Egzamin pisemny A.36 – styczeń 2018 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – styczeń 2018 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Zadanie 1.

Sklep Wnętrza Maria Majewska złożył w Hurtowni DANMAL sp. z o.o. zamówienie na:
– 8 sztuk farby ceramicznej 5 1 w cenie netto 55,00 zł/szt.
– 12 sztuk farby lateksowej 10 1 w cenie netto 46,00 zł/szt.
W dniu 10.01.2018 r. otrzymano fakturę nr 130/01/2018 potwierdzającą dokonany zakup. Kontrola księgowa dokumentu wykazała błąd

 
 
 
 

Zadanie 2.

Pracownicy wydziału remontowego w ciągu miesiąca przepracowali 1 200 roboczogodzin, ponosząc koszty w wysokości 60 000,00 zł. W tym okresie wydział remontowy świadczył usługi na rzecz:
– wydziału produkcji podstawowej – 600 roboczogodzin,
– komórek zarządu – 200 roboczogodzin,
– odbiorców zewnętrznych – 400 roboczogodzin.
Ile wyniosły koszty prac remontowych wykonanych dla komórek zarządu?

 
 
 
 

Zadanie 3.

Środek trwały o wartości początkowej 110 000,00 zł jest amortyzowany metodą degresywną od 01.01.2017 r. Stawka amortyzacji dla tego środka zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych wynosi 10%, a współczynnik podwyższający 2. Ile wyniesie wartość rocznej amortyzacji użytkowanego środka trwałego w 2018 r.?

 
 
 
 

W czasie inwentaryzacji stwierdzono:
– niezawiniony niedobór płynu do mycia naczyń Cytryna – 16 sztuk po 1,89 zł/szt.
– nadwyżkę płynu do mycia naczyń Rumianek – 18 sztuk po 1,79 zł/szt.
Kierownik jednostki podjął decyzję o pełnej kompensacie niedoboru płynu Cytryna nadwyżką płynu Rumianek. Ustal wartość kompensaty, stosując zasadę niższej ceny i mniejszej ilości.

 
 
 
 

Zadanie 5.

Na podstawie danych z Rachunku zysków i strat jednostki gospodarczej można obliczyć wskaźnik

 
 
 
 

Zadanie 6.

Korzystając z danych w tabeli, oblicz wskaźnik rotacji należności w dniach w IV kwartale 2017 r.

Wyszczególnienie Stan na 31.10.2017 r. Stan na 31.11.2017 r. Stan na 31.12.2017 r.
Przychody ze sprzedaży towarów 100 000 zł
Należności 25 000 zł 20 000 zł 15 000 zł

 

Liczba dni w kwartale 90 dni
 
 
 
 

Zadanie 7.

Która ze spółek osiągnęła optymalny poziom wskaźnika bieżącej płynności finansowej?

Odpowiedź Nazwa spółki Wielkość wskaźnika bieżącej płynności finansowej
A. HAN POL SA 0,2
B. DA POL SA 0,8
C. SABO SA 1,0
D. SUFMAR SA 1,6
 
 
 
 

Zadanie 8.

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych K1, K2 i K3 wyniósł 51 250,00 zł. Na podstawie danych zawartych w tabeli kalkulacyjnej ustal jednostkowe koszty wytworzenia poszczególnych rodzajów wyrobów gotowych.

Tabela kalkulacyjna

Nazwa wyrobu

Wielkość produkcji w szt.

Współczynnik

Liczba jednostek współczynnikowych

Koszt wytworzenia

jednostki współczynnikowej

jednostki wyrobu gotowego

K1

50

1

50 x 1 =50

……………

….?…..

….?…..

….?…..

K2

120

2

120 x 2 =240

K3

40

3

40 x 3 = 120

     

Razem 410

 

 

K1

K2

K3

A.

125,00 zł

250,00 zł

375,00 zł

B.

50,00 zł

240,00 zł

120,00 zł

C.

1 025,00 zł

213,54 zł

427,08 zł

D.

1 025,00 zł

427,08 zł

1 281,25 zł

 
 
 
 

Zadanie 9.

Konto Rozliczenie zakupu towarów na koniec okresu sprawozdawczego

 
 
 
 

Zadanie 10.

W spółce akcyjnej średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 150 osób. a suma aktywów na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 6 000 000 euro. Na koniec okresu sprawozdawczego spółka sporządzi sprawozdanie finansowe, które podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, składające się

 
 
 
 

Zadanie 11 .

Na podstawie fragmentu ewidencji księgowej Hurtowni TARA sp. z o.o. sporządzonej na dzień 31.12.2017 r. ustal wartość towarów w magazynie w rzeczywistej cenie zakupu.

 
 
 
 

Zadanie 12.

Ustalając wynik finansowy metodą kalkulacyjną, obroty konta Koszt sprzedanych wyrobów gotowych należy przeksięgować na stronę

 
 
 
 

Zadanie 13.

Hurtownia CIUSZEK sp. z o.o. będąca podatnikiem VA T UE sprzedała 21 listopada towary kontrahentowi z Francji, wystawiając fakturę na dostawę wewnątrzwspólnotową z terminem płatności 30 dni. Odbiorca dokonał zapłaty w terminie, a operacje gospodarcze wynikające z transakcji handlowej zostały zaksięgowane, po przeliczeniu euro na złote, według odpowiedniego kursu waluty.

W jaki sposób hurtownia powinna zaksięgować powstałą różnicę kursową?

 
 
 
 

Zadanie 14.

Który składnik majątku należy inwentaryzować metodą potwierdzenia salda?

 
 
 
 

Zadanie 15.

Operację gospodarczą potwierdzoną Notą księgową nr 12/01 należy zaksięgować

 
 
 
 

Zadanie 16.

Operacja gospodarcza KW – wypłacono pracownikowi gotówką zaległe wynagrodzenie spowoduje zmiany

 
 
 
 

Zadanie 17.

Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się

 
 
 
 

Zadanie 18.

Które dowody księgowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości , należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą?

 
 
 
 

Zadanie 19.

Na podstawie fragmentu ewidencji księgowej ustal charakter i wartość zmiany stanu produktów.

 
 
 
 

Zadanie 20.

W księgach handlowych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego TARMA sp. z o.o. otrzymany weksel należy zaksięgować w następujący sposób

 
 
 
 

Zadanie 21.

Które zestawienie obrotów i sald zostało prawidłowo sporządzone na podstawie fragmentu ewidencji księgowej?

 
 
 
 

Zadanie 22.

Nabywca, będący czynnym podatnikiem VAT, otrzymał fakturę zakupu z błędem literowym w nazwie swojej firmy. Błąd należy poprawić

 
 
 
 

Zadanie 23.

Przedmiotem analizy finansowej nie jest analiza

 
 
 
 

Zadanie 24.

Która grupa kosztów należy do układu rodzajowego?

 
 
 
 

Zadanie 25.

Zakupiony w spółce z o.o. program finansowy do działu księgowości o wartości 8 000,00 zł zostanie zakwalifikowany w bilansie do pozycji

 
 
 
 

Zadanie 26.

Na schemacie przedstawiono ewidencję na kontach

 
 
 
 

Zadanie 27.

Saldo konta Umorzenie środków trwałych oznacza

 
 
 
 

Zadanie 28.

W wyniku przeprowadzonej w hurtowni inwentaryzacji stwierdzono niedobór orzeszków ziemnych. Norma ubytków naturalnych wynosi 10% wartości niedoboru. Ustal wartość niedoboru pozostałą do rozliczenia po uwzględnieniu normy ubytków naturalnych.

Lp. Nazwa towaru J.m. Cena Stan według
spisu z natury ewidencji księgowej
Ilość Wartość Ilość Wartość
1. Orzeszki ziemne Kg 10 zł/kg 140 1 400 zł 200 2 000 zł
 
 
 
 

Zadanie 29.

Którą zasadę rachunkowości opisuje zacytowany fragment ustawy o rachunkowości?

Fragment ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
Art. 6

1.      W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

 
 
 
 

Zadanie 30.

Na podstawie wielkości wskaźnika ogólnego zadłużenia wskaż, w którym kwartale 2017 r. jednostka gospodarcza była najmniej uzależniona od obcych źródeł finansowania.

Odpowiedź

Kwartał

Wielkości wskaźnika ogólnego zadłużenia

A.

I

0,69

B.

II

0,40

C.

III

0,86

D.

IV

1,24

 
 
 
 

Zadanie 31.

Zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych określa wskaźnik

 
 
 
 

Zadanie 32.

W dniu 15.02.2017 r. przedsiębiorstwo zakupiło i przyjęło do użytkowania środek trwały o wartości początkowej 7 000,00 zł . Jednostka amortyzuje środek trwały metodą liniową zgodnie z przepisami podatkowymi. Oblicz wartość amortyzacji środka trwałego za rok 2017, jeżeli stawka amortyzacji wynosi 30%.

 
 
 
 

Zadanie 33.

Który dekret księgowy powinien zostać umieszczony przez Piekarnię KABA sp. z o.o. na dowodzie Faktura korygująca nr 2/01/2018?

 
 
 
 

Zadanie 34.

Dowodem księgowym wtórnym jest

 
 
 
 

Zadanie 35.

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wskaźnik rentowności netto aktywów ogółem.

Wyszczególnienie Kwota w zł
Aktywa trwałe 72 000,00
Aktywa obrotowe 128 000,00
Zysk netto 36 000,00
Zysk brutto 48 000,00
Pasywa ogółem 200 000,00
 
 
 
 

Zadanie 36.

Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli ustal wartość różnic inwentaryzacyjnych.

 
 
 
 

Zadanie 37.

Zasada pojedynczego zapisu obowiązuje na kontach

 
 
 
 

Zadanie 38.

W związku z przejściem pracownika na emeryturę, hurtownia zatrudniła na jego miejsce na stanowisku magazyniera nowego pracownika. Zmiana osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji

 
 
 
 

Zadanie 39.

Zasada ograniczonego zaufania stosowana podczas przeprowadzania inwentaryzacji polega na

 
 
 
 

Zadanie 40.

Producent wytwarza soki owocowe w opakowaniach kartonowych o pojemności 330 ml, 500 ml i 750 ml z tych samych surowców, przy zastosowaniu tej samej technologii produkcji i wykorzystując te same maszyny i urządzenia. Którą metodę kalkulacji kosztów powinien zastosować producent soków?

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.