Egzamin – A.36 – czerwiec 2016 – zadanie 1 – Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – czerwiec 2016 – zadanie 1 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o.
Zadanie egzaminacyjne
Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu radiowo-telewizyjnego. Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o.:
1.      Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
2.      Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
·      zakupu i przyjęcia towarów do magazynu,
·      sprzedaży,
·      wydania sprzedanych towarów z magazynu,
·      usługi naprawy kserokopiarki,
·      zmian na rachunku bankowym.
3.      Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za kwiecień 2016 r.
4.      Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za kwiecień 2016 r. (kwiecień należy traktować jako pełny rok obrotowy).
5.      Sporządź i wydrukuj na dzień 30.04.2016 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
·      PK 1/04/2016 zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych,
·      PK2/04/2016 ustalenia wyniku finansowego netto za kwiecień 2016 r.
6.      Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za kwiecień 2016 r.
7.      Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za kwiecień 2016 r.
8.      Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za kwiecień 2016 r.
9.      Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności netto aktywów ogółem w latach 2014-2015.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.
Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:
·        wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Handlowego MERKURY sp. z o.o.,
·        wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Handlowego MERKURY sp. z o.o.,
·        wprowadzenia planu kont,
·        założenia kartotek kontrahentów,
·        założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 201 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
·        wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
·        zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym: konta kosztów obrotami Wn, konta przychodów obrotami Ma.
zadanie z przykładowym rozwiązaniem w pdf (brak możliwości pobierania)