Egzamin – A.36 – czerwiec 2014 – KRATECZKA + przykładowe rozwiązanie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

kwalifikacja A.36 – Prowadzenie rachunkowości

 

zadanie: 01

 
Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Handlowego KRATECZKA sp. z o.o.:
 • przyjmij zakupiony środek trwały do użytkowania oraz sporządź dowód księgowy OT nr 1/01/2014, potrzebny druk do sporządzenia dowodu OT znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym,
 • sporządź tabelę amortyzacyjną dla lokalu handlowego i zakupionego samochodu dostawczego, potrzebny druk do sporządzenia tabeli amortyzacyjnej znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym,
 • zaksięguj w programie finansowo-księgowym operacje gospodarcze dotyczące zakupu i przyjęcia środka trwałego, sprzedaży towarów oraz wyciąg bankowy na podstawie dołączonych dowodów księgowych i sporządzonego dowodu księgowego OT,
 • zaksięguj miesięczny koszt zużycia środków trwałych za styczeń 2014 r. na podstawie sporządzonej tabeli amortyzacyjnej,
 • oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za styczeń 2014 .,
 • sporządź i wydrukuj dowody księgowe PK – „Polecenia księgowania”: PK 1/01/2014 amortyzacja środków trwałych, PK 2/01/2014 podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz dziennik księgowań za styczeń 2014 r.,
 • dokonaj analizy i oceny produktywności aktywów za lata 2012-2013 w arkuszu egzaminacyjnym. Analiza powinna zawierać wzór dobranego wskaźnika, dane do obliczenia wskaźników, obliczone wskaźniki w latach 2012-2013, interpretację obliczonych wskaźników oraz ocenę produktywności aktywów w latach 2012-2013.

Miejsce przeznaczone do sporządzenia analizy znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą „Analiza i ocena produktywności aktywów”.

 

Wykonaj zadania na stanowisku egzaminacyjnym, na którym znajduje się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym.
Pracę z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:
 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Handlowego KRATECZKA sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe KRATECZKA sp. z o.o.,
 • wprowadzenia planu kont księgi głównej,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont księgi głównej do bilansu otwarcia.

 

 Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Handlowego KRATECZKA sp. z o.o.
Nazwa pełna
Przedsiębiorstwo Handlowe KRATECZKA sp. z o.o.
Nazwa skrócona
KRATECZKA
Adres
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 45
Województwo
Mazowieckie
NIP
5152015123
REGON
459813590
Nazwa banku i numer rachunku bankowego
rachunek bieżący
95 1160 2202 0000 0000 6084 9231
Bank: MIL Millennium – Centrum Rozliczeniowe
Forma prawna
Spółka z o.o.
Rodzaj prowadzonej działalności
handlowa
Symbol roku
2014
Rok obrotowy
01.01.2014 – 31.12.2014
Generowanie planu kont
nie tworzyć plany kont/pomiń
Wariant rachunku zysków i strat
porównawczy/tylko konta zespołu 4
Rejestry księgowe
Ewidencja tylko w jednym rejestrze księgowym o symbolu RK (usunąć wszystkie rejestry i dodać RK – Rejestr księgowy) – dotyczy programu Rewizor
Obsługa numerów analityk dostawców i odbiorców
Oddzielne analityki dla odbiorców i dostawców
Tryb wprowadzania rozrachunków
Utwórz w tle
Numeracja dokumentów
Łamane przez miesiąc i rok
Imię i nazwisko szefa
Janusz Nitka, identyfikator JN

 

Informacje o Przedsiębiorstwie Handlowym KRATECZKA sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą konfekcji damskiej.
 • Sprzedaż opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT.
 • Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na kontach księgi głównej.
 • Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w zespole 4 – układ rodzajowy.
 • Osobą upoważnioną do wystawiania i podpisywania dokumentów jest Beata Wojnarska, wszystkie dokumenty zatwierdza Janusz Nitka (szef)
 • Numeracja dokumentów prowadzona jest ze wskazaniem numeru, miesiąca i roku np. PK 1/01/2014

 

Dane dotyczące wybranych środków trwałych Przedsiębiorstwa Handlowego 
KRATECZKA sp. z o.o.
Nr inwentarzowy
Nazwa środka trwałego
Data przyjęcia do użytkowania
Wartość początkowa
KŚT
Stawka amortyzacji
Rodzaj i metoda amortyzacji
Miejsce użytkowania
Użytkownik
1/2013
Lokal handlowy
30.12.2013
120 000 zł
103
2,5%
Podatkowa
Liniowa
Przedsiębiorstwo Handlowe KRATECZKA
Janusz Nitka
1/2014
Samochód dostawczy
10.01.2014
………….
742
20%
Podatkowa
Degresywna współczynnik 2
Przedsiębiorstwo Handlowe KRATECZKA
Janusz Nitka

 

Wybrane stany początkowe kont księgi głównej na dzień 1.01.2014 r.
Nazwa konta
Wartość w zł
Środki trwałe
120 000,00
Rachunek bieżący
92 000,00
Towary
35 000,00
Kapitał zakładowy
100 000,00
Kapitał zapasowy
97 000,00
Kredyty bankowe
50 000,00

 

Wybrane wielkości z bilansu oraz rachunku zysków i strat z lat 2012-2013
Wybrane pozycje
Stan na dzień 01.01.2012 r. w zł
Stan na dzień 31.12.2012 r. w zł
Stan na dzień 31.12.2013 r. w zł
Aktywa ogółem
240 000,00
260 000,00
240 000,00
Zapasy
28 000,00
30 000,00
20 000,00
Kapitały własne
200 000,00
190 000,00
197 000,00
Przychody ze sprzedaży
375 000,00
450 000,00

 

Wykaz wybranych kont księgi głównej
010 Środki trwałe
071 Umorzenie środków trwałych
131 Rachunek bieżący
138 Kredyty bankowe
201 Rozrachunki z odbiorcami
210 Rozrachunki z dostawcami
220 Rozrachunki z budżetami
223 VAT naliczony
224 VAT należny
300 Rozliczenie zakupu
330 Towary
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
801 Kapitał zakładowy
802 Kapitał zapasowy
860 Wynik finansowy
870 Podatek dochodowy
Wybrane wskaźniki stosowane w analizie ekonomicznej
 
Dowody księgowe

 

 

 

 
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 

– dowody księgowe: OT 1/01/2014 przyjęcie samochodu dostawczego – wypełniony druk w arkuszu egzaminacyjnym; PK 1/01/2014 amortyzacja środków trwałych; PK 2/01/2014 podatek dochodowy od osób prawnych – wydruk;
– tabela amortyzacyjna środków trwałych – wypełniony druk w arkuszu egzaminacyjnym;
– zestawienie obrotów i sald – wydruk;
– dziennik księgowań – wydruk;
– analiza i ocena produktywności aktywów w latach 2012-2013 sporządzona w arkuszu egzaminacyjnym.
 

 

 
 
Przykładowe rozwiązanie:
 
#OT 1/01/2014
#PK 1/01/2014

#PK 2/01/2014

#Tabela amortyzacyjna

 

#ZSO (pdf)
 
#Analiza i ocena produktywności aktywów
 
#wzór do analizy
 
#dane do potrzebne do obliczenia wskaźników
Wybrane pozycje
Stan na dzień 01.01.2012 r. w zł
Stan na dzień 31.12.2012 r. w zł
Stan na dzień 31.12.2013 r. w zł
Przychody ze sprzedaży
375 000,00
450 000,00
Aktywa ogółem
240 000,00
260 000,00
240 000,00
#obliczenia wskaźników za lata 2012 i 2013
2012
 
2013
#interpretacja
W 2012 roku wskaźnik produktywności aktywów wynosił 1,5, natomiast w 2013 roku wskaźnik ten wynosił 1,8.
#analiza i interpretacja

Wskaźnik wykorzystania aktywów oznacza, że 1 zł zaangażowanego majątku przypadało w 2012 roku 1,50 złotych przychodów ze sprzedaży, a w roku 2013 1,80 złotych. Nastąpił przyrost produktywności aktywów o 20% – jest to zjawisko pozytywne.

 

 

Subscribe
Powiadom o
guest
3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Monika Swakowska

Plan kont w zależności od testu oceniany jest na trzy albo cztery punkty, 1 punkt lub 2 za datę, dane naszej firmy, 3 punkt jest za treść, czyli czy wszystkie konta są dobrze przyporządkowane, a 4 jest za wydruk

Unknown

Jak jest oceniany plan kont, jak sie nie zrobiło kartotek tylko analityke ?

coffee maniac

W dowodzie przyjęcia środka trwałego (OT) wpisana jest zła osoba. Powinno być "Janusz Nitka" jako osoba przyjmująca środek trwały do użytkowania.