Egzamin pisemny A.65/AU.65 – czerwiec 2019 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – czerwiec 2019 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zakupiła środek trwały podlegający odpisom amortyzacyjnym. W której pozycji deklaracji VAT-7 należy wykazać kwotę podatku VAT dotyczącą tego zakupu?

 
 
 
 

2. Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek dla podatnika, którego podstawa obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym za 2018 rok wynosi 90 000,00 zł?

 
 
 
 

3. Na podstawie zawartych w tabeli danych z imiennych raportów miesięcznych oblicz łączną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, którą należy wykazać w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za maj 2019 r., wiedząc, że stawka składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67%.

 
 
 
 

4. Przedsiębiorca zawarł z 36-letnim Julianem Wąsem umowę zlecenia, w której ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości 1 800,00 zł (100 godzin po 18,00 zł/godzinę). Dla zleceniobiorcy umowa ta stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ile wyniesie łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez zleceniobiorcę, jeżeli nie wyraził on zgody na objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?

 
 
 
 

5. Emilia Krawczyk urodziła 14 maja 2019 r. dziecko i uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego. Pracownica nie złożyła wniosku o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Ile wyniesie zasiłek macierzyński za maj 2019 r., jeżeli podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 3 540,00 zł?

 
 
 
 

6. Na podstawie przedstawionego fragmentu listy płac ustal kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy do wpłaty na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

 
 
 
 

7. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz kwotę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2018 roku.

 
 
 
 

8. Do kiedy podatnik ma obowiązek przechowywać deklarację VAT-7 za maj, którą złożył w urzędzie skarbowym 19 czerwca 2019 r.?

 
 
 
 

9. Przedsiębiorstwo ARDEX sp. z o.o. jako zleceniodawca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego zleceniobiorcę, który

 
 
 
 

10. Przedsiębiorca zawarł umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na kwotę 2 000,00 zł z Jackiem Walczakiem, z którym nie łączy go stosunek pracy. Ile wyniesie kwota do wypłaty z tytułu zawartej umowy o dzieło, jeżeli koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%?

 
 
 
 

11. Który z produkowanych wyrobów jest w Polsce wyrobem akcyzowym?

 
 
 
 

12. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansowaną przez pracownika, którą pracodawca wpłaci na rachunek składkowy do ZUS.

 
 
 
 

13. Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z 28-letnim Adamem Majem na kwotę 2 800,00 zł. Dla zleceniobiorcy umowa ta stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ile wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne do odprowadzenia do ZUS z tytułu zawartej umowy zlecenia, jeżeli zleceniobiorca nie wyraził zgody na objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?

 
 
 
 

14. Zgłoszenia członka rodziny osoby ubezpieczonej do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS dokonuje się na formularzu

 
 
 
 

15. Na podstawie przedstawionej listy płac za maj 2019 r. oblicz kwotę do wypłaty dla pracownika.

 
 
 
 

16. Wykazana w części E deklaracji VAT-7 za maj kwota 8 058,00 zł oznacza dla płatnika podatku VAT

 
 
 
 

17. Zamieszczony fragment formularza służy do sporządzenia

 
 
 
 

18. Które koszty nie są podatkowymi kosztami danego okresu, ewidencjonowanymi w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

 
 
 
 

19. Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i posiada dwa samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy powinna złożyć we właściwym Urzędzie Miasta i/lub Gminy w podstawowym terminie do

 
 
 
 

20. Podatek leśny jest podatkiem

 
 
 
 

21. Anna Kowalska, mieszkająca na stałe w Polsce, została powołana na członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Z tytułu pełnienia tej funkcji otrzymuje wynagrodzenie, od którego należy obowiązkowo odprowadzić do ZUS składki na ubezpieczenie

 
 
 
 

22. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy, jeżeli nie podlega on ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu zawartej ryczałtowej umowy zlecenia, a do rozliczania tej umowy nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów.

 
 
 
 

23. Płatnik składek ma obowiązek złożyć za maj 2019 r. deklarację rozliczeniową ZUS DRA z kodem terminu 3 najpóźniej do dnia

 
 
 
 

24. Cło to opłata nakładana przez państwo na towary w związku z ich wywozem i przywozem dokonywanym przez granice celne państwa, a także w związku z ich transportem z jednego państwa do drugiego przez jego obszar celny. Zgodnie z tą definicją przedmiotem opłaty celnej nie jest

 
 
 
 

25. Która umowa nie jest regulowana Kodeksem cywilnym?

 
 
 
 

26. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli oblicz podatek dochodowy do zapłaty przez przedsiębiorstwo ALFA sp. z o.o., które posiada status małego podatnika CIT (stawka podatku 9%).

 
 
 
 

27. Na podstawie danych z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za maj 2019 r. oblicz kwotę zobowiązania wobec ZUS, którą należy przelać na indywidualny rachunek składkowy.

 
 
 
 

28. W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy zaewidencjonować opłaconą przez przedsiębiorcę miesięczną składkę na Fundusz Pracy?

 
 
 
 

29. W maju 2019 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniała trzy osoby:

  • Tomasza Pola (wiek 64 lata) na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto 5 000,00 zł,
  • Karolinę Waligórę (wiek 28 lat) na podstawie umowy zlecenia na kwotę brutto 2 500,00 zł, stanowiącą dla niej jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych,
  • Kamila Jasiaka (wiek 55 lat) na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto 2 250,00 zł, który jest zatrudniony od dwóch miesięcy i w okresie 35 dni przed zatrudnieniem był wpisany do ewidencji bezrobotnych.

Ustal kwotę składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za maj 2019 r.

 
 
 
 

30. Pracodawca udostępnił pracownikowi nieodpłatnie do celów prywatnych samochód służbowy o pojemności silnika 2 000 cm3. Ustal kwotę przychodu do opodatkowania (w zaokrągleniu do pełnych złotych) dla pracownika z tytułu używania tego samochodu do celów prywatnych, jeżeli miał go do dyspozycji w kwietniu przez 20 dni.

 
 
 
 

31. Pracownik, który pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 i jest wynagradzany według stałej miesięcznej stawki wynoszącej 3 150,00 zł, w maju przebywał 3 dni na urlopie wypoczynkowym. Oblicz wynagrodzenie pracownika za czas urlopu.

 
 
 
 

32. Pracownik zatrudniony w systemie czasowym z premią otrzymuje miesięcznie płacę zasadniczą w kwocie brutto 3 000,00 zł oraz zmienną premię liczoną od płacy zasadniczej według stawek określonych w tabeli. Ustal, ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli w bieżącym miesiącu przepracował obowiązujący go czas pracy w porze dziennej i podpisał 12 umów handlowych.

 
 
 
 

33. Czynny podatnik VAT rozlicza się z podatku w okresach miesięcznych, a jego sprzedaż jest w całości opodatkowana tym podatkiem. Z przedstawionych rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz danych z deklaracji VAT-7 za kwiecień wynika, że podatnik wykaże w deklaracji VAT-7 za maj

 
 
 
 

34. Pracownik Paweł Jankowski zatrudniony od 02.01.2019 r. przebywał w czerwcu przez 5 dni na zwolnieniu lekarskim z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (zapalenie gardła). Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Ustal wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, korzystając z informacji zawartych w tabeli.

 
 
 
 

35. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie w systemie akordowym. W maju przepracował obowiązujące go normy czasu pracy i wykonał 460 sztuk wyrobów z czego tylko 455 sztuk spełniało normę jakościową. Stawka akordu wynosi 5,00 zł za sztukę wyrobu wykonanego zgodnie z normą jakościową, a minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 250,00 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za maj?

 
 
 
 

36. W dniu 5 kwietnia 2019 r. Andrzej Kawa zawarł z Aleksandrem Nowakiem umowę sprzedaży samochodu osobowego na kwotę 30 000,00 zł. Zapłata za samochód nastąpiła przelewem 11 kwietnia 2019 r. Kupujący miał obowiązek wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatek od dokonanej czynności cywilnoprawnej najpóźniej w dniu

 
 
 
 

37. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć w ZUS imienny raport miesięczny ZUS RSA,

 
 
 
 

38. Czynny podatnik VAT rozliczający się z podatku miesięcznie, zakupił na podstawie faktury nr 1580/2019 paliwo do samochodu osobowego wpisanego do ewidencji środków trwałych i używanego do celów mieszanych zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Podatnik prowadzi sprzedaż w całości opodatkowaną podatkiem VAT. Na podstawie fragmentu faktury nr 1580/2019 ustal kwotę, którą powinien wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 13. Pozostałe wydatki.

 
 
 
 

39. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę w dniu 30.04.2019 r., a termin rozpoczęcia pracy wyznaczył w umowie na 02.05.2019 r. Pracodawca złożył w ZUS 07.05.2019 r. dokument ZUS ZUA w celu zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń. Którą datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych należało wpisać w dokumencie zgłoszeniowym?

 
 
 
 

40. W okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w wymiarze

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments