Egzamin pisemny A.65/AU.65 – styczeń 2021 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – styczeń 2021 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Która operacja gospodarcza została błędnie zaewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

 
 
 
 

Przedsiębiorca, który rozlicza się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej, ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym PIT-16A Deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego najpóźniej do

 
 
 
 

Za grudzień 2020 r. pracownikowi (wiek 40 lat) przysługiwały następujące składniki wynagrodzenia:

  • płaca zasadnicza 4 200,00 zł,
  • zasiłek chorobowy 750,00 zł,
  • premia regulaminowa 10% płacy zasadniczej.

Oblicz kwotę składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 
 
 
 

Pracownik, który jest absolwentem studiów licencjackich i przepracował 3 lata na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z Kodeksem pracy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze rocznym

 
 
 
 

Z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy, ze stałym wynagrodzeniem brutto w kwocie 4 620,00 zł pracodawca rozwiązał umowę z upływem czasu, na który została zawarta. Jaką kwotę ekwiwalentu za zaległy urlop otrzymał pracownik, który nie wykorzystał 6 dni (48 godz.) urlopu wypoczynkowego, jeśli współczynnik urlopowy wynosił 21?

 
 
 
 

Jan Nowak zatrudniony na podstawie umowy o pracę złożył pracodawcy wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jego małoletniej córki. Płatnik składek dokona zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 200,00 zł. Wynagrodzenie minimalne w 2020 r. wynosiło 2 600,00 zł, a wymiar czasu pracy obowiązujący w listopadzie 160 godzin. Na podstawie fragmentu karty ewidencji czasu pracy za listopad 2020 r. oblicz przysługujący pracownikowi dodatek za pracę w porze nocnej.

 
 
 
 

Pracownica, która urodziła dziecko, uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego z dniem 21 listopada 2020 r. i nie złożyła wniosku o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Ile wyniesie zasiłek macierzyński za listopad 2020 r., jeżeli podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 5 580,00 zł?

 
 
 
 

Pracownik ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym 3 200,00 zł brutto przebywał 8 dni na zwolnieniu lekarskim z prawem do 80% wynagrodzenia chorobowego. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynosi 2761,28 zł. Pracownikowi za jeden dzień choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości

 
 
 
 

Pracownicy hurtowni są wynagradzani w systemie czasowo-prowizyjnym. Prowizja jest dzielona między pracowników proporcjonalnie do ich wynagrodzenia zasadniczego. Miesięczna płaca zasadnicza pracownika A wynosi 3 600,00 zł, a pracownika B 4 400,00 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto każdego z pracowników, jeżeli w bieżącym miesiącu utarg hurtowni wyniósł 80 000,00 zł, a stawka prowizyjna wynosi 1,5%?

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego do urzędu skarbowego, jeżeli zleceniobiorca (lat 28) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu zawartej ryczałtowej umowy zlecenia, a do rozliczania tej umowy nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów.

 
 
 
 

Przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem VAT i prowadzący sprzedaż wyłącznie opodatkowaną, zakupił samochód osobowy, który będzie wykorzystywany do celów prywatnych oraz do opodatkowanej działalności gospodarczej (tzw. cele mieszane).

Ustalona na podstawie faktury 123/2020 wartość początkowa zakupionego samochodu osobowego przyjętego do użytkowania 18.12.2020 r. wynosi

 
 
 
 

Malwina Potocka zatrudniona na podstawie umowy zlecenia przedłożyła przedsiębiorcy orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, nie ma ustalonego prawa do emerytury ani renty, a z tytułu zawartej umowy zlecenia podlega obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wskaż kod tytułu ubezpieczenia, który przedsiębiorca wpisze na formularzu zgłoszeniowym do ZUS.

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne oblicz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy, którą należy wpisać w polu 05.

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu listy płac nr 12/2020 ustal kwotę wynagrodzenia, jaką należy przelać na rachunek bankowy pracownika.

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal podstawę naliczenia podatku dochodowego z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem.

 
 
 
 

Które koszty ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie są kosztami uzyskania przychodów według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony od 01.06.2020 r. przebywał w grudniu na zwolnieniu lekarskim przez 5 dni z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej przeziębieniem. Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Ustal wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, korzystając z informacji zawartych w tabeli.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wypowiedzenie umowy o dzieło jest regulowane przez przepisy kodeksu

 
 
 
 

Na podstawie rachunku kosztów podróży służbowej ustal kwotę do wypłaty dla pracownika.

 
 
 
 

Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z emerytem na kwotę 1 800,00 zł, dla którego ta umowa stanowi jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Emeryt nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Ile wyniesie łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę?

 
 
 
 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną rozpoczął swoją pierwszą działalność gospodarczą 16 listopada 2020 r. i korzysta z „ulgi na start”. Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne jaką przedsiębiorca powinien zapłacić do ZUS za listopad 2020 r.

 
 
 
 

Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy.

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na pół etatu wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w liczbie godzin ustalonych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ile wyniosło jego wynagrodzenie brutto za listopad 2020 r., jeżeli stawka godzinowa wynosi 30,00 zł?

 
 
 
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązkowo tworzą pracodawcy

 
 
 
 

Pracodawca dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę naliczył w grudniu wynagrodzenie za czas przepracowany w kwocie 3 800,00 zł oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w kwocie 600,00 zł. Płatnik składek jest zobowiązany sporządzić za grudzień i złożyć w ZUS następujące dokumenty rozliczeniowe

 
 
 
 

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według różnych stawek. Z tytułu prowadzonej działalności opłaca tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie fragmentu ewidencji przychodów oblicz kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2020 r.

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo podpisało z osobą fizyczną (lat 50), niebędącą jego pracownikiem, umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, ustalając wynagrodzenie w wysokości 6 000,00 zł brutto. Wykonawca dzieła nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla twórcy z tytułu wykonania dzieła?

 
 
 
 

Które składki na ubezpieczenia społeczne pracownika finansuje pracodawca?

 
 
 
 

Na podstawie danych zmieszczonych w tabeli ustal wielkość wpływów budżetowych z tytułu podatków bezpośrednich.

 
 
 
 

Osoba prawna jest zobowiązana złożyć deklarację na podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy do

 
 
 
 

Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia ze studentem w wieku 22 lat niebędącym jego pracownikiem na kwotę 220,00 zł brutto. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym?

 
 
 
 

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości

 
 
 
 

W dniu 1 grudnia 2020 r. została zawarta umowa spółki. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady o łącznej wartości 30 000,00 zł. Oblicz kwotę podatku od czynności cywilnoprawnej.

 
 
 
 

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą, która jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń. Ustal kwotę składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przedsiębiorcy za grudzień 2020 r., jeżeli przysługuje mu preferencyjna podstawa do ubezpieczeń społecznych w wymiarze 780,00 zł?

 
 
 
 

Pracownik wynagradzany według stałej stawki miesięcznej w wysokości 4 400,00 zł przepracował w marcu 176 godzin zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, oraz 3 godziny nadliczbowe w niedzielę. Dodatek za jedną godzinę nadliczbową w marcu wynosi

 
 
 
 

Pełny wymiar urlopu ojcowskiego wynosi

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac ustal kwotę premii motywacyjnej.

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu listy płac nr 12/2020 oblicz składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczaną od podatku dochodowego.

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego rachunku do umowy o dzieło stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zawartej umowy wynosi

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments