Egzamin pisemny A.36 – czerwiec 2018 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.36 – czerwiec 2018 – egzamin CKE

Egzamin pisemny

1.

Na podstawie fragmentu ewidencji księgowej ustal wartość bilansową materiałów

 
 
 
 

2. Formą rozliczeń gotówkowych jest

 
 
 
 

3. Dokument magazynowy Pz – Przyjęcie z zewnątrz zalicza się do dowodów księgowych

 
 
 
 

4. Wzrost wskaźnika bieżącej płynności finansowej z poziomu 1,0 do 1,8 oznacza, że jednostka

 
 
 
 

5. W czerwcu 2017 roku przedsiębiorstwo produkcyjne zakupiło i przyjęło do eksploatacji środek trwały o wartości początkowej 90 000,00 zł. który amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami podatkowymi. Stawka amortyzacji wynosi 10%. Oblicz kwotę amortyzacji za 2017 rok.

 
 
 
 

6. W spółce akcyjnej średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 160 osób, a suma aktywów na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 7 000 000 euro. Z jakich elementów powinno się składać sprawozdanie finansowe tej jednostki, jeżeli podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta?

 
 
 
 

7. Który dokument zgodnie z ustawą o rachunkowości należy przechowywać trwale?

 
 
 
 

8. Dowód księgowy sporządzany, aby udokumentować wyksięgowanie z ewidencji bilansowej uszkodzonego środka trwałego, którego naprawa jest nieopłacalna, ma symbol

 
 
 
 

9. Na koniec okresu rozliczeniowego konto Rozrachunki z tytułu podatku VAT wykazywało saldo Ct, co oznacza

 
 
 
 

10.

Zamieszczony dowód księgowy potwierdza

 
 
 
 

11.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wskaźnik rentowności netto aktywów ogółem.

 
 
 
 

12. W bilansie aktywa są uporządkowane według zasady

 
 
 
 

13. Dokument, w którym wystawca zobowiązuje inną osobę do bezwarunkowej zapłaty określonej kwoty pieniężnej we wskazanym miejscu i terminie na rzecz osoby trzeciej, to

 
 
 
 

14. W hurtowni na koniec okresu sprawozdawczego konta wynikowe wykazywały obroty przedstawione w tabeli

Oblicz wynik z działalności operacyjnej, który wykaże hurtownia w rachunku zysków i strat.

 
 
 
 

15.

Operację gospodarczą nr 1 o treści KW – wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów w kwocie 500,00 zł zaksięgowano błędnie. Zapis poprawiono księgowaniem operacji nr 2 i 3. Którą metodę zastosowano do poprawy błędu księgowego?

 
 
 
 

16.

Kierownik hurtowni, w której przeprowadzono inwentaryzację, podjął decyzję o kompensacie niedoboru nadwyżką podobnych towarów. Na podstawie zamieszczonego fragmentu zestawienia różnic inwentaryzacyjnych ustal wartość kompensaty według zasady mniejsza ilość i niższa cena

 
 
 
 

17. Która zasada inwentaryzacji wymaga, aby w czasie inwentaryzacji stan każdego składnika majątku ustalony na określony dzień mógł być porównany z jego stanem ewidencyjnym?

 
 
 
 

18. Równowartość wkładów finansowych lub rzeczowych wniesionych przez właścicieli do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w momencie jej utworzenia to

 
 
 
 

19. Jeżeli wskaźnik rotacji należności w dniach dla ubiegłego roku wyniósł 28, to znaczy, że

 
 
 
 

20. Zakupione blaty drewniane do produkcji mebli kuchennych zalicza się do

 
 
 
 

21.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal obroty i saldo konta Materiały.

 
 
 
 

22.

Ustal wartość różnic inwentaryzacyjnych.

 
 
 
 

23. Przedsiębiorstwo produkujące masowo jeden asortyment nieskomplikowanych produktów powinno do ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego wybrać kalkulację

 
 
 
 

24. Ujawniony w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji niedobór, wynikający z błędów popełnionych w toku ewidencji składników majątku, np. z niezaksięgowania rozchodu materiałów, to niedobór

 
 
 
 

25. Jednostka produkcyjna, która sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, w końcu okresu sprawozdawczego przeksięguje koszty ogólnego zarządu na konto

 
 
 
 

26. Przedsiębiorstwo produkcyjne prowadzi ewidencję wyrobów gotowych w magazynie według planowanego kosztu wytworzenia. W jaki sposób powinno zaksięgować operację gospodarczą o treści PK -przeksięgowanie rzeczywistych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych?

 
 
 
 

27. Saldo końcowe konta Koszty działalność podstawowej należy wykazać w bilansie w pozycji

 
 
 
 

28. Ustalając wynik finansowy metodą porównawczą na dzień zamknięcia ksiąg obroty strony Wn konta Amortyzacja należy przeksięgować na stronę

 
 
 
 

29.

Sabina Nowak zatrudniona w Hurtowni ASMAG sp. z o.o. w dniu 15 maja 2018 r. pobrała zaliczkę na zakup materiałów w kwocie 220,00 zł. Do rozliczenia zaliczki przedstawiła fakturę na kwotę brutto 184,50 zł. Jaki błąd popełniono w dowodzie Rozliczenie zaliczki nr 8/05/2018?

 
 
 
 

30. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz wskaźnik ogólnego zadłużenia.

 
 
 
 

31. W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości inwentaryzuje się

 
 
 
 

32. Wskaż konto księgowe korygujące:

 
 
 
 

33. Przychodami finansowymi jednostki gospodarczej są

 
 
 
 

34.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal, w którym roku przedsiębiorstwo powinno rozpocząć naliczanie odpisu amortyzacyjnego metodą liniową.

 
 
 
 

35. Ewidencji operacji gospodarczej PK – rozliczono nadwyżkę towarów, której przyczyn powstania nie ustalono dokonuje się na kontach

 
 
 
 

36. Który wskaźnik informuje, ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe?

 
 
 
 

37. Zasada rachunkowości, zgodnie z którą zakłada się, że jednostka gospodarcza będzie prowadziła swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości oraz w niezmienionym istotnie zakresie, to zasada

 
 
 
 

38. Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na wysokość osiąganych przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, są zobowiązane spółki

 
 
 
 

39.

Na podstawie fragmentu ewidencji księgowej ustal treść ekonomiczną salda początkowego konta Towary.

 
 
 
 

40.

Pracownik Fabryki Podłóg MEBLAR SA wystawił dowód Zw nr 1/05/2018. Wskaż poprawną treść operacji gospodarczej udokumentowanej tym dowodem.

 

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40