Egzamin pisemny – A.36 – styczeń 2015 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – styczeń 2015 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Wskaż treść operacji gospodarczej zaewidencjonowanej na kontach na podstawie dowodu PT.

 
 
 
 

2. Koszt wytworzenia wyrobu gotowego A wynosi 40,00 zł/kg. Jednostka wytworzyła 2 000 kg wyrobów gotowych. Sprzedała 1 500 kg tego produktu, naliczając zysk w wysokości 50% kosztu wytworzenia. Na sprzedaży tych wyrobów gotowych jednostka osiągnęła zysk w wysokości

 
 
 
 

3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wydaje

 
 
 
 

4. Na podstawie przedstawionego fragmentu zestawienia obrotów i sald, określ wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec danego okresu.

 
 
 
 

5. W hurtowni X upłynął termin spłaty zobowiązania wobec przedsiębiorstwa produkcyjnego Y. Zgodnie z zawartą umową, naliczono odsetki w wysokości 10% w skali roku. Kwota zobowiązania wynosi 73 000,00 zł, a termin płatności minął 30 dni temu. Ile wynoszą naliczone odsetki za zwłokę w zapłacie?

 
 
 
 

6. W przedsiębiorstwie X wystąpił pożar magazynu, w którym przechowywane były materiały. Sytuacja ta wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji

 
 
 
 

7. Operację gospodarczą WB – bank pobrał odsetki od zaciągniętego kredytu należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

8. Z przedstawionego fragmentu raportu kasowego wynika, że

 
 
 
 

9. Wartość nadpłaty podatku VAT ujmuje się w bilansie w pozycji

 
 
 
 

10. Środki pieniężne w kasie inwentaryzowane są metodą

 
 
 
 

11. W wyniku której operacji gospodarczej w jednostce produkcyjnej powstanie przychód?

 
 
 
 

12. Dowód księgowy Rw sporządza się w celu udokumentowania

 
 
 
 

13. Wskaźnik płynności szybkiej, wyrażający stosunek płynnych aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, na podstawie danych z tabeli, wynosi

Wybrane wielkości z bilansu Kwota w zł
Towary 33 800,00
Należności z tytułu dostaw 18 200,00
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 600,00
Należności z tytułu podatków 5 200,00
Zobowiązania z tytułu dostaw 26 000,00
 
 
 
 

14. Procentowy udział poszczególnych pozycji składników aktywów i pasywów w ogólnej sumie bilansowej pozwalają określić wskaźniki

 
 
 
 

15. Jeśli wartość początkowa środka trwałego wynosi 120 000 zł, a roczna stawka amortyzacyjna 10%, to miesięczny, liniowy odpis amortyzacyjny wyniesie

 
 
 
 

16. Na podstawie zapisów na wybranych kontach księgowych można określić, że w bilansie zamknięcia stan

 
 
 
 

17. Według przedstawionego rozdzielnika kosztów, rzeczywisty koszt zużycia materiałów podstawowych wynosi

Lp. Pozycje kosztów Razem koszty Koszty działalności podstawowej Koszty wydziałowe Koszty ogólnego zarządu Koszty działalności pomocniczej
1. Zużycie materiałów 50 000 25 000 10 000 3 000 12 000
2. OCE materiałów przypadające na materiały zużyte (Dt) 500        
 
 
 
 

18. Zgodnie z ustawą o rachunkowości trwałemu przechowywaniu podlegają

 
 
 
 

19. W przedsiębiorstwie produkcyjnym dokonano inwentaryzacji zapasów w magazynie. Ujawniono niedobór materiałów G – 200 kg po 2,00 zł/kg. Wartość ujawnionej różnicy inwentaryzacyjnej należy zaksięgować następująco

 
 
 
 

20. Przedsiębiorstwo w danym okresie na produkcję wyrobu X poniosło koszty przedstawione w tabeli. Ile wyniesie całkowity koszt własny wytworzenia wyrobu gotowego X?

Pozycje kosztów Wyrób X
Materiały bezpośrednie 20 000
Płace bezpośrednie 12 000
Koszty wydziałowe 10 000
Koszty zarządu  8 000
 
 
 
 

21. Zgodnie z zapisami na przedstawionych kontach wartość bilansowa materiałów wynosi

 
 
 
 

22. Na podstawie danych zawartych w tabeli, określ rodzaj i wartość różnic inwentaryzacyjnych materiału A

Rodzaj

materiału

Cena

jednostkowa

Stan wg zapisów

księgowych

Stan wg

spisu z natury

Materiał A 10 zł/szt. 50 szt.

45 szt.

 
 
 
 

23. Na podstawie przedstawionych zapisów na kontach księgowych, wartość obrotów debetowych na kontach aktywnych wynosi

 
 
 
 

24. Na kontach analitycznych obowiązuje zapis

 
 
 
 

25. Zabronione jest poprawianie błędów w dowodach księgowych przez

 
 
 
 

26. Na podstawie przedstawionych stanów kont wynikowych na koniec okresu, wartość wyniku finansowego brutto wynosi

 
 
 
 

27. W jaki sposób należy zaksięgować operację przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu po planowanym koszcie wytworzenia?

 
 
 
 

28. W przedsiębiorstwie zakupiono środek trwały w cenie zakupu netto 35 500,00 zł. Koszty transportu tego środka trwałego wyniosły 500,00 zł netto. Środek ten ma być amortyzowany metodą liniową przez okres 5 lat. Ile wyniesie roczny odpis amortyzacyjny?

 
 
 
 

29. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej powstają w wyniku

 
 
 
 

30. Konto Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT na koniec okresu może wykazywać saldo

 
 
 
 

31. W jednostce naliczono wynagrodzenia pracownikom. W związku z tym poniesiono koszty w wysokości 60 000,00 zł. Koszty wygenerowane przez pracowników bezpośrednio produkcyjnych trzykrotnie przewyższały koszt wynagrodzeń pracowników zarządu. Wskaż prawidłowy dekret rozdzielnika wynagrodzeń.

 
 
 
 

32. W przedsiębiorstwie handlowym wykryto niedobór towarów A – 100 szt. po 2,00 zł/szt. i nadwyżkę towarów B – 110 szt. po 1,90 zł/szt. Decyzją komisji inwentaryzacyjnej dokonano kompensaty tych towarów o wartości 190,00 zł. Po dokonanej kompensacie do rozliczenia pozostaje

 
 
 
 

33. W przedsiębiorstwie, w którym produkuje się z takich samych materiałów, w tym samym procesie technologicznym kilka podobnych produktów, różniących się ciężarem, koszt wytworzenia wyrobu gotowego oblicza się stosując kalkulację

 
 
 
 

34. Jeżeli w roku bieżącym jednostka handlowa osiągnęła rentowność sprzedaży na poziomie 10%, to oznacza to, że

 
 
 
 

35. Różnice inwentaryzacyjne, przekraczające granice norm i ubytków naturalnych, wynikające z przeterminowania części niesprzedanych artykułów spożywczych, to niedobory niezawinione

 
 
 
 

36. Operacja gospodarcza KP – otrzymano należności od odbiorcy powoduje

 
 
 
 

37. W przedsiębiorstwie jest produkowany jeden rodzaj wyrobów gotowych. W danym okresie jednostka wyprodukowała 400 szt. wyrobów gotowych i 200 szt. wyrobów wytworzonych w 50%, ponosząc koszty w kwocie 150 000 zł. Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego wynosi

 
 
 
 

38. Spłata zobowiązań wobec kontrahenta przy pomocy gotówki wpłacanej przez dłużnika na konto bankowe wierzyciela wymaga sporządzenia

 
 
 
 

39. Wskaż prawidłową dekretację zamieszczonego dowodu księgowego.

 
 
 
 

40. Rozliczenia gotówkowe są wykonywane z wykorzystaniem

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40