Egzamin pisemny – A.35 – czerwiec 2014

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
kwalifikacja A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji


#1 Z zamieszczonych przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że zdolności do czynności prawnych nie maa| Julia, która ukończyła trzynaście lat i nie została ubezwłasnowolniona.
b| Andrzej, który jest pełnoletni i nie został ubezwłasnowolniony.
c| Jan, który jest pełnoletni i został ubezwłasnowolniony częściowo.
d| Wojtek, który ukończył lat piętnaście i został ubezwłasnowolniony całkowicie.

#2 Właściciel sklepu odzieżowego otrzymał dostawę zamówionego towaru. W księdze przychodów i rozchodów koszty transportu zamówionego towaru zostaną wykazane w pozycji
a| zakup towarów handlowych i materiałów.
b| pozostałe wydatki.
c| wartość sprzedanych towarów i usług.
d| koszty uboczne zakupu.
#3 Do spółek kapitałowych prawa handlowego zaliczana jest spółka
a| komandytowo-akcyjna.
b| partnerska.
c| komandytowa.
d| akcyjna.
#4 Do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy
a| nadawanie numerów identyfikacji podatkowej, prowadzenie ewidencji podatników oraz aktualizacja danych o podatnikach.
b| zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych.
c| wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
d| ustalanie wysokości odszkodowań za szkody spowodowane zdarzeniami losowymi i ich wypłata.
 
#5 Za przygotowanie projektów uchwał rady gminy, wykonanie uchwał rady gminy oraz gospodarowanie mieniem komunalnym gminy odpowiada
a| wójt.
b| sołtys.
c| wojewoda.
d| starosta.
 
#6 Zespół celowych i planowych czynności człowieka, uwzględniający zasady racjonalnego postępowania, który zmierza do złagodzenia deficytu dóbr w stosunku do zapotrzebowania na nie, to
a| działalność gospodarcza.
b| przetrwanie.
c| świadczenie wysokiej jakości usług.
d| ekspansja na rynki zagraniczne.
 
#7 W której grupie zamieszczono spółki prawa handlowego zaliczane wyłącznie do spółek osobowych?
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
– spółka z o.o.
– spółka akcyjna
– spółka partnerska
– spółka komandytowo-akcyjna
– spółka jawna
– spółka akcyjna
– spółka partnerska
– spółka komandytowo-akcyjna
– spółka z o.o.
– spółka partnerska
– spółka komandytowa
– spółka komandytowo-akcyjna
– spółka jawna
– spółka partnerska
– spółka komandytowa
– spółka komandytowo-akcyjna
a| D
b| B
c| A
d| C
 
#8 W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organem zarządzającym majątkiem spółki, prowadzącym sprawy oraz reprezentującym ją na zewnątrz, jest
a| Zgromadzenie wspólników.
b| Rada nadzorcza.
c| Komisja rewizyjna.
d| Zarząd spółki.
 
#9 Dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą oraz może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska, to
a| stowarzyszenie.
b| fundacja.
c| koncern.
d| spółdzielnia.
 
#10 Którą formę reklamy powinien wybrać producent markowych kosmetyków wchodzący na rynek o zasięgu krajowym, aby dotrzeć do największej liczby potencjalnych klientów?
a| Emisja filmu reklamowego w telewizji ogólnokrajowej.
b| Wręczanie ulotek bezpośrednio na ulicy.
c| Ogłoszenie reklamowe w lokalnej prasie.
d| Prezentacja oferty na targach regionalnych.
 
#11 W której fazie cyklu życia produktu celem działań marketingowych jest maksymalizacja zysków z jego sprzedaży i utrzymanie dotychczasowego udziału w rynku?
a| W fazie schyłku produktu (spadku sprzedaży).
b| W fazie rozwoju sprzedaży produktu.
c| W fazie wprowadzenia produktu na rynek.
d| W fazie dojrzałości produktu (nasycenia rynku).
 
#12 Którą strategię powinno wybrać przedsiębiorstwo, zamierzające zwiększyć wielkość sprzedaży wcześniej oferowanego produktu na dotychczasowym rynku?
a| Penetracji rynku.
b| Lidera w jakości.
c| Maksymalizacji bieżących zysków.
d| Zbierania “śmietanki z rynku”.
 
#13 Na podstawie zamieszczonej kartoteki magazynowej Hurtowni ARCA ustal liczbę mis porcelanowych PAM przyjętych do magazynu w lutym 2014 roku.
KARTOTEKA MAGAZYNOWA
Hurtownia ARCA sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 12
88-300 Mogilno
Nazwa towaru: Misa porcelanowa PAM
Jednostka miary: sztuki
Lp.
Data dowodu
Symbol i nr dowodu
Przeznaczenie
Przychód
Rozchód
Zapas
1.
03.02.14
PZ 1/02/2014
Do sprzedaży
20
20
2.
04.02.14
PZ 2/02/2014
Do sprzedaży
80
100
3.
10.02.14
WZ 1/02/2014
Sprzedaż
30
70
4.
17.02.14
PZ 3/02/2014
Do sprzedaży
60
130
a| 190 szt.
b| 130 szt.
c| 100 szt.
d| 160 szt.
 
#14 Klient założył w banku trzymiesięczną lokatę w wysokości 24 000 zł. Oblicz odsetki od lokaty, jeżeli roczna stopa oprocentowania lokaty wynosi 5%.
a| 100 zł
b| 300 zł
c| 600 zł
d| 1 200 zł
 
#15 Sklep meblowy na sprzedaży towarów realizuje marżę detaliczną w wysokości 25% ceny zakupu. Sprzedaż towarów opodatkowana jest 23% stawką podatku VAT. Klient kupił krzesło za cenę detaliczną brutto 246 zł. Ile wyniosła marża zrealizowana przez sklep?

a| 50 zł
b| 36 zł
c| 46 zł
d| 40 zł

#16 Hurtownia “BLU” jest podatnikiem podatku VAT. Na sprzedaży luster łazienkowych realizuje marżę w wysokości 40% ceny sprzedaży netto. Na podstawie zamieszczonej faktury zakupu luster oblicz cenę sprzedaży brutto 1 sztuki.
a| 51,66 zł
b| 50,00 zł         
c| 61,50 zł
d| 42,00 zł
#17 Piekarnia przechowuje w chłodni zapas masła na wypadek opóźnień w planowanej dostawie. Zmagazynowane masło stanowi zapas
a| bieżący.
b| rezerwowy.
c| nadmierny.
d| zbędny.
#18 Miesięczne zużycie tkaniny obiciowej do produkcji tapczanów wynosi 600 mb. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wielkość zapotrzebowania na tkaninę obiciową w kwietniu 2014 r.
Tkanina obiciowa
1.04.2014 r.
Zapas początkowy
100 mb
30.04.2014 r.
Planowany zapas końcowy
200 mb
a| 500 mb
b| 600 mb
c| 700 mb
d| 800 mb
#19 U producenta mebli biurowych kwartalne (90-dniowe) zużycie desek oszacowano na 9 000 szt. Ile powinien wynosić minimalny zapas desek, jeżeli wskaźnik zapasu minimalnego wynosi 6 dni?
a| 900 szt.
b| 300 szt.
c| 100 szt.
d| 600 szt.
#20 Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, w którym kwartale zapas towarów w hurtowni zabawek “Pajacyk” był wymieniany najczęściej.
Zestawienie przychodów ze sprzedaży towarów i średniego stanu zapasów
w poszczególnych kwartałach
Wyszczególnienie
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Przychody ze sprzedaży towarów (w zł)
600 000
500 000
510 000
500 000
Średni stan zapasów (w zł)
60 000
45 000
51 000
60 000
a| W IV kwartale.
b| W I kwartale.
c| W III kwartale.
d| W II kwartale.
#21 W sklepie sportowym sprzedaż rowerów górskich opodatkowana jest 23% podatkiem VAT. Jednostkowa cena brutto roweru wynosi 1 000 zł. Ile wyniesie podatek VAT (w pełnych złotych) przy sprzedaży dwóch rowerów?
a| 374 zł
b| 230 zł
c| 460 zł
d|187 zł
#22 Przedsiębiorca, zajmujący się sprzedażą warzyw i owoców, opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W miesiącu maju osiągnął przychody w wysokości 30 000 zł. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, ile wyniesie zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osiąganych z tej działalności.
Rodzaj działalności gospodarczej
Stawka podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
Działalność w zakresie wolnych zawodów
20 %
Działalność usługowa
8,5 %
Działalność wytwórcza
5,5 %
Działalność handlowa
3,0 %
 a| 1 500 zł
b| 900 zł
c| 2 550 zł
d| 6 000 zł
#23 Która informacja powinna być obowiązkowo umieszczona w umowie o pracę?
a| Wyposażenie stanowiska pracy.
b| Miejsce wykonywania pracy.
c| Wymiar urlopu wypoczynkowego.
d| Kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy.
 
#24 Anna Kłosowska jest absolwentką zasadniczej szkoły zawodowej i posiada dwuletni staż pracy. Od 1 września 2013 r. zmieniła pracodawcę. W poprzednim miejscu pracy wykorzystała 14 dni urlopu wypoczynkowego za rok 2013. Ile dni urlopu przysługiwało jej do wykorzystania za rok 2013 w nowym miejscu pracy?
a| 10 dni.
b| 4 dni.
c| 8 dni.
d| 6 dni.
 
#25 Z pracownikiem zawarto umowę o pracę na trzymiesięczny okres próbny. Ile wynosi czas wypowiedzenia tej umowy?
a| 1 tydzień
b| 2 tygodnie
c| 1 miesiąc
d| 2 dni
 
#26 Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy o pracę ustal miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika.
Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
       a)      Stanowisko: sprzedawca
       b)      Wymiar czasu pracy: ½ etatu
       c)       Składniki wynagrodzenia:
– wynagrodzenie zasadnicze:  1 000 zł
– dodatek stażowy:  20%
– dodatek funkcyjny:  100 zł
a| 1100 zł
b| 1 200 zł
c| 1 300 zł
d| 1 320 zł
#27 Pracownik wynagradzany jest według systemu czasowego z premią. Stawka za godzinę pracy wynosi 10 zł, a premia miesięczna 200 zł. W kwietniu pracownik przebywał 5 dni (40 godzin) na urlopie i uzyskał wynagrodzenie za czas urlopu w wysokości 480 zł. Oblicz miesięczne wynagrodzenie pracownika, jeżeli wymiar czasu pracy w miesiącu kwietniu wynosi 160 godzin.
a| 1 200 zł
b| 1 880 zł
c| 1 680 zł
d| 1 080 zł
#28 Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac ustal, ile wynosi podstawa naliczenia podatku dochodowego.
Składniki wynagrodzenia
Przychód ogółem
Składki na ubezpieczenie społeczne
Koszty uzyskania przychodu
Płaca zasadnicza
Premia
Emerytalne
Rentowe
Chorobowe
Razem
2 000,00
500,00
2 500,00
244,00
37,50
61,25
342,75
111,25
 a| 2 046 zł
b| 2 000 zł
c| 2 500 zł
d| 2 157 zł
#29 Jan Fortuna w ubiegłym roku osiągnął dochód do opodatkowania w wysokości 88 528 zł. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż sposób obliczenia podatku dochodowego.
Podstawa obliczenia podatku
Wysokość podatku
Dochód poniżej
85 528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
Dochód przekraczający
85 528 zł
14 839,02 zł plus 32% od kwoty przekraczającej 85 528 zł
a| 14 839,02 + 18% z kwoty 3 000 zł
b| 88 528 zł x 32%
c| 14 839,02 + 32% z kwoty 3 000 zł
d| 88 528 zł x 18%
#30 W przedsiębiorstwie zredukowano zatrudnienie, zwalniając 20% ogółu pracowników, w tym 10 pracowników administracji. Na podstawie stanu zatrudnienia przed zwolnieniami oblicz, ilu pracowników wydziałów produkcyjnych zwolniono.
Liczba pracowników przed zwolnieniem
Administracja
30 osób
Pracownicy wydziałów produkcyjnych
120 osób
a| 24
b| 14
c| 20
d| 30
#31 W przedszkolu zatrudniono trzech pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy. Każda z osób pracuje od poniedziałku do piątku codziennie taką samą liczbę godzin, obliczoną proporcjonalnie do wymiaru etatu. Czas pracy na pełnym etacie wynosi 40 godzin tygodniowo. Który grafik zawiera wymaganą dzienną liczbę godzin pracy pracowników niepełnozatrudnionych?
Stanowisko
Wymiar etatu
Dzienny wymiar godzin pracy pracowników niepełnozatrudnionych
Grafik A
Grafik B
Grafik C
Grafik D
Kadrowa
0,50
10.00 – 14.00
11.00 – 15.00
9.00 – 14.00
12.00 – 16.00
Sekretarka
0,75
8.00 – 14.00
9.00 – 14.00
8.00 – 13.00
8.00 – 15.00
Sprzątaczka
0,25
14.00 – 16.00
15.00 – 18.00
14.00 – 16.00
15.00 – 18.00
 a| A
b| B
c| C
d| D
#32 Zbiór kierunkowych decyzji, zapewniających realizację długofalowych celów przedsiębiorstwa, zawiera plan
a| taktyczny.
b| finansowy.
c| operacyjny.
d| strategiczny.
#33 Pierwszym etapem procesu planowania jest
a| ustalenie celów przedsiębiorstwa.
b| identyfikacja problemów.
c| analiza własnych zasobów i umiejętności.
d| analiza otoczenia konkurencyjnego.
#34 Która metoda planowania polega na konstruowaniu różnych opisów zdarzeń, jakie mogą wystąpić w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu w przyszłości?
a| Metoda dedukcji.
b| Metoda statystyczna.
c| Metoda scenariuszowa.
d| Metoda analizy portfelowej.
#35Przedsiębiorstwo prowadzi prace nad wdrożeniem nowej linii technologicznej. W ciągu 3 miesięcy planuje przeszkolić wszystkich pracowników zatrudnionych przy produkcji. Który dokument powinien zostać opracowany, aby sprawnie przeprowadzić szkolenia?
a| Harmonogram.
b| Biznes plan.
c| Plan strategiczny.
d| Scenariusz.
#36 W magazynie znajdowało się 1000 szt. zamków do drzwi, których jednostkowy koszt wytworzenia wynosił 40 zł. Przedsiębiorstwo sprzedało 80% zamków, za które uzyskało wpływy w wysokości 123 000 zł. Oblicz zrealizowaną marżę, jeżeli sprzedaż była opodatkowana 23% podatkiem VAT.
a| 40 000 zł
b| 68 000 zł
c| 32 000 zł
d| 100 000 zł
#37 W celu zachowania ciągłości sprzedaży, okres wymiany towarów powinien wynosić 10 dni. Na podstawie danych zawartych w tabeli można stwierdzić, że rzeczywisty okres wymiany towarów w pierwszym kwartale był
Dane w I kwartale
Średni stan zapasów
20 000 zł
Przychody ze sprzedaży
100 000 zł
Liczba dni
90
a| krótszy o 8 dni.
b| dłuższy o 8 dni.
c| dłuższy o 5 dni.
d| krótszy o 5 dni.
#38 Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, w którym roku przedsiębiorstwo uzyskało największy zysk netto z 1 złotówki przychodu ze sprzedaży.
Rok
Zysk netto (zł)
Przychody ze sprzedaży (zł)
2010
12 000
160 000
2011
18 000
200 000
2012
12 000
150 000
2013
15 000
200 000
a| W 2010 roku.
b| W 2011 roku.
c| W 2012 roku.
d| W 2013 roku.
#39 Zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań można ocenić przeprowadzając analizę
a| płynności finansowej.
b| rentowności.
c| zadłużenia.
d| sprawności działania.
#40 Na podstawie którego sprawozdania finansowego można ustalić udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku?
a| Bilansu.
b| Rachunku zysków i strat.
c| Rachunku przepływów pieniężnych.
d| Zestawienia zmian w kapitale.

Odpowiedzi:

#1 d| Wojtek, który ukończył lat piętnaście i został ubezwłasnowolniony całkowicie.
#2 d| koszty uboczne zakupu.
#3 d| akcyjna.
#4 c| wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
#5 a| wójt.
#6 a| działalność gospodarcza.
#7 a| D
#8 d| Zarząd spółki.
#9 d| spółdzielnia.
#10 a| Emisja filmu reklamowego w telewizji ogólnokrajowej.
#11 d| W fazie dojrzałości produktu (nasycenia rynku).
#12 a| Penetracji rynku.
#13 d| 160 szt.
#14 b| 300 zł
#15 d| 40 zł
#16 c| 61,50 zł
#17 b| rezerwowy.
#18 c| 700 mb
#19 d| 600 szt.
#20 d| W II kwartale.
#21 a| 374 zł
#22 b| 900 zł
#23 b| Miejsce wykonywania pracy.
#24 d| 6 dni.
#25 b| 2 tygodnie
#26 c| 1 300 zł
#27 b| 1 880 zł
#28 a| 2 046 zł
#29 c|14 839,02 + 32% z kwoty 3 000 zł
#30 c| 20
#31 a| A
#32 d| strategiczny.
#33 a| ustalenie celów przedsiębiorstwa.
#34 c| Metoda scenariuszowa.
#35 a| Harmonogram.
#36 b| 68 000 zł
#37 b| dłuższy o 8 dni.
#38 b| W 2011 roku.
#39 a| płynności finansowej.
#40 a| Bilansu.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments