Odsetki od zobowiązań

W wyniku opóźnień w spłacie zobowiązań z tytułu dostaw i usług, dostawca może naliczyć odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań. Odsetki są naliczane za okres opóźnienia, czyli od terminu płatności określonego w dokumencie handlowym (np. umowa, faktura) a dniem wpływu na rachunek bankowy dostawcy środków pieniężnych regulujących należność.

Dokument

Odsetki, którymi wierzyciel obciąża dłużnika, stanowią z punktu widzenia dłużnika jego zobowiązanie. Podstawą ich ujęcia w księgach rachunkowych jest otrzymana od dostawcy nota odsetkowa lub nota obciążeniowa. Może być również taka sytuacja, że kontrahent nie wystawia not odsetkowych a jedynie wyszczególnia je na kolejnych fakturach. Wyszczególnienie odsetek na fakturach najczęściej występuje w przypadku tak zwanych usług ciągłych (np. usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej). W takim przypadku odsetki od zobowiązań są ujmowane w księgach rachunkowych na podstawie faktury, ale odrębnym dokumentem księgowym. Może to być np. polecenia księgowania lub utworzony w systemie finansowo-księgowym dokument – Nota odsetkowa.

Ujęcie bilansowe

Niezależnie od formy dostarczenia dłużnikowi informacji o naliczonych odsetkach za nieterminową zapłatę zobowiązań stanowią one u dłużnika koszty finansowe. Podlegają one ujęciu w księgach rachunkowych na koncie „Koszty finansowe” po stronie Wn w korespondencji z kontem rozrachunkowym. W zależności od przyjętej przez jednostkę polityki mogą to być „Rozrachunki z dostawcami” czy też „Pozostałe rozrachunki”. Jednostka może również utworzyć w swoim zakładowym planie kont dedykowane konto rozrachunkowe dedykowane do księgowania rozrachunku z tytułu odsetek.

Ujęcie podatkowe

W ujęciu podatkowym mamy do czynienia z sytuacją, że naliczone odsetki od zobowiązań handlowych, lecz jeszcze niezapłacone nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Takie podejście wprost wynika z art. 16 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także z art. 23 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wspomniane odsetki będą mogły zostać uznane przez jednostkę za koszty uzyskania przychodów w momencie kiedy zostaną zapłacone.

Konta analityczne do „Kosztów finansowych”

W związku z tym, że dla celów bilansowych oraz podatkowych koszty odsetek od zobowiązań rozpoznaje się w innym momencie zalecane jest utworzenie w Planie kont jednostki, kont analitycznych do „Kosztów finansowych” w taki sposób aby osobno ujmować koszty zaliczane i nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Przykładowo konta analityczne mogą przybierać nazwy:

 • „Odsetki NKUP”
 • „Odsetki KUP”.

W konsekwencji naliczone odsetki wynikające z noty odsetkowej należy zaksięgować na koncie „Odsetki NKUP”. Będą one wykazywane na tym koncie analitycznym, aż do momentu kiedy nie zostaną zapłacone.

W momencie zapłaty odsetek przez jednostkę staną się kosztem uzyskania przychodu. W wyniku tego należy je przeksięgować z konta analitycznego „Odsetki NKUP” na konto analityczne „Odsetki KUP”. Taki sposób księgowania odsetek od zobowiązań umożliwia wzięcie przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy prawidłowej kwoty odsetek. A mianowicie tylko tej kwoty odsetek które są zapłacone i stały się kosztem uzyskania przychodu.


Ewidencja odsetek w księgach dłużnika

 1. Nota odsetkowa – naliczone odsetki od nieterminowej spłaty zobowiązania
  • Wn – „Koszty finansowe”
  • Ma – „Rozrachunki z dostawcami” lub „Pozostałe rozrachunki”
 2. WB – uregulowanie odsetek przez dłużnika
  • Wn – „Rozrachunki z dostawcami” lub „Pozostałe rozrachunki”
  • Ma – „Rachunek bieżący”

Przykład

Spółka Kaktus sp. z o.o. zapłaciła z kilku dniowym opóźnieniem zobowiązanie wynikające z faktury 7/20. W związku z opóźnieniem dostawca naliczył odsetki i wystawił dnia 15.07.2020 r. notę odsetkową na kwotę 37 zł. W dniu 20.07.2020 r. spółka zleciła przelew regulujący zobowiązanie wynikające z noty odsetkowej.

Operacje gospodarcze:

 1. Nota odsetkowa – 15.07.2020 r. – naliczone odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę 7/20 – 37 zł.
 2. Wyciąg bankowy – 20.07.2020 r. – uregulowanie odsetek – 37 zł.
 3. PK – 20.07.2020 r. – przeksięgowanie zapłacony odsetek NKUP w KUP – 37 zł. [3a – zapis techniczny dla „czystości obrotów” – 37 zł]

W przypadku przeksięgowywania NKUP na KUP należy dokonać dodatkowego zapisu na koncie z którego dokonywane jest przeksięgowywanie tzw. zapisu technicznego dla „czystości obrotów”. Zapis polega na zaksięgowaniu po obu stronach tego konta księgowego z którego następuje przeksięgowanie w tej samej kwocie lecz z przeciwnym znakiem.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments