Egzamin pisemny A.35/AU.35 – czerwiec 2020 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35/AU.35 – czerwiec 2020 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne oblicz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy, którą należy wpisać w polu 05.

 
 
 
 

Wszystkie spółki, które w nazwach stosują skróty sp.j., sp.k. i sp. z o.o., należą do spółek

 
 
 
 

Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi

 
 
 
 

Ustawa Ordynacja podatkowa normuje między innymi

 
 
 
 

Wypowiedzenie umowy o dzieło jest regulowane przez przepisy kodeksu

 
 
 
 

Rytmiczność produkcji oznacza, że na danym stanowisku pracy

 
 
 
 

Na wynagrodzenie brutto pracownika składa się

  • płaca zasadnicza 3 500,00 zł,
  • dodatek funkcyjny 400,00 zł,
  • premia motywacyjna 700,00 zł.

O ile zwiększy się wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli płaca zasadnicza wzrośnie o 10%?

 
 
 
 

Oblicz wartość przeciętnego zapasu towarów w I kwartale 2020 r. metodą średniej arytmetycznej wartości zapasu początkowego i końcowego.

 
 
 
 

Która z zasad planowania zakłada, że zadania zawarte w planie powinny być możliwe do wykonania przez jednostkę gospodarczą w istniejących warunkach?

 
 
 
 

Pracownicy w czasie pracy na I zmianie wyprodukowali 130 sztuk wyrobów gotowych, na II zmianie 120 sztuk, a na III zmianie 100 sztuk. Kontrola jakości wykazała, że 6% dobowej produkcji nie spełnia wymagań jakościowych. Oznacza to, że

 
 
 
 

Na podstawie informacji dotyczących wielkości produkcji i zamówień na miksery w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku można stwierdzić, że

 
 
 
 

Który akt prawny zawiera przepisy zacytowane w ramce?

 
 
 
 

Które stawki podatku VAT zastosowano do poszczególnych towarów ujętych na fakturze?

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w liczbie godzin ustalonych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ile wyniesie jego wynagrodzenie brutto za kwiecień 2020 r., jeżeli stawka godzinowa wynosi 20,00 zł?

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac oblicz łączną kwotę fakultatywnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

 
 
 
 

Jak zmieni się w bieżącym roku wartość wskaźnika rotacji zapasów w dniach, jeżeli przeciętny stan zapasu towarów obniży się o 20% w stosunku do roku ubiegłego?

 
 
 
 

Przedstawiony druk jest wykorzystywany do udokumentowania

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA ustal kwotę, którą należy wpisać w części VIII w polu 03.

 
 
 
 

Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy.

 
 
 
 

Które informacje powinny zostać zamieszczone w streszczeniu biznesplanu?

 
 
 
 

Analiza finansowa nie obejmuje analizy

 
 
 
 

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zawartej umowy o dzieło wynosi

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal wielkość wpływów budżetowych z tytułu podatków bezpośrednich.

 
 
 
 

Pracownik w ciągu 8 godzin pracy wykorzystał przysługującą mu 15 minutową przerwę wliczaną do czasu pracy oraz trzy przerwy 20 minutowe na załatwienie spraw osobistych. W ilu procentach pracownik efektywnie wykorzystał czas przeznaczony na wykonanie zadań zawodowych?

 
 
 
 

Które działanie pracodawcy ma cechy nepotyzmu?

 
 
 
 

W ramce zamieszczono fragment umowy

 
 
 
 

Ze względu na przedmiot planowania wyróżnia się następujące plany:

 
 
 
 

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że w przedsiębiorstwie ADELA SA przeciętne wynagrodzenie brutto w roku 2018 w stosunku do roku poprzedniego

 
 
 
 

Z przedstawionej oferty pracy wynika, że firma REMIX sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

 
 
 
 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć u przyszłego pracodawcy następujące dokumenty:

 
 
 
 

Który z czynników wymienionych w analizie SWOT przedsiębiorstwa produkcyjnego jest dla niego szansą?

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego rachunku kosztów podróży służbowej ustal kwotę do wypłaty dla pracownika.

 
 
 
 

Która operacja gospodarcza została błędnie zaewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac ustal kwotę dodatku funkcyjnego.

 
 
 
 

Na diagramie przedstawiono wielkości zapasów towarów znajdujących się w magazynie hurtowni oraz ich ceny sprzedaży netto. Ile wyniesie podatek VAT należny, jeżeli hurtownia sprzeda 50% zapasów każdego z towarów, a towary te są objęte stawką VAT – 5%?

 
 
 
 

Ze względu na stopień szczegółowości badań analitycznych wyróżnia się analizę ekonomiczną

 
 
 
 

Która spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na osiągnięte przychody?

 
 
 
 

Stan rachunku walutowego w dniu 27.12.2019 r. wynosił 1 600,00 euro. W dniu 30.12.2019 r. uregulowano wobec kontrahenta zagranicznego zobowiązanie, które po przeliczeniu według kursu 4,3110 PLN/1 EUR wyniosło 2 802,15 zł. Ile euro pozostało na rachunku walutowym po dokonaniu transakcji?

 
 
 
 

W związku ze zmianą procesu produkcyjnego zrezygnowano z wykorzystywania niektórych surowców i materiałów znajdujących się w magazynie przedsiębiorstwa, co spowodowało powstanie zapasów

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments