Egzamin – A.36 – styczeń 2015 – AUTO-BRAMA + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.36 – styczeń 2015 – egzamin CKE

Przedsiębiorstwo Produkcyjne AUTO-BRAMA sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AUTO-BRAMA sp. z o.o.:

Wprowadź dane do programu finansowo-księgowego rozpoczynając od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AUTO-BRAMA sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AUTO-BRAMA sp. z o.o.,
 • wprowadzenia planu kont księgi głównej,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210. Rozrachunki z dostawcami.
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • definiowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym: konta przychodów obrotami Ma, konta kosztów obrotami Wn.

Prace związane ze sporządzeniem dokumentów wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i drukarkę.

Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.

Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:

 • zakupu i przyjęcia materiałów do magazynu,
 • wydania materiałów do produkcji,
 • przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji,
 • sprzedaży wyrobów gotowych,
 • wydania wyrobów gotowych z magazynu,
 • zmian na rachunku bankowym.

Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za grudzień 2014 r.Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za grudzień 2014 r. (miesiąc grudzień należy traktować jako pełny rok obrotowy).

Sporządź i wydrukuj dowody PK – Polecenia księgowania dotyczące:

 • zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych – PK 1/12/2014
 • ustalenia wyniku finansowego netto za grudzień – PK 2/12/2014.

Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2014 r.

Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań za grudzień 2014 r.

Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za grudzień 2014 r.

Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności sprzedaży netto w latach 2012-2013

Przykładowe rozwiązanie 

Strony: 1 2