Egzamin pisemny A.36/AU.36 – czerwiec 2020 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – czerwiec 2020 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Jednostka będąca czynnym podatnikiem VAT otrzymała fakturę i dokument celny SAD za zakupione z importu towary. Na podstawie danych w tabeli oblicz wartość w cenie zakupu towarów z importu przyjętych do magazynu.

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo produkuje wyroby gotowe w ramach dwóch zleceń produkcyjnych: X i Y. Koszty wydziałowe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 240 000,00 zł i są rozliczane na poszczególne zlecenia proporcjonalnie do płac bezpośrednich. Oblicz koszty wydziałowe przypadające na poszczególne zlecenia.

 
 
 
 

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w stosunku do osób fizycznych oraz spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada własny wydział transportowy i prowadzi ewidencję kosztów tylko w zespole 5 planu kont. Operację gospodarczą o treści wydano z magazynu opony do samochodu dostawczego o wartości 800,00 zł, potwierdzoną dowodem Rw – rozchód wewnętrzny, należy zaksięgować na kontach

 
 
 
 

Którego rodzaju kalkulacji kosztów dotyczy opis w ramce?

 
 
 
 

Podczas inwentaryzacji w jednostce handlu detalicznego stwierdzono niedobór gotówki w kasie zawiniony przez osobę materialnie odpowiedzialną, która nie zgadza się na spłatę tego niedoboru. Sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. W tej sytuacji rozliczenie ujawnionego niedoboru gotówki w kasie zostanie ujęte w księgach rachunkowych zapisem

 
 
 
 

Zakłady Cukiernicze PIAST sp. z o.o. w Opolu przekazały nieodpłatnie dla 50-ciu swoich klientów próbki nowych wyrobów gotowych z własnego magazynu. Który zapis księgowy należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych na podstawie dowodu Wz nr 1/05/2020?

 
 
 
 

Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych ewidencjonuje się na koncie

 
 
 
 

Lokaty bankowe założone na okres dłuższy niż 12 miesięcy należy wykazać w bilansie jednostki w grupie

 
 
 
 

Który dokument księgowy można skorygować przez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby upoważnionej?

 
 
 
 

Przedmiotem analizy zadłużenia jednostki jest badanie i ocena

 
 
 
 

Kiedy zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostki mają obowiązek sporządzać zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej?

 
 
 
 

Opłatę za korzystanie ze środowiska należy zapisać w ciężar konta

 
 
 
 

Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalnym polega między innymi na ustaleniu, czy

 
 
 
 

Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia salda ma zastosowanie do

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal rodzaj i wartość różnic inwentaryzacyjnych.

 
 
 
 

Operacje gospodarcze należy księgować zgodnie z zasadą podwójnego zapisu zawsze na kontach

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo produkcyjne, które prowadzi ewidencję kosztów tylko w układzie kalkulacyjnym, powinno zaksięgować wynagrodzenie brutto pracownika bezpośrednio produkcyjnego w ciężar konta

 
 
 
 

W przedsiębiorstwie handlowym rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Do kiedy należy przechowywać księgi rachunkowe tej jednostki, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jeżeli zostały one zamknięte 31 grudnia 2018 roku?

 
 
 
 

Przedsiębiorca chce, aby wierzyciel wydawał jego bankowi dyspozycje obciążania co miesiąc jego rachunku bankowego opłatami za dostarczone usługi telekomunikacyjne i uznawania tymi kwotami rachunku bankowego wierzyciela. Z której formy rozliczeń pieniężnych powinien skorzystać przedsiębiorca?

 
 
 
 

W grudniu 2019 r. jednostka gospodarcza zakupiła i przyjęła do ewidencji środków trwałych urządzenie produkcyjne o wartości początkowej 40 000,00 zł, które amortyzuje metodą degresywną, stosując przepisy podatkowe. Roczna stopa amortyzacji z wykazu stawek wynosi 10%, a współczynnik podwyższający stawkę 2,0. Oblicz kwotę rocznego odpisu amortyzacyjnego tego urządzenia w roku 2021.

 
 
 
 

Piekarnia wypieka ekologiczne pieczywo z mąki razowej. W okresie sprawozdawczym na wyprodukowanie 100 sztuk bochenków chleba o wadze 1 kg i 200 sztuk bochenków chleba o wadze 0,5 kg poniosła koszty 1 500,00 zł. Oblicz jednostkowe koszty wytworzenia bochenków chleba stosując kalkulację podziałową ze współczynnikami ustalanymi w oparciu o wagę pieczywa.

 
 
 
 

Na podstawie wybranych danych z bilansu przedsiębiorstwa X oblicz wskaźnik bieżącej płynności finansowej.

 
 
 
 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w drodze spisu z natury stwierdzono niezawinione różnice inwentaryzacyjne w zapasach towarów X i Y. Kierownik jednostki zatwierdził wniosek komisji inwentaryzacyjnej o dokonaniu kompensaty niedoboru nadwyżką zgodnie z zasadą mniejsza ilość i niższa cena. Ile wyniesie wartość nadwyżki pozostała po kompensacie i w jaki sposób zostanie rozliczona?

 
 
 
 

Hurtownia zakupiła na podstawie faktury towary od dostawcy ALFA. Do końca okresu sprawozdawczego towarów od dostawcy ALFA nie otrzymano. Konto Rozliczenie zakupu towarów wykazuje saldo

 
 
 
 

Otrzymany przez pracownika dodatek za wysługę lat w kwocie 650,00 zł obciąży konto

 
 
 
 

Jednostka gospodarcza będąca czynnym podatnikiem VAT przekazała w formie darowizny na rzecz niepublicznego przedszkola wyroby gotowe – zabawki.
Wskaż poprawne księgowanie podatku VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania wyrobów gotowych.

 
 
 
 

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych metodą degresywną wpływa na

 
 
 
 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podpisują, podając zarazem datę podpisu,

 
 
 
 

Zakupione prawo do patentu, który jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwo produkcyjne w procesie wytwarzania wyrobów, zalicza się do

 
 
 
 

Obniżenie wskaźnika rotacji należności w dniach w roku 2019 w stosunku do roku 2018 może świadczyć o

 
 
 
 

Spółka zakupiła nową maszynę produkcyjną. Po uwzględnieniu tempa postępu techniczno-ekonomicznego i przewidywanej wydajności maszyny mierzonej liczbą wytworzonych produktów, jednostka przyjęła, że okres ekonomicznej użyteczności tej maszyny wyniesie 8 lat. Oblicz roczną stopę amortyzacji maszyny.

 
 
 
 

Który podmiot nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych?

 
 
 
 

W spółce wskaźnik rentowności netto sprzedaży wyniósł 20%. Oznacza to, że

 
 
 
 

Wskaż operację gospodarczą, której dotyczy sporządzony na wyciągu bankowym dekret.

 
 
 
 

Jednostka gospodarcza zaciągnęła kredyt na budowę hali produkcyjnej. Po zakończeniu budowy i przyjęciu środka trwałego do eksploatacji naliczane co miesiąc odsetki od kredytu należy księgować w ciężar konta

 
 
 
 

Wartość wyemitowanych przez jednostkę obligacji własnych stanowi dla tej jednostki

 
 
 
 

Na podstawie obrotów wybranych kont wynikowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, sporządzającym porównawczy rachunek zysków i strat, ustal rodzaj i kwotę zmiany stanu produktów.

 
 
 
 

Na podstawie zapisów na kontach księgowych ustal wartość towarów na dzień bilansowy.

 
 
 
 

Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów to konto

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments