Egzamin pisemny A.35/AU.35 – czerwiec 2020 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35/AU.35 – czerwiec 2020 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac oblicz łączną kwotę fakultatywnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

 
 
 
 

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości

 
 
 
 

Na wynagrodzenie brutto pracownika składa się

  • płaca zasadnicza 3 500,00 zł,
  • dodatek funkcyjny 400,00 zł,
  • premia motywacyjna 700,00 zł.

O ile zwiększy się wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli płaca zasadnicza wzrośnie o 10%?

 
 
 
 

Które stawki podatku VAT zastosowano do poszczególnych towarów ujętych na fakturze?

 
 
 
 

Ustawa Ordynacja podatkowa normuje między innymi

 
 
 
 

Przedstawiony druk jest wykorzystywany do udokumentowania

 
 
 
 

Oblicz wartość przeciętnego zapasu towarów w I kwartale 2020 r. metodą średniej arytmetycznej wartości zapasu początkowego i końcowego.

 
 
 
 

Na diagramie przedstawiono wielkości zapasów towarów znajdujących się w magazynie hurtowni oraz ich ceny sprzedaży netto. Ile wyniesie podatek VAT należny, jeżeli hurtownia sprzeda 50% zapasów każdego z towarów, a towary te są objęte stawką VAT – 5%?

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac ustal kwotę dodatku funkcyjnego.

 
 
 
 

Które informacje powinny zostać zamieszczone w streszczeniu biznesplanu?

 
 
 
 

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zawartej umowy o dzieło wynosi

 
 
 
 

Analiza finansowa nie obejmuje analizy

 
 
 
 

Pracownik w ciągu 8 godzin pracy wykorzystał przysługującą mu 15 minutową przerwę wliczaną do czasu pracy oraz trzy przerwy 20 minutowe na załatwienie spraw osobistych. W ilu procentach pracownik efektywnie wykorzystał czas przeznaczony na wykonanie zadań zawodowych?

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA ustal kwotę, którą należy wpisać w części VIII w polu 03.

 
 
 
 

Ze względu na przedmiot planowania wyróżnia się następujące plany:

 
 
 
 

Które działanie pracodawcy ma cechy nepotyzmu?

 
 
 
 

Która spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na osiągnięte przychody?

 
 
 
 

Wszystkie spółki, które w nazwach stosują skróty sp.j., sp.k. i sp. z o.o., należą do spółek

 
 
 
 

Z przedstawionej oferty pracy wynika, że firma REMIX sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

 
 
 
 

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że w przedsiębiorstwie ADELA SA przeciętne wynagrodzenie brutto w roku 2018 w stosunku do roku poprzedniego

 
 
 
 

Która z zasad planowania zakłada, że zadania zawarte w planie powinny być możliwe do wykonania przez jednostkę gospodarczą w istniejących warunkach?

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne oblicz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy, którą należy wpisać w polu 05.

 
 
 
 

Rytmiczność produkcji oznacza, że na danym stanowisku pracy

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal wielkość wpływów budżetowych z tytułu podatków bezpośrednich.

 
 
 
 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć u przyszłego pracodawcy następujące dokumenty:

 
 
 
 

Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi

 
 
 
 

Pracownicy w czasie pracy na I zmianie wyprodukowali 130 sztuk wyrobów gotowych, na II zmianie 120 sztuk, a na III zmianie 100 sztuk. Kontrola jakości wykazała, że 6% dobowej produkcji nie spełnia wymagań jakościowych. Oznacza to, że

 
 
 
 

Wypowiedzenie umowy o dzieło jest regulowane przez przepisy kodeksu

 
 
 
 

Jak zmieni się w bieżącym roku wartość wskaźnika rotacji zapasów w dniach, jeżeli przeciętny stan zapasu towarów obniży się o 20% w stosunku do roku ubiegłego?

 
 
 
 

Która operacja gospodarcza została błędnie zaewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

 
 
 
 

Który akt prawny zawiera przepisy zacytowane w ramce?

 
 
 
 

Który z czynników wymienionych w analizie SWOT przedsiębiorstwa produkcyjnego jest dla niego szansą?

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w liczbie godzin ustalonych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ile wyniesie jego wynagrodzenie brutto za kwiecień 2020 r., jeżeli stawka godzinowa wynosi 20,00 zł?

 
 
 
 

Stan rachunku walutowego w dniu 27.12.2019 r. wynosił 1 600,00 euro. W dniu 30.12.2019 r. uregulowano wobec kontrahenta zagranicznego zobowiązanie, które po przeliczeniu według kursu 4,3110 PLN/1 EUR wyniosło 2 802,15 zł. Ile euro pozostało na rachunku walutowym po dokonaniu transakcji?

 
 
 
 

W ramce zamieszczono fragment umowy

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego rachunku kosztów podróży służbowej ustal kwotę do wypłaty dla pracownika.

 
 
 
 

W związku ze zmianą procesu produkcyjnego zrezygnowano z wykorzystywania niektórych surowców i materiałów znajdujących się w magazynie przedsiębiorstwa, co spowodowało powstanie zapasów

 
 
 
 

Na podstawie informacji dotyczących wielkości produkcji i zamówień na miksery w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku można stwierdzić, że

 
 
 
 

Ze względu na stopień szczegółowości badań analitycznych wyróżnia się analizę ekonomiczną

 
 
 
 

Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy.

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments