Egzamin pisemny – A.35 – styczeń 2015 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.35 – styczeń 2015 – egzamin CKE

Egzamin pisemny

1. Magazynier sporządzając ręcznie dokument PW popełnił błąd polegający na wpisaniu nieprawidłowej ilości przyjętych wyrobów. Stwierdzona pomyłkę powinien poprawić poprzez

 
 
 
 

2. W przedsiębiorstwie średnie zatrudnienie pracowników w kolejnych miesiącach pierwszego półrocza wynosiło odpowiednio: 40, 41, 45, 52, 57, 59. Przeciętny stan zatrudnienia obliczony średniej arytmetycznej wyniesie

 
 
 
 

3. Najwyższą wydajność pracy stwierdzono

 
 
 
 

4. Korzystając z zamieszonego fragmentu Ustawy Kodeks Pracy, można stwierdzić, że łączny tygodniowy czas pracy z uwzględnieniem godzin nadliczbowych nie może przeciętnie przekroczyć

 
 
 
 

5. Do zapasów materiałowych nieprawidłowych, przekraczających ustalone normy zalicza się zapasy

 
 
 
 

6. Zakład zamierza wyprodukować 200 opakowań makaronu. Norma zużycia maki do produkcji 1 opakowania wynosi 0,5 kg. Stan zapasu mąki na początku miesiąca wynosi 0. Ile kilogramów mąki należy zakupić, aby w magazynie na koniec miesiąca pozostał zapas 10 kg mąki?

 
 
 
 

7. Jeżeli cena zakupu netto towaru wynosi 200 zł, narzut zysku 50% ceny zakupu, a towar objęty jest stawką VAT 8%, to cena sprzedaży brutto wyniesie

 
 
 
 

8. Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że wartość podatku VAT od zakupionych produktów wyniesie

 
 
 
 

9. Z informacji zamieszonych we fragmencie oferty pracy można wywnioskować, że przedsiębiorstwo poszukuje kandydata na stanowisko

 
 
 
 

10. Pracownik przepracował w bieżącym miesiącu 168 godzin. Stawka godzinowa wynikająca z osobistego zaszeregowania wynosi 10 zł/h, dodatek za staż pracy – 320 zł, a dodatek motywacyjny stanowi 10% płacy zasadniczej. Wynagrodzenie miesięczne pracownika w bieżącym miesiącu wyniesie

 
 
 
 

11. W części A akt osobowych pracownika należy umieścić

 
 
 
 

12. Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal jaka będzie wartość rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT?

 
 
 
 

13. W której części biznes planu należy zamieścić informacje, dotyczące struktury demograficznej potencjalnych konsumentów oraz przedsiębiorstw działających w danej branży, ich cen i jakości świadczonych przez nich usług?

 
 
 
 

14. Określony w Kodeksie pracy maksymalny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi

 
 
 
 

15. Ile wyniesie kwota ubezpieczenia zdrowotnego do odliczenia z tytułu umowy zlecenia?

 
 
 
 

16. Kasjer, sporządzając na koniec dnia Raport kasowy, w pozycji „Stan kasy obecny” powinien wykazać kwotę

 
 
 
 

17. Analiza makroekonomiczna obejmuje badanie i ocenę wskaźników dotyczących

 
 
 
 

18. Jaka będzie cena sprzedaży netto suszarki do włosów, jeżeli koszt wytworzenia 1 000 sztuk wynosi 50 000 zł, a jednostka stosuje 20% narzut zysku?

 
 
 
 

19. Który z wykonawców otrzyma najwyższe wynagrodzenie netto z tytułu umowy o dzieło?

 
 
 
 

20. Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac oblicz, ile wyniesie wartość należności zaliczki na podatek dochodowy.

 
 
 
 

21. Ile wyniesie przeciętne dzienne zużycie cementu w przedsiębiorstwie budowlanym, jeżeli jego kwartalne (90-dniowe) zużycie wynosi 36 ton?

 
 
 
 

22. Kontrahent zakupił towar z odroczonym terminem płatności. Chcąc spłacić zobowiązanie w formie bezgotówkowej, powinien wybrać:

 
 
 
 

23. Zakłady Przemysłu Spożywczego „Igloo” zakupiły w Hurtowni MAX materiały do produkcji. Część zakupionych materiałów ze względu na złą jakość nie została przyjęta do magazynu. Na podstawie zamieszonego dokumentu PZ oblicz, na jaką kwotę powinien być wystawiony ten dokument.

 
 
 
 

24. Jednym z zadań Ministerstwa Skarbu Państwa jest

 
 
 
 

25. Przedstawiony dokument to

 
 
 
 

26. Pracownik przepracował 160 godzin w dniach roboczych oraz dodatkowo 10 godzin w dni świąteczne, za które obowiązuje dodatek w wysokości 100%. Stawka godzinowa wynikająca z osobistego zaszeregowania wynosi 10 zł. Oblicz wynagrodzenie pracownika za bieżący miesiąc.

 
 
 
 

27. Na podstawie zamieszczonego fragmentu Polecenia wyjazdu służbowego i przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczących wysokości diet ustal jaką kwotę z tytułu diety otrzymał pracownik po odbyciu podróży krajowej.

 
 
 
 

28. Kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne po uwzględnieniu wynagrodzenia za czas choroby wyniesie

 
 
 
 

29. Której spółki kapitałowej dotyczy zamieszczony fragment ustawy Kodeks spółek handlowych?

 
 
 
 

30. W przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek sporządzić deklarację ZUS ZWUA i zgłosić wyrejestrowanie z ubezpieczeń w terminie

 
 
 
 

31. W której jednostce dochód z działalności gospodarczej służy realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jej członków?

 
 
 
 

32. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile wyniesie wskaźnik przyjęć za rok 2014.

 
 
 
 

33. Do przeprowadzenia analizy, dotyczącej ustalenia wpływu poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska, należy wykorzystać metodę

 
 
 
 

34. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości:

 
 
 
 

35. Do zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej należy:

 
 
 
 

36. W miesiącach od stycznia do marca przeciętny stan materiałów wyniósł 200 000,00 zł, przychody ze sprzedaży wynosiły 1 260 000,00 zł. Oblicz wskaźnik rotacji w razach.

 
 
 
 

37. W magazynie towary są wydawane i wyceniane metodą FIFO. W magazynie stan towaru X na dzień 1 grudnia wynosił 0. W grudniu zakupiono u przyjęto do magazynu następujące ilości towaru X:

Dnia 14 grudnia 2014 r. wydano odbiorcy 400 sztuk towaru X na podstawie dowodu WZ. Ustal wartość wydanego z magazyny towaru X.

 
 
 
 

38. Prawidłowa kolejność etapów procesu planowania to:

 
 
 
 

39.

Ile wynosi udział truskawek w ogólnej wartości zapasów towarowych w Hurtowni mrożonek Śnieżka?

 
 
 
 

40. Suma zapasu minimalnego i zapasu bieżącego jest nazywana

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o