#Wykaz prac … “stary” egzamin

Wykazy są przykładowe, do zadania egzaminacyjnego należy dobrać tylko te pozycje, które wynikają z treści rozwiązywanego zadania.
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa (…) w styczniu 2015 r.:
– założenie kartotek kontrahentów
– założenie kartotek towarów
– wprowadzenie stanu początkowego gotówki w kasie
– sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego PW – przyjęcie wewnętrzne do wprowadzenia stanów początkowych towarów
– sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego PZ – przyjęcie zewnętrzne
– sporządzenie i wydrukowanie faktury sprzedaży
– sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego WZ – wydanie zewnętrzne
– sporządzenie i wydrukowanie asygnaty kasowej KP – kasa przyjmie
– sporządzenie i wydrukowanie raportu kasowego za styczeń 2015 r.
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług za grudzień 2014 roku:
– ujęcie danych z faktur w rejestrach VAT za grudzień (rejestr VAT zakupu, rejestr VAT sprzedaży)
– sporządzenie i wydrukowanie deklaracji dla podatku od towarów i usług za grudzień 2014 roku
– sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu podatku od towarów i usług
Wykaz praz związanych ze sporządzeniem zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2014 roku:
– przypisanie (zdefiniowanie) obrotów kont wynikowych do odpowiednich pozycji zeznania podatkowego
– ustalenie wysokości podatku dochodowego do zapłaty za grudzień 2014 r. na podstawie sporządzonej Zaliczki miesięcznej CIT
– sporządzenie i wydrukowanie deklaracji CIT-8 za 2014 rok
– sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu podatku dochodowego
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem rachunku zysków i strat za 2014 rok:
– przypisanie (zdefiniowanie) obrotów kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat
– sporządzenie i wydrukowanie rachunku zysków i strat
Wykaz prac związanych z listą płac:
– założenie ewidencji osobowej dla zatrudnionych pracowników
– sporządzenie i wydrukowanie umów o pracę
– sporządzenie i wydrukowanie listy płac
– sporządzenie i wydrukowanie poleceń przelewu wynagrodzeń
– sporządzenie i wydrukowanie PK – polecenie księgowania do naliczenia składek ubezpieczenia społecznego, FP i FGŚP obciążających pracodawcę
– sporządzenie i wydrukowanie deklaracji skarbowej – Zaliczka od wypłat PIT
– sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu podatku dochodowego od osób fizycznych
Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych:
– otwarcie kont saldami początkowymi na dzień 1.01.2015 r.
– sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
– ułożenie dowodów księgowych chronologicznie
– zadekretowanie dowodów księgowych
– sformułowanie treści operacji gospodarczych
– zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym oraz wydrukowanie dziennika księgowań i zestawienia obrotów i sald
Wykaz prac związanych z analizą np. stopnia zadłużenia Przedsiębiorstwa (…) w latach 2013-2014:
– dobór wskaźnika do przeprowadzenia analizy stopnia zadłużenia
– obliczenie wskaźnika za lata 2013-2014
– interpretacja ekonomiczna obliczonych wskaźników
– porównanie w czasie i założeniami wielkości obliczonych wskaźników
– ocena stopnia zadłużenia Przedsiębiorstwa (…) w latach 2013-2014
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem tabeli amortyzacyjnej dla wybranego środka trwałego za 2014 rok:
– ustalenie wartości początkowej samochodu dostawczego
– ustalenie stawki amortyzacji w procentach
– obliczenie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
– ustalenie wartości netto środka trwałego na koniec 2014 roku
Wykaz prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji:
– dokonanie spisu z natury towarów w magazynie
– sporządzenie arkusza spisu z natury
– porównanie stanu faktycznego towarów ze stanem księgowym
– ustalenie różnic inwentaryzacyjnych
– sporządzenie i wydrukowanie dowodu RW do stwierdzonego niedoboru towarów
– sporządzenie i wydrukowanie dowodu PW do stwierdzonej nadwyżki towarów
– rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenie i wydrukowanie PK – Polecenie księgowania do rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem kalkulacji rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych:
– ustalenie wysokości kosztów wytworzenia wyrobów gotowych na podstawie konta Koszty działalności podstawowej
– ustalenie jednostkowego rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem kalkulacji doliczeniowej kosztów wytworzenia wyrobów gotowych:
– ustalenie procentowego stosunku kosztów wydziałowych do … (w zależności od zadania)
– obliczenie kosztów wydziałowych przypadających na drukarki „A” i drukarki „B”
– obliczenie kosztów wytworzenia  drukarek „A” i drukarek „B”
– obliczenie jednostkowego kosztu wytworzenia drukarki „A” i drukarki „B”
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem kalkulacji współczynnikowej kosztów wytworzenia wyrobów gotowych:
– Ustalenie kosztów produkcji
– Ustalenie liczby jednostek współczynnikowych
– Ustalenie kosztu wytworzenia jednostki współczynnikowej
– Ustalenie kosztu wytworzenia wyrobu gotowego
Wykaz prac związanych z rozpatrzeniem reklamacji zgłoszonej przez odbiorcę.
– przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego od Sklepu (…)
– rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji
– uznanie zasadności zgłoszenia reklamacji
– skorygowanie dokonanej sprzedaży oraz przyjęcie reklamowanego telewizora do magazynu

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments