Egzamin pisemny A.35 – czerwiec 2018 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.35 – czerwiec 2018 – egzamin CKE

Egzamin pisemny

1. Absolwent szkoły średniej, który po raz pierwszy podjął zatrudnienie na umowę o prace na pełen etat, nabędzie prawo do 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu

 
 
 
 

2.

Z zamieszczonego planu urlopów wynika, że

 
 
 
 

3.

Udział produkcji wadliwej w wielkości produkcji ogółem jest najmniejszy w zakładzie

 
 
 
 

4. Do zadań maklera giełdowego należy między innymi:

 
 
 
 

5. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca z tytułu zawartej z pracownikiem umowy o pracę dokonuje wypłaty wynagrodzenia

 
 
 
 

6. Hurtownia zakupiła towar po cenie brutto 756,00 zł, w tym podatek VAT 8%. Marża hurtowa wynosi 50% ceny zakupu netto. Ile wyniesie cena sprzedaży brutto tego towaru?

 
 
 
 

7. Przyjęcie do magazynu materiałów, które nie zostały zużyte w procesie produkcji, potwierdza magazynowy o symbolu

 
 
 
 

8. Pierwszym etapem procesu planowania jest

 
 
 
 

9. Przedsiębiorca, który planuje rozpocząć współpracę z zagranicznym kontrahentem, w celu uniknięcia problemów prawnych powinien w pierwszej kolejności sprawdzić

 
 
 
 

10. Ze względu na częstotliwość dokonywania analizy ekonomicznej wyróżnia się analizę

 
 
 
 

11. Która zasada planowania zakłada, że do określonych rezultatów można dojść różnymi drogami przy angażowaniu różnych środków?

 
 
 
 

12. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w hurtowni w systemie czasowo-prowizyjnym składa się z wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2 600,00 zł oraz prowizji od wartości sprzedaży. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika, jeśli miesięczny przychód ze sprzedaży wyniósł 18 500,00 zł?

 
 
 
 

13. Program lojalnościowy proponowany przez sklep odzieżowy w postaci zbierania punktów za zakupy i ich wymiany na jednorazowe rabaty jest przykładem zastosowania strategii

 
 
 
 

14.

Fragment zeznania podatkowego PIT-37

Na podstawie zamieszczonego fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 oblicz kwotę dochodu po odliczeniach (poz. 111).

 
 
 
 

15. Gdzie są ogłaszane rozporządzenia wydawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

16. W przedsiębiorstwie zwolniono w ubiegłym roku 675 pracowników, a przyjęto do pracy 540 osób. Ile wynosi wskaźnik zwolnień, jeśli średni roczny stan zatrudnienia wynosi 5 400 osób?

 
 
 
 

17. Strategia rozwoju produktu zakłada

 
 
 
 

18.

Korzystając z zamieszczonego zestawienia, oblicz metodą LIFO wartość wydanego z magazynu hurtów towaru X w ilości 650 sztuk na podstawie dowodu Wz 1/03/2018.

 

 
 
 
 

19. W II kwartale 2018 r. przedsiębiorstwo planuje zmniejszenie kosztów obsługi magazynu o 10%, a utrzymania budynku o 5% w stosunku do kosztów z poprzedniego kwartału, natomiast koszty utrzymania sprzętu planuje na tym samym poziomie. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli oblicz, ile wyniosą całkowite koszty utrzymania magazynu w II kwartale 2018 r.

 
 
 
 

20.

Właścicielka zakładu fryzjerskiego zatrudniała w lutym 2018 r. 4 młodocianych w okresie nauki zawodu: jednego z klasy I, dwóch z klasy II i jednego z klasy III, Zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych łączna kwota miesięcznych wynagrodzeń do wypłaty dla zatrudnionych w zakładzie fryzjerskim uczniów wynosiła

 
 
 
 

21.

Stolarnia otrzymała zamówienie na 200 szuflad. Do wyprodukowania jednej szuflady potrzebne są: 1 front, 3 deski, 1 płyta na dno, 6 wkrętów i 1 uchwyt. Korzystając z danych przedstawionych na wykresie ustal, które materiały i w jakich ilościach należy zakupić, aby zrealizować zamówienie.

 
 
 
 

22.

Kwotę miesięcznego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie

 
 
 
 

23. Nieetycznym działaniem wobec kontrahentów jest

 
 
 
 

24. Zapas który utrzymywany jest na wypadek opóźnienia dostawy, to zapas

 
 
 
 

25. Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi

 
 
 
 

26.

Przytoczony fragment opisu dotyczy

 

 
 
 
 

27.

Na podstawie fragmentu deklaracji VAT-7 za maj 2018 r. oblicz kwotę zobowiązania podatkowego wiedząc, że w maju wartość podatku należnego wyniosła 9 200,00 zł.

 
 
 
 

28. Która część biznesplanu zawiera informację o przedsiębiorstwach działających w danej branży oraz o stosowanej przez nie polityce cenowej?

 
 
 
 

29. Która z wymienionych spółek ma osobowość prawną?

 
 
 
 

30. Co stanowi mocną stronę przedsiębiorstwa świadczącego usługi projektowania ogrodów w analizie SWOT ?

 
 
 
 

31. W zakładzie produkcyjnym 200 robotników w ciągu 4 godzin pracy wyprodukowano 36 000 sztuk wyrobów gotowych. Wydajność pracy liczona na 1 roboczogodzinę wynosiła

 
 
 
 

32.

Zobowiązanie wynikające z faktury nr 81/05/2018 zostało uregulowane wekslem własnym. Jaki błąd popełniono w trakcie wypełniania weksla?

 
 
 
 

33.

Na podstawie zamieszczonego fragmentu zeznania podatkowego CIT-8 oblicz kwotę podatku dochodowego od osób prawnych, jaką powinno wykazać w pozycji 69. przedsiębiorstwo, które nie jest małym podatnikiem i prowadzi działalność gospodarczą od dwóch lat.

 
 
 
 

34. Wskaż poprawny schemat wyliczania wynagrodzenia netto w liście płac dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

 
 
 
 

35. Jeśli w ciągu miesiąca (30 dni) hurtownia sprzedaje 2 400 sztuk towarów, a dostawy zgodnie z umową realizowane są co 6 dni, to wielkość zapasu minimalnego powinien wynosić

 
 
 
 

36. Który dokument powinien znajdować się w części B akt osobowych pracownika?

 
 
 
 

37. Stanisław Nowakowski rozpoczynający działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), składa zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do

 
 
 
 

38.

Przedsiębiorca rozlicza się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Korzystając z zamieszczonej ewidencji przychodów oblicz kwotę, którą podatnik powinien wpisać w pozycji 22. zeznania PIT-28 za rok 2017.

 
 
 
 

39. Jeśli kwota należnego rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych wykazana w deklaracji PIT-37 za rok 2017 wynosi 5 786,00 zł, a suma zaliczek pobranych przez płatników w ciągu roku wynosi 7 199,00 zł, to

 
 
 
 

40. W tabeli przedstawiono zestawienie zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej ZEGA sp z o.o. według stanowisk. Jaki procent ogółu zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne?

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments