Egzamin pisemny – A.36 – czerwiec 2014

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

kwalifikacja A.36 – Prowadzenie rachunkowości

#1 W działalności produkcyjnej do kosztów zmiennych zalicza się

a| zużycie materiałów bezpośrednich i płace bezpośrednie.
b| koszty utrzymania budynków produkcyjnych.
c| amortyzację maszyn i urządzeń.
d| wynagrodzenie brutto kierowników wydziałów.
#2 Kontrola formalna dowodów księgowych polega na sprawdzeniu
a| czy w dokumencie nie występują błędy ortograficzne.
b| zgodności wystawienia dowodu z przepisami prawnymi.
c| poprawności obliczeń rachunkowych na sprawdzanym dokumencie.
d| zgodności treści dokumentu z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej.
#3 Różnice inwentaryzacyjne w postaci niedoborów niezawinionych, naturalnych mogą być spowodowane
a| właściwościami fizyko-chemicznymi lub warunkami magazynowania towarów.
b| zdarzeniami losowymi, np. kradzieżą z włamaniem.
c| wydaniem niewłaściwej ilości towaru z magazynu.
d| nieprawidłowym zaksięgowaniem ilości przyjętego towar do magazynu.
#4 Operację gospodarczą o treści “LT – likwidacja środka trwałego całkowicie umorzonego” należy zaksięgować
a| Dt konta Środki trwałe, Ct konta Umorzenie środków trwałych.
b| Ct konta Środki trwałe, Dt konta Umorzenie środków trwałych, Dt konta Pozostałe koszty operacyjne.
c| Ct konta Środki trwałe, Dt konta Umorzenie środków trwałych.
d| Dt konta Środki trwałe, Ct konta Umorzenie środków trwałych, Dt konta Pozostałe koszty operacyjne.
#5 Która zasada rachunkowości polega na ujęciu w księgach rachunkowych jednostki wszystkich osiągniętych przychodów i obciążających je kosztów, odnoszących się do danego okresu, niezależnie od terminu ich zapłaty?
a| Ciągłości.
b| Istotności.
c| Memoriału.
d| Ostrożnej wyceny.
#6 Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się:
a| drewno przeznaczone do produkcji, paliwo.
b| maszyny i urządzenia, części zapasowe.
c| należności od odbiorców, maszyny i urządzenia.
d| samochód osobowy, gotówkę w kasie.
#7 Ile wynosi cena sprzedaży brutto towaru, jeżeli cena zakupu netto towaru wynosi 20 zł, sklep realizuje marżę w wysokości 50% ceny zakupu netto, a towar opodatkowany jest podstawową stawką podatku VAT?
a| 26,06 zł
b| 36,90 zł
c| 30,00 zł
d| 24,60 zł

 

#8 Na kontach księgowych przedstawiono błędną ewidencję operacji gospodarczych nr 1 o treści: “KW – spłacono gotówką ratę kredytu bankowego 500 zł” Zapis błędny poprawiono poprzez ewidencję operacji gospodarczych nr 2 stosując:

a| storno czarne częściowe
b| storno czerwone
c| storno czarne całkowite
d| korektę

#9 W grudniu 2013 r. przedsiębiorstwo zakupiło i przyjęło do eksploatacji samochód ciężarowy o wartości początkowej 42 000 zł. Jednostka stosuje amortyzację podatkową. Podstawowa stawka amortyzacji wynosi 10%, środek trwały amortyzowany będzie metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika podwyższającego 2,0. Roczny odpis amortyzacyjny w 2014 r. wyniesie
a| 7 560 zł.
b| 6 720 zł.
c| 8 400 zł.
d| 4 200 zł.
#10 Notę korygującą wystawia się, jeśli w fakturze błędnie wpisano
a| kwotę podatku należnego.
b| cenę sprzedaży netto.
c| adres nabywcy.
d| kwotę udzielonego rabatu.
#11 Operacja gospodarcza o treści “WB – spłacono zobowiązanie wobec dostawcy” spowoduje zmiany
a| jednocześnie w aktywach i pasywach bilansu, zmniejszając stan jednego składnika aktywów oraz zmniejszając stan jednego składnika pasywów.
b| jednocześnie w aktywach i pasywach bilansu, zwiększając stan jednego składnika aktywów i zmniejszając stan jednego składnika pasywów.
c| tylko w pasywach bilansu, zmniejszając stan składników pasywów.
d| tylko w aktywach bilansu, zmniejszając stan składników aktywów.
#12 Amortyzacją środków trwałych nazywa się
a| zmniejszenie wartości środków trwałych na skutek zniszczenia.
b| wyrażone w pieniądzu zużycie środków trwałych wliczone w koszty.
c| wartość bieżącą środków trwałych pomniejszoną o stawkę amortyzacji.
d| sukcesywne pomniejszanie wartości początkowej środków trwałych o kwotę zużycia.
#13 Operację gospodarczą o treści “WB – spłacono zobowiązania z tytułu podatku dochodowego” od osób prawnych należy zaksięgować
a| Dt konta Rozrachunki z budżetami, Ct konta Kredyty bankowe.
b| Ct konta Rozrachunki z budżetami, Dt konta Kredyty bankowe.
c| Dt konta Rozrachunki z budżetami, Ct konta Rachunek bieżący.
d| Ct konta Rozrachunki z budżetami, Dt konta Rachunek bieżący.
#14 Do zysków nadzwyczajnych zalicza się
a| odszkodowanie otrzymane za skutki zdarzeń losowych.
b| odpis przedawnionych zobowiązań.
c| dodatnie różnice kursowe.
d| przychody ze sprzedanych środków trwałych.
#15 Do rozrachunków publicznoprawnych zalicza się
a| kwotę należnego i niezapłaconego podatku VAT.
b| wartość wystawionych weksli własnych.
c| niewypłacone pracownikowi koszty podróży służbowej.
d| kwotę naliczonej i nieopłaconej składki związkowej.

#16 Jaka jest treść operacji gospodarczej zaksięgowanej na przedstawionych kontach księgowych?

 a|“Otrzymano weksel obcy od kontrahenta na spłatę należności”.
b| “Wystawiono weksel własny kontrahentowi w celu pokrycia zobowiązania”.
c| “Wykupiono weksel własny w terminie płatności”.
d| “Odsprzedano weksel obcy bankowi”.

#17 Księgi rachunkowe przechowuje się w jednostce gospodarczej
a| 1 rok
b| 5 lat
c| 25 lat
d| trwale
#18 Który ze wskaźników rentowności informuje, jaka jest kwota zysku netto przypadająca na 1 złotówkę kapitału własnego zaangażowanego w działalność?
a| Wskaźnik rentowności netto aktywów.
b| Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego.
c| Wskaźnik rentowności brutto sprzedaży.
d| Wskaźnik rentowności netto sprzedaży
#19 Która metoda analizy finansowej polega na przejściu w badaniach analitycznych od zjawisk szczegółowych do ogólnych?
a| Funkcyjna.
b| Indukcyjna.
c| Odchyleń.
d| Dedukcyjna.
#20 Na podstawie danych zawartych w bilansie zamknięcia przedsiębiorstwa za ubiegły rok oblicz, ile wynosi wskaźnik ogólnego zadłużenia.

a| 81,46%

b| 18,54%
c| 75,00%
d| 25,00%
#21 Za pomocą zestawienia obrotów i sald nie można wykryć błędów
a| polegających na pominięciu księgowania dokonanej operacji gospodarczej.
b| polegających na wpisaniu salda początkowego konta po niewłaściwej stronie.
c| arytmetycznych powstałych na skutek nieprawidłowego zsumowania obrotów na kontach.
d| popełnionych podczas księgowania operacji niezgodnie z regułą podwójnego zapisu.
#22 Ustal kwoty obrotów i saldo końcowe przedstawionego konta księgowego.
a| Obrót Dt 25 520 zł, obrót Ct 18 500 zł, saldo końcowe Dt 7 020 zł.
b| Obrót Dt 25 520 zł, obrót Ct 18 500 zł, saldo końcowe Ct 7 020 zł.
c| Obrót Dt 18 500 zł, obrót Ct 25 520 zł, saldo końcowe Ct 7 020 zł.
d| Obrót Dt 18 500 zł, obrót Ct 25 520 zł, saldo końcowe Dt 7 020 zł.
#23 Metodą porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami inwentaryzuje się
a| gotówkę w kasie.
b| grunty.
c| zestawy komputerowe.
d| środki pieniężne w banku.
#24 Na których kontach i po których stronach kont należy dokonać ewidencji przeksięgowania na koniec roku obrotowego osiągniętych zysków nadzwyczajnych?
a| Ma Wynik finansowy, Wn Zyski nadzwyczajne.
b| Wn Wynik finansowy, Ma Zyski nadzwyczajne.
c| Ma Pozostałe rozrachunki, Wn Zyski nadzwyczajne.
d| Wn Pozostałe rozrachunki, Ma Zyski nadzwyczajne.
#25 Kompensata niedoborów niezawinionych z nadwyżkami ujawnionymi podczas tego samego spisu z natury powinna być zaksięgowana
a| Ct konta Rozliczenie niedoborów i szkód, Dt konta Pozostałe koszty rodzajowe.
b| Dt konta Rozliczenie niedoborów i szkód, Ct konta Rozliczenie nadwyżek.
c| Dt konta Rozliczenie niedoborów i szkód, Ct konta Pozostałe koszty rodzajowe.
d| Ct konta Rozliczenie niedoborów i szkód, Dt konta Rozliczenie nadwyżek.
#26 W danym miesiącu sprawozdawczym w przedsiębiorstwie wyprodukowano 3 000 szt. wyrobów gotowych oraz 1 000 szt. wyrobów niezakończonych o stopniu wykończenia 50%. Koszt wytworzenia produkcji wyniósł 70 000 zł. Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego to
a| 21,22 zł.
b| 19,26 zł.
c| 20,00 zł.
d|30,00 zł.
#27 Akcje obce nabyte w celu lokaty kapitału zalicza się w bilansie przedsiębiorstwa do
a| kapitałów własnych.
b| inwestycji długoterminowych.
c| środków trwałych.
d| wartości niematerialnych i prawnych.
#28 Za wartość początkową środka trwałego w razie odpłatnego nabycia uważa się
a| cenę nabycia pomniejszoną o koszty związane z zakupem środka trwałego.
b| wartość bieżącą środka trwałego po roku eksploatacji.
c| wyłącznie koszty montażu środka trwałego.
d| cenę zakupu powiększoną o koszty związane z zakupem środka trwałego.
#29 Polecenie zapłaty to
a| bezwarunkowe zobowiązanie do wypłacenia określonej osobie lub okazicielowi sumy pieniężnej w oznaczonym terminie przez osoby na nim podpisane.
b| udzielenie bankowi dyspozycji przez wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.
c| wydanie bankowi przez wystawcę czeku dyspozycji dokonania przelewu określonej kwoty z jego rachunku na rachunek wierzyciela.
d| zlecenie bankowi przez dłużnika dokonania przelewu środków pieniężnych z jego rachunku bieżącego na rachunek bieżący wierzyciela.
#30 Operację gospodarczą o treści “PZ – przyjęto zakupione materiały do magazynu w cenie zakupu” należy zaksięgować
a| Ct konta Rozliczenie zakupu materiałów, Dt konta Rozrachunki z dostawcami.
b| Dt konta Rozliczenie zakupu materiałów, Ct konta Materiały.
c| Dt konta Rozliczenie zakupu materiałów, Ct konta Rozrachunki z dostawcami.
d| Ct konta Rozliczenie zakupu materiałów, Dt konta Materiały.
#31 Przy ustalaniu wyniku finansowego w wariancie porównawczym obroty kont kosztów układu rodzajowego przeksięgowane są na stronę:
a| Ct konta Rozliczenie kosztów
b| Ct konta Wynik finansowy
c| Dt konta Wynik finansowy
d| Dt konta Rozliczenie kosztów
#32 Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzację materiałów, towarów i produktów, znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową, powinno przeprowadzać się
a| raz w ciągu 4 lat.
b| raz w roku.
c| raz w ciągu 2 lat.
d| dwa razy w ciągu roku.
#33 Do kont księgi głównej, służących do ewidencji środków trwałych, zalicza się:
a| Środki trwałe w likwidacji, Środki trwałe oddane w leasing.
b| Środki trwałe, Środki trwałe w likwidacji.
c| Środki trwałe obce, Umorzenie środków trwałych.
d| Środki trwałe, Umorzenie środków trwałych.
#34 Podstawą księgowania operacji gospodarczej w księgach handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości jest
a| dowód księgowy.
b| plan kont.
c| instrukcja obiegu dokumentów.
d| sprawozdanie finansowe.
#35 Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal różnice inwentaryzacyjne w ujęciu wartościowym.
Lp.
Nazwa towaru
Cena zakupu
Stan według
spisu z natury
zapisów księgowych
1.
Szampon do włosów
12 zł/szt.
123 szt.
125 szt.
2.
Odżywka do włosów
18 zł/szt.
98 szt.
100 szt.
3.
Lakier do włosów
22 zł/szt
35 szt.
30 szt.
a| Nadwyżka szamponu do włosów 24 zł, nadwyżka odżywki do włosów 36 zł, niedobór lakierów do włosów 110 zł.
b| Niedobór szamponu do włosów 24 zł, niedobór odżywki do włosów 36 zł, nadwyżka lakierów do włosów 110 zł.
c| Nadwyżka szamponu do włosów 1 500 zł, nadwyżka odżywki do włosów 1 800 zł, niedobór lakierów do włosów 770 zł.
d| Niedobór szamponu do włosów 1 500 zł, niedobór odżywki do włosów 1 800 zł, nadwyżka lakierów do włosów 770 zł.
#36 Dowodem księgowym jest:
a| umowa o pracę
b| oferta handlowa
c| wyciąg bankowy
d| umowa kredytowa
#37 Na podstawie przedstawionego wyciągu bankowego oblicz saldo końcowe na rachunku bieżącym na 31.05.2014 r.

a| 7 680,00 zł
b| 2 480,00 zł
c| 680,00 zł
d| 4 280,00 zł

#38 Do oceny stopnia efektywności wykorzystania zaangażowanych w działalności zasobów majątkowych służą wskaźniki
a| płynności finansowej.
b| rentowności.
c| zadłużenia.
d| sprawności działania.
#39 W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitałem powierzonym jest kapitał
a| rezerwowy.
b| zasobowy.
c| zakładowy.
d| zapasowy.
#40 Wskaźnik płynności szybkiej w przedsiębiorstwie wyniósł 1,2. Oznacza to, że
a| aktywa obrotowe są mniejsze od zobowiązań i nie pokrywają zobowiązań krótkoterminowych.
b| płynne środki obrotowe nie gwarantują spłaty bieżących zobowiązań w wymagalnych terminach.
c| aktywa obrotowe są większe od zobowiązań i 1,2 razy pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
d| płynne środki obrotowe gwarantują spłatę bieżących zobowiązań w wymagalnych terminach.
Odpowiedzi:

#1 a| zużycie materiałów bezpośrednich i płace bezpośrednie.
#2 b| zgodności wystawienia dowodu z przepisami prawnymi.
#3 a| właściwościami fizyko-chemicznymi lub warunkami magazynowania towarów.
#4 c| Ct konta Środki trwałe, Dt konta Umorzenie środków trwałych.
#5 c| Memoriału.
#6 a| drewno przeznaczone do produkcji, paliwo.
#7 b| 36,90 zł
#8 a| storno czarne częściowe
#9 c| 8 400 zł.
#10 c| adres nabywcy.
#11 a| jednocześnie w aktywach i pasywach bilansu, zmniejszając stan jednego składnika aktywów oraz zmniejszając stan jednego składnika pasywów.
#12 b| wyrażone w pieniądzu zużycie środków trwałych wliczone w koszty.
#13 c| Dt konta Rozrachunki z budżetami, Ct konta Rachunek bieżący.
#14 a| odszkodowanie otrzymane za skutki zdarzeń losowych.
#15 a| kwotę należnego i niezapłaconego podatku VAT.
#16 b| “Wystawiono weksel własny kontrahentowi w celu pokrycia zobowiązania”.
#17 b| 5 lat
#18 b| Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego.
#19 b| Indukcyjna.
#20 d| 25,00%
#21 a| polegających na pominięciu księgowania dokonanej operacji gospodarczej.
#22 c| Obrót Dt 18 500 zł, obrót Ct 25 520 zł, saldo końcowe Ct 7 020 zł.
#23 b| grunty.
#24 a| Ma Wynik finansowy, Wn Zyski nadzwyczajne.
#25 d| Ct konta Rozliczenie niedoborów i szkód, Dt konta Rozliczenie nadwyżek.
#26 c| 20,00 zł.
#27 b| inwestycji długoterminowych.
#28 d| cenę zakupu powiększoną o koszty związane z zakupem środka trwałego.
#29 b| udzielenie bankowi dyspozycji przez wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.
#30 d| Ct konta Rozliczenie zakupu materiałów, Dt konta Materiały.
#31 c| Dt konta Wynik finansowy
#32 c| raz w ciągu 2 lat.
#33 d| Środki trwałe, Umorzenie środków trwałych.
#34 a| dowód księgowy.
#35 b| Niedobór szamponu do włosów 24 zł, niedobór odżywki do włosów 36 zł, nadwyżka lakierów do włosów 110 zł.
#36 c| wyciąg bankowy
#37 d| 4 280,00 zł
#38 d| sprawności działania.
#39 c| zakładowy.
#40 d| płynne środki obrotowe gwarantują spłatę bieżących zobowiązań w wymagalnych terminach.

 

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments