Wartość netto w zł
Podatek VAT w zł
Sprzedaż towarów opodatkowanych stawką 23%
3 000
690
Sprzedaż towarów opodatkowana stawką 7%
2 000
160
Zakup towarów
10 000
2 300
Zakup środków trwałych
30 000
6 900
Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
800
A| Należność do urzędu skarbowego 9 150 zł.
B| Należność do urzędu skarbowego 8 350 zł.
C| Zobowiązanie wobec urzędu skarbowego 8 350 zł
D| Zobowiązanie wobec urzędu skarbowego 9 150 zł
Zadanie 33.
Do którego towaru nalicza się akcyzę?
A| Mąki.
B| Roweru.
C| Wody mineralnej.
D| Energii elektrycznej.
Zadanie 34.
Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy w spółce z o.o. za styczeń 2014 roku.
Przychody i koszty
Wartość w zł
Przychody ogółem w 2013 roku
480 000
Koszty uzyskania przychodów w 2013 roku
120 000
Przychody w styczniu 2014 roku
50 000
Koszty uzyskania przychodów w styczniu 2014 roku
30 000
A| 3 600 zł
B| 3 800 zł
C| 4 600 zł
D| 6 840 zł
Zadanie 35.
Na podstawie fragmentu listy płac oblicz kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki podatkowej 18%, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego.
Wynagrodzenie brutto
Składki ubezpieczeń społecznych
Koszty uzyskania przychodu
Podstawa opodatkowania
Składka ubezpieczenia zdrowotnego 9%
Składka ubezpieczenia zdrowotnego 7,75%
Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy
3 200 zł
438,72 zł
111,25 zł
2 650 zł
248,52 zł
214,00 zł
46,33 zł
A| 431 zł
B| 392 zł
C| 217 zł
D| 182 zł
Zadanie 36.
Jaki będzie odpis wyrównawczy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok obrotowy?
Pozycje
Wartość netto w zł
Przychody z działalności gospodarczej
280 000
Koszty uzyskania przychodów
130 000
Podatek dochodowy zapłacony zaliczkowo w ciągu roku
26 000
Odpis wyrównawczy podatku dochodowego
?
A| 1 000 zł
B| 2 500 zł
C| 18 000 zł
D| 18 500 zł
Zadanie 37.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, który wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali progresywnej, powinien dokonać rocznego rozliczenia się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego w deklaracji w symbolu
A| PIT 11
B| PIT 28
C| PIT 36
D| PIT 37
Zadanie 38.
Spółka z o.o. jest właścicielem nieruchomości wykazanych w zestawieniu.
Składniki nieruchomości
Wartość w zł
Powierzchnia w m2
Hala produkcyjna
100 000
300
Budowla – oczyszczalnia ścieków
30 000
100
Grunt
80 000
4 000
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
– od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20 zł/m2
– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,80 zł/m2
– od budowli 2% wartości.
Ile wyniesie roczna kwota podatku od wszystkich nieruchomości?
A| 8 900 zł
B| 9 800 zł
C| 11 200 zł
D| 21 100 zł
Zadanie 39.
Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczenia podatku VAT oraz wszystkie dokumenty z tym rozliczeniem przez
A| 1 rok, od końca roku, w którym złożono zeznanie roczne.
B| 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
C| 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
D| 50 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Zadanie 40.
Podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy dla pracownika zatrudnionego w pierwszym roku pracy jest co najmniej kwota
A| minimalnego wynagrodzenia za pracę.
B| 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
C| przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

D| 80% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Odpowiedzi 
Zadanie 1.
B| Umowę zlecenie.
Zadanie 2.
C| napisanie programu komputerowego.
Zadanie 3.
B| 2 900 zł
Zadanie 4.
D| 3 900 zł
Zadanie 5.
C| 3 500 zł
Zadanie 6.
D| wynagrodzenie za godziny nad liczbowe.
Zadanie 7.
D| 3 276 zł
Zadanie 8.
C| 180 zł
Zadanie 9.
B| ZUS ZUA
Zadanie 10.
D| 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Zadanie 11.
C| chorobową.
Zadanie 12.
C| 274,20 zł
Zadanie 13.
B| 180,00 zł
Zadanie 14.
C| wynagrodzenie za czas choroby za 3 dni i zasiłek chorobowy za 6 dni.
Zadanie 15.
C| 287,63 zł
Zadanie 16.
D| do 7 dni od zawarcia umowy zlecenie.
Zadanie 17.
B| 170,85 zł
Zadanie 18.
D| 50,00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Zadanie 19.
A| ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zadanie 20.
D| majątkowego.
Zadanie 21.
A| 20 zł
Zadanie 22.
D| pełnomocnika, któremu udzielił pisemnego upoważnienia.
Zadanie 23.
D| poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.
Zadanie 24.
C| podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych.
Zadanie 25.
D| konsumpcyjnych.
Zadanie 26.
D| wartość odpłatnej dostawy towarów.
Zadanie 27.
C| powyżej 20 osób.
Zadanie 28.
D| 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Zadanie 29.
B| wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
Zadanie 30.
D| do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.
Zadanie 31.
C| 2 116 zł
Zadanie 32.
A| Należność do urzędu skarbowego 9 150 zł.
Zadanie 33.
D| Energii elektrycznej.
Zadanie 34.
B| 3 800 zł
Zadanie 35.
C| 217 zł
Zadanie 36.
B| 2 500 zł
Zadanie 37.
C| PIT 36
Zadanie 38.
B| 9 800 zł
Zadanie 39.
B| 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Zadanie 40.

B| 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
11 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Paulina PP

jak mam obliczyć zadanie 21 ? 😉

Paulina PP

a w jaki sposób zostało obliczone zadanie 12 ??

Patryk

do zadania 3
2000 + 300 + 50000×0,01 + 2000×0,05 = 2900

Paulina PP

nie mogę dojść do tego jak obliczyć zadanie 3 :/

Asia Pio

Już wiem, spółka zoo opodatkowana jest podatkiem od osób prawnych czyli 19%…..echhhh

Patryk

do zadania 34
(50000-30000)=20000,-
20000*0,19=3800,-

Asia Pio

Jak policzyć zadanie 34???

Patryk

do zadania 15
(30000-4113)/90=287,63

MrJurajan1

nie rozumiem jak policzyć w zadaniu 15

Patryk

egzamin A.36 – Auto-Brama powinnien pojawić się w piątek, a jeżeli chodzi o A.65 to niestety nie mam jeszcze arkusza z zadaniem

Anonimowy

Wszystko fajnie ale czy nie macie zadań praktycznych ze stycznia 2015r z kwalifikacji A 36 i A 65