Egzamin pisemny A.35 – czerwiec 2018 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.35 – czerwiec 2018 – egzamin CKE

Egzamin pisemny

1. Pierwszym etapem procesu planowania jest

 
 
 
 

2.

Na podstawie zamieszczonego fragmentu zeznania podatkowego CIT-8 oblicz kwotę podatku dochodowego od osób prawnych, jaką powinno wykazać w pozycji 69. przedsiębiorstwo, które nie jest małym podatnikiem i prowadzi działalność gospodarczą od dwóch lat.

 
 
 
 

3. Wskaż poprawny schemat wyliczania wynagrodzenia netto w liście płac dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

 
 
 
 

4. Która część biznesplanu zawiera informację o przedsiębiorstwach działających w danej branży oraz o stosowanej przez nie polityce cenowej?

 
 
 
 

5.

Przytoczony fragment opisu dotyczy

 

 
 
 
 

6. Co stanowi mocną stronę przedsiębiorstwa świadczącego usługi projektowania ogrodów w analizie SWOT ?

 
 
 
 

7. Strategia rozwoju produktu zakłada

 
 
 
 

8. Gdzie są ogłaszane rozporządzenia wydawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

9.

Udział produkcji wadliwej w wielkości produkcji ogółem jest najmniejszy w zakładzie

 
 
 
 

10. Stanisław Nowakowski rozpoczynający działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), składa zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do

 
 
 
 

11. Program lojalnościowy proponowany przez sklep odzieżowy w postaci zbierania punktów za zakupy i ich wymiany na jednorazowe rabaty jest przykładem zastosowania strategii

 
 
 
 

12. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca z tytułu zawartej z pracownikiem umowy o pracę dokonuje wypłaty wynagrodzenia

 
 
 
 

13. Absolwent szkoły średniej, który po raz pierwszy podjął zatrudnienie na umowę o prace na pełen etat, nabędzie prawo do 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu

 
 
 
 

14. Zapas który utrzymywany jest na wypadek opóźnienia dostawy, to zapas

 
 
 
 

15. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w hurtowni w systemie czasowo-prowizyjnym składa się z wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2 600,00 zł oraz prowizji od wartości sprzedaży. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika, jeśli miesięczny przychód ze sprzedaży wyniósł 18 500,00 zł?

 
 
 
 

16. Która z wymienionych spółek ma osobowość prawną?

 
 
 
 

17.

Zobowiązanie wynikające z faktury nr 81/05/2018 zostało uregulowane wekslem własnym. Jaki błąd popełniono w trakcie wypełniania weksla?

 
 
 
 

18. W zakładzie produkcyjnym 200 robotników w ciągu 4 godzin pracy wyprodukowano 36 000 sztuk wyrobów gotowych. Wydajność pracy liczona na 1 roboczogodzinę wynosiła

 
 
 
 

19. Który dokument powinien znajdować się w części B akt osobowych pracownika?

 
 
 
 

20. Ze względu na częstotliwość dokonywania analizy ekonomicznej wyróżnia się analizę

 
 
 
 

21. Do zadań maklera giełdowego należy między innymi:

 
 
 
 

22.

Fragment zeznania podatkowego PIT-37

Na podstawie zamieszczonego fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 oblicz kwotę dochodu po odliczeniach (poz. 111).

 
 
 
 

23.

Z zamieszczonego planu urlopów wynika, że

 
 
 
 

24.

Właścicielka zakładu fryzjerskiego zatrudniała w lutym 2018 r. 4 młodocianych w okresie nauki zawodu: jednego z klasy I, dwóch z klasy II i jednego z klasy III, Zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych łączna kwota miesięcznych wynagrodzeń do wypłaty dla zatrudnionych w zakładzie fryzjerskim uczniów wynosiła

 
 
 
 

25. Nieetycznym działaniem wobec kontrahentów jest

 
 
 
 

26. W II kwartale 2018 r. przedsiębiorstwo planuje zmniejszenie kosztów obsługi magazynu o 10%, a utrzymania budynku o 5% w stosunku do kosztów z poprzedniego kwartału, natomiast koszty utrzymania sprzętu planuje na tym samym poziomie. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli oblicz, ile wyniosą całkowite koszty utrzymania magazynu w II kwartale 2018 r.

 
 
 
 

27. Przyjęcie do magazynu materiałów, które nie zostały zużyte w procesie produkcji, potwierdza magazynowy o symbolu

 
 
 
 

28. W przedsiębiorstwie zwolniono w ubiegłym roku 675 pracowników, a przyjęto do pracy 540 osób. Ile wynosi wskaźnik zwolnień, jeśli średni roczny stan zatrudnienia wynosi 5 400 osób?

 
 
 
 

29.

Korzystając z zamieszczonego zestawienia, oblicz metodą LIFO wartość wydanego z magazynu hurtów towaru X w ilości 650 sztuk na podstawie dowodu Wz 1/03/2018.

 

 
 
 
 

30.

Stolarnia otrzymała zamówienie na 200 szuflad. Do wyprodukowania jednej szuflady potrzebne są: 1 front, 3 deski, 1 płyta na dno, 6 wkrętów i 1 uchwyt. Korzystając z danych przedstawionych na wykresie ustal, które materiały i w jakich ilościach należy zakupić, aby zrealizować zamówienie.

 
 
 
 

31. Przedsiębiorca, który planuje rozpocząć współpracę z zagranicznym kontrahentem, w celu uniknięcia problemów prawnych powinien w pierwszej kolejności sprawdzić

 
 
 
 

32. Jeśli kwota należnego rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych wykazana w deklaracji PIT-37 za rok 2017 wynosi 5 786,00 zł, a suma zaliczek pobranych przez płatników w ciągu roku wynosi 7 199,00 zł, to

 
 
 
 

33.

Na podstawie fragmentu deklaracji VAT-7 za maj 2018 r. oblicz kwotę zobowiązania podatkowego wiedząc, że w maju wartość podatku należnego wyniosła 9 200,00 zł.

 
 
 
 

34. W tabeli przedstawiono zestawienie zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej ZEGA sp z o.o. według stanowisk. Jaki procent ogółu zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne?

 
 
 
 

35. Która zasada planowania zakłada, że do określonych rezultatów można dojść różnymi drogami przy angażowaniu różnych środków?

 
 
 
 

36. Jeśli w ciągu miesiąca (30 dni) hurtownia sprzedaje 2 400 sztuk towarów, a dostawy zgodnie z umową realizowane są co 6 dni, to wielkość zapasu minimalnego powinien wynosić

 
 
 
 

37. Hurtownia zakupiła towar po cenie brutto 756,00 zł, w tym podatek VAT 8%. Marża hurtowa wynosi 50% ceny zakupu netto. Ile wyniesie cena sprzedaży brutto tego towaru?

 
 
 
 

38.

Kwotę miesięcznego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie

 
 
 
 

39.

Przedsiębiorca rozlicza się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Korzystając z zamieszczonej ewidencji przychodów oblicz kwotę, którą podatnik powinien wpisać w pozycji 22. zeznania PIT-28 za rok 2017.

 
 
 
 

40. Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments