Egzamin pisemny A.35 – styczeń 2018 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.35 – styczeń 2018 – egzamin CKE

Egzamin pisemny

Zadanie 1.

Ze względu na rozwiązania techniczno-budowlane magazyny dzieli się na

 
 
 
 

Zadanie 2.

Jednym z zadań Rady Polityki Pieniężnej jest

 
 
 
 

Zadanie 3.

Powołany przepis reguluje odpowiedzialność

 
 
 
 

Zadanie 4.

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto za listopad Marcina Janika zatrudnionego w systemie czasowo-prowizyjnym, jeśli obrót sklepu za listopad wyniósł 40 000,00 zł.

 
 
 
 

Zadanie 5.

Na podstawie zamieszczonego fragmentu rocznego zeznania podatkowego PIT-37 ustal, ile wynosi łączny dochód podatnika, który należy wpisać w polu 66.

 
 
 
 

Zadanie 6.

Klient zakupił towar z 3% rabatem, płacąc za niego 727,50 zł. Jaka była cena towaru przed udzieleniem rabatu?

 
 
 
 

Zadanie 7.

Osobisty charakter świadczenia pracy i wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy to cechy charakterystyczne dla

 
 
 
 

Zadanie 8.

Kwota brutto z tytułu umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich wynosi 3 000,00 zł. Zamawiający nie jest dla wykonawcy pracodawcą, ani też praca nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy. Ile wyniesie podatek dochodowy do odprowadzenia do urzędu skarbowego, jeżeli koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%?

 
 
 
 

Zadanie 9.

Obowiązkowa składka na ubezpieczenie wypadkowe naliczona od wynagrodzenia pracownika jest finansowana

 
 
 
 

Zadanie 10.

W bezpośrednim kanale dystrybucji występują

 
 
 
 

Zadanie 11.

Na podstawie fragmentu zamieszczonego listu motywacyjnego można stwierdzić, że kandydat do pracy ubiega się o stanowisko

 
 
 
 

Zadanie 12.                     

Który z organów państwa jest uprawniony do realizowania zadań wymienionych w tabeli?

 
 
 
 

Zadanie 13.

Przemieszczenie materiałów pomiędzy własnymi magazynami potwierdza dokument magazynowy o symbolu

 
 
 
 

Zadanie 14.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem, który

 
 
 
 

Zadanie 15.

Zewnętrznymi źródłami informacji wykorzystywanymi w analizie finansowej przedsiębiorstwa są

 
 
 
 

Zadanie 16.

Kodeks spółek handlowych reguluje działalność

 
 
 
 

Zadanie 17.

Na podstawie danych z Karty ewidencji ilościowo-wartościowej oblicz stan wartościowy towaru na dzień 18.12.2017 r.

 
 
 
 

Zadanie 18.

Hurtownia zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto w kwocie 2 950,00 zł, na które składa się:

– płaca zasadnicza 2 500,00 zł,

– dodatek motywacyjny 300,00 zł,

– dodatek za wysługę lat 150,00 zł.

Pracodawca, sporządzając ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, w części dotyczącej należnych składek na ubezpieczenia społeczne w polach: 04, 05 i 06 powinien wpisać kwotę

 
 
 
 

Zadanie 19.

Pierwszym etapem analizy ekonomicznej jest

 
 
 
 

Zadanie 20.

W zakładzie produkcyjnym 26 pracowników w ciągu 8 godzin pracy wytworzyło 1 170 sztuk wyrobów gotowych. Z informacji tych wynika, że

 
 
 
 

Zadanie 21.

Jeżeli planowanym celem przedsiębiorstwa jest zwiększenie sprzedaży dla klientów strategicznych o 20% w ciągu dwóch lat, to cel ten jest

 
 
 
 

Zadanie 22.

Na podstawie zestawienia planowanego i wykorzystanego urlopu wypoczynkowego przez Jana Głowackiego w roku 2017 ustal liczbę dni urlopu do przeniesienia na rok 2018.

 
 
 
 

Zadanie 23.

Terminowość, jako cecha dobrego planu, polega na

 
 
 
 

Zadanie 24.

W komunikacji niewerbalnej gest otwartych dłoni oznacza

 
 
 
 

Zadanie 25.

W zamieszczonej tabeli przedstawiono strukturę zapasów magazynowych w fabryce zajmującej się produkcją okien. Jaki udział w zapasach stanowią materiały podstawowe?

 
 
 
 

Zadanie 26.

Jeżeli kwota podatku VAT należnego za sierpień 2017 r. wynosiła 2 440,00 zł, a podatku VAT naliczonego 1 850,00 zł, to różnicę pomiędzy kwotami podatku należało wpisać w deklaracji VAT-7 w pozycji

 
 
 
 

Zadanie 27.

Przeciwko spółce kapitałowej toczy się postępowanie administracyjne. Zarząd, do reprezentowania spółki w tej sprawie, powołał prokurenta. Do akt sprawy należy złożyć dokument stwierdzający umocowanie prokurenta i uiścić opłatę skarbową w wysokości

 
 
 
 

Zadanie 28.

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania analizy ekonomicznej wyróżnia się analizę

 
 
 
 

Zadanie 29.

Na podstawie fragmentu listy płac nr 12/2017 oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy.

 
 
 
 

Zadanie 30.

Który element biznesplanu producenta drewnianych zabawek dla dzieci został opisany w tabeli?

 
 
 
 

Zadanie 31.

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić

 
 
 
 

Zadanie 32.

W IV kwartale 2017 r. przedsiębiorstwo otrzymało 8 dostaw materiałów, a okresy między kolejnymi dostawami wynosiły odpowiednio: 15 dni, 13 dni, 14 dni, 15 dni, 11 dni, 12 dni, 18 dni, 14 dni. Średni cykl dostaw obliczony metodą średniej arytmetycznej wynosi

 
 
 
 

Zadanie 33.

Jeżeli norma techniczna zużycia materiału wynosi 15 kg/szt. wyrobu gotowego, a dziennie produkuje się 300 sztuk wyrobów gotowych, to wielkość dziennego zużycia materiału wynosi

 
 
 
 

Zadanie 34.

Duża ilość materiałów zgromadzonych w magazynie na wypadek zwyżki cen lub ograniczenia ich dostępności nazywana jest zapasem

 
 
 
 

Zadanie 35.

Jaką kwotę podatku dochodowego należy wpisać w deklaracji PIT-37 w pozycji 113 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, jeżeli podatnik wybrał indywidualny sposób opodatkowania?

 
 
 
 

Zadanie 36.

Na rysunku przedstawiono fragment druku

 
 
 
 

Zadanie 37.

Pracownik, kontaktując się telefonicznie z kontrahentem w imieniu firmy, po grzecznościowym powitaniu powinien podać

 
 
 
 

Zadanie 38.

Kwotę z opłaconej faktury za zużytą w przedsiębiorstwie energię elektryczną należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie zatytułowanej

 
 
 
 

Zadanie 39.

Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają

 
 
 
 

Zadanie 40.

Na podstawie wybranych danych z listy płac nr 12/2017 oblicz kwotę wynagrodzenia do wypłaty dla pracownika.

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.